Πέρα από το ΑΕγχΠ: Νέος περιφερειακός δείκτης κοινωνικής προόδου

 Πρόσθετα εργαλεία

 
16/02/2016

Το προσχέδιο του περιφερειακού δείκτη κοινωνικής προόδου, που δημοσιοποιείται σήμερα για δημόσιο σχολιασμό, έχει ως στόχο να μετρήσει την κοινωνική πρόοδο των 272 ευρωπαϊκών περιφερειών λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τα παραδοσιακά μέτρα της οικονομικής προόδου. Ο δείκτης βαθμολογεί τις απόλυτες επιδόσεις σε κλίμακα 0-100 για καθέναν από τους 50 δείκτες που περιλαμβάνονται για τη μέτρηση των συνιστωσών του δείκτη. Παρουσιάζει επίσης τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες όσον αφορά τις περιφέρειες παρόμοιων οικονομικών επιδόσεων. 

Συνολικά, οι δώδεκα θεματικές συνιστώσες του δείκτη παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις εντός και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε θέματα, μεταξύ άλλων, όπως η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, η ποιότητα και η οικονομική προσιτότητα της στέγασης, η προσωπική ασφάλεια, η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Ο δείκτης είναι απόρροια της συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του οργανισμού Social Progress Imperative και του Βασκικού Ινστιτούτου Ανταγωνιστικότητας Orkestra. Ακολουθεί το συνολικό πλαίσιο του διεθνούς δείκτη κοινωνικής προόδου, προσαρμοσμένο προκειμένου η ΕΕ να χρησιμοποιεί δείκτες που απορρέουν κυρίως από τα στοιχεία της Eurostat. 

Το εν λόγω προσχέδιο δείκτη κοινοποιείται με στόχο τη συλλογή παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα θέματα, τους δείκτες που περιλαμβάνονται και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι δείκτες συνδυάζονται σε μια ενιαία τελική βαθμολογία για κάθε περιφέρεια. Παρακαλείστε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας στο: REGIO-B1-PAPERS@ec.europa.eu. Τον Οκτώβριο του 2016, θα δημοσιοποιηθεί αναθεωρημένη έκδοση του περιφερειακού δείκτη κοινωνικής προόδου. 

Μέσω της μέτρησης της κοινωνικής προόδου μπορούν να ενημερώνονται οι αναπτυξιακές στρατηγικές των περιφερειών της ΕΕ. Αυτός ο νέος περιφερειακός δείκτης έχει ως στόχο:

  • να συμβάλλει στον διάλογο με θέμα «πέρα από το ΑΕΠ», προτείνοντας μια σταθερή μέτρηση που θα συμπληρώνει το ΑΕγχΠ, αντί να το αντικαθιστά·
  • να βοηθήσει τις περιφέρειες να προσδιορίσουν ομόλογες περιφέρειες, σε οποιοδήποτε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, από τις οποίες θα μπορούσαν να διδαχθούν και, κατά περίπτωση, να δώσουν προτεραιότητα στα ζητήματα που θέλουν να αντιμετωπίσουν με το πρόγραμμα πολιτικής συνοχής τους·
  • να λειτουργεί ως φόρουμ ανταλλαγής απόψεων για τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου αυτές να αξιολογούν κατά πόσον τα προγράμματα για την περίοδο 2014-2020 αντιμετωπίζουν τα σωστά ζητήματα στα σωστά σημεία.

Σημειώνεται ότι αυτός ο δείκτης δεν έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό της διάθεσης κονδυλίων και δεν δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Περισσότερες πληροφορίες

Εξερευνήστε τους διαδραστικούς χάρτες του δείκτη κοινωνικής προόδου της ΕΕ

Εξερευνήστε τους πίνακες επιδόσεων του δείκτη κοινωνικής προόδου για κάθε περιφέρεια της ΕΕ

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μεθοδολογία πίσω από τον δείκτη κοινωνικής προόδου της ΕΕ

Νέα

Σχετικά θέματα

Communicating Regional Policy