Υλοποίηση της πολιτικής συνοχής: Τα κύρια αποτελέσματα των επενδύσεων της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013

 Πρόσθετα εργαλεία

 
07/10/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα πορίσματα της ανεξάρτητης αξιολόγησης των επενδύσεων της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013, με ειδικές εκθέσεις για κάθε κράτος μέλος.

Δημιουργήθηκαν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο της συνολικής καθαρής δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και κάθε ευρώ που επενδύθηκε στην πολιτική συνοχής θα δημιουργήσει πρόσθετο ΑΕΠ περίπου 2,7 ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται ότι η κατ' εκτίμηση απόδοση των επενδύσεων θα ανέλθει σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ πρόσθετου ΑΕΠ έως το 2023. Αυτά είναι τα κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης για την περίοδο 2007-2013.

Η πολιτική ήταν επωφελής για την οικονομία όλων των κρατών μελών της ΕΕ και παρείχε στήριξη σε οικονομικά δύσκολους καιρούς. Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε σχεδόν 400 000 ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθιστώντας την πολιτική συνοχής πυλώνα του θεματολογίου της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών παραδειγμάτων στα κράτη μέλη, η πολιτική συνέβαλε:

  • στη δημιουργία 100 000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία
  • στη στήριξη 10 21.000 νεοσύστατων επιχειρήσεων στη Σουηδία
  • στη στήριξη περίπου 3 900 ερευνητικών σχεδίων στην Ουγγαρία
  • στην αναβάθμιση πάνω από 630 χιλιομέτρων οδικού άξονα, κυρίως του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στη Λετονία

Η αξιολόγηση της περιόδου 2007-2013 συνέβαλε επίσης να εντοπιστούν τομείς στους οποίους η πολιτική μπορεί να βελτιώσει:

  • την εστίαση στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις

Η αξιολόγηση δείχνει ότι οι στόχοι και η εστίαση στα αποτελέσματα μπορούν να ενισχυθούν. Αυτό έγινε με τη μεταρρύθμιση για την περίοδο 2014-2020, με τη θέσπιση ειδικών στόχων ανά πρόγραμμα - για παράδειγμα, θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν ή μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα - και με εστίαση σε λίγα θέματα με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. Η περαιτέρω εστίαση στις επιδόσεις, μέσω της απλούστευσης και της ενίσχυσης των συνεργειών με άλλους πόρους της ΕΕ βρίσκεται στο επίκεντρο του προβληματισμού σχετικά με το πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020.

  • την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων

Την περίοδο 2007-2013 υπήρξε αυξημένη αξιοποίηση των πόρων από τα χρηματοδοτικά μέσα, οι οποίοι ανήλθαν σε 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με 1 δισεκατομμύριο ευρώ την περίοδο 2000-2006. Τα μέσα αυτά διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην παροχή χρηματοδότησης σε ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας που επέφερε η χρηματοοικονομική κρίση.

Η αξιολόγηση διαπίστωσε ότι οι νομικές διατάξεις δεν ήταν αρκετά λεπτομερείς και ότι το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη πείρας πολλών φορέων υλοποίησης, οδήγησε σε καθυστερήσεις όσον αφορά την υλοποίηση. Μια πρόκληση για τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής κατά την τρέχουσα και τις μελλοντικές περιόδους προγραμματισμού θα είναι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των μέσων αυτών πέρα από τη στήριξη επιχειρήσεων και ο εξορθολογισμός των κανόνων που τα διέπουν.

  • την αειφόρο αστική ανάπτυξη

Το 11 % των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την περίοδο 2007-2013, δηλαδή σχεδόν 29 δισεκατομμύρια ευρώ, δαπανήθηκε για την αστική ανάπτυξη και για έργα κοινωνικών υποδομών. Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι ο αντίκτυπος των επενδύσεων της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε να μεγιστοποιηθεί με τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων στρατηγικών για την ανάπλαση αστικών περιοχών και για κοινωνικά έργα, με μεγαλύτερη συμμετοχή τοπικών φορέων και δικαιούχων των πόρων.

Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 και αντιμετωπίζοντας νέες αστικές προκλήσεις, όπως η ανάγκη ένταξης των μεταναστών, η Επιτροπή επιδιώκει όλο και περισσότερο τη συμμετοχή αστικών φορέων (τοπικών αρχών, ΜΚΟ ή επιχειρηματικών εταίρων) στη χάραξη αστικής πολιτικής στην ΕΕ, είτε μέσω συμπράξεων στο πλαίσιο του αστικού θεματολογίου για την ΕΕ είτε μέσω άμεσου διαλόγου με τους δημάρχους. 

Περισσότερες πληροφορίες

Νέα