Διαβουλεύσεις (Περιφερειακή Πολιτική)

Ανοικτές διαβουλεύσεις: πείτε μας τη γνώμη σας, λαμβάνοντας μέρος σε μια ανοικτή διαβούλευση.

Περατωθείσες διαβουλεύσεις: ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα διαβουλεύσεων που έχουν ολοκληρωθεί.

Ανοικτές διαβουλεύσεις

Διαρροή εγκεφάλων — μετριασμός των προκλήσεων που συνδέονται με τη μείωση του πληθυσμού

Δραστηριότητα πολιτικής

Εκπαίδευση και κατάρτιση, Μετανάστευση και άσυλο, Περιφερειακή πολιτική, Έρευνα και καινοτομία

Ομάδα-στόχος

Διαρροή εγκεφάλων ονομάζεται η μετανάστευση ειδικευμένων ατόμων, των οποίων οι δεξιότητες σπανίζουν στον τόπο καταγωγής τους. Οι αρνητικές επιπτώσεις της εμφανίζονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και μπορούν να επιδεινώσουν τα προβλήματα σε περιοχές που πλήττονται από μείωση του πληθυσμού.

Η πρωτοβουλία αυτή θα εξετάσει τους διάφορους παράγοντες που οδηγούν στη διαρροή εγκεφάλων, τις μακροπρόθεσμες συνέπειές της για την ΕΕ και τις πιθανές ολοκληρωμένες λύσεις για την ανάσχεση ή ακόμη και την αναστροφή της.

Ημερομηνία 29 Μαρτίου 2022 - 21 Ιουνίου 2022

Περατωθείσες διαβουλεύσεις

Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)

Policy activity

Regional policy, Interregional cooperation, Innovation, Investment

Target group

This consultation is open to all citizens and stakeholders of the EU interested in innovation driven growth in the Cohesion Policy. Contributions are particularly sought from stakeholders from regional innovation ecosystems, which are actively involved in making innovation happen in the EU

Date 30/08/2020 - 30/09/2020


Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013

Δραστηριότητα πολιτικής

Περιφερειακή πολιτική, Μεταφορές

Ομάδα-στόχος

Η διαβούλευση αφορά τη συγκέντρωση και υποδοχή συνεισφορών από τους ακόλουθους φορείς που έχουν εμπειρία στον σχεδιασμό, την εφαρμογή ή/και την αξιολόγηση μεγάλων έργων στον τομέα των μεταφορών: περιφερειακές/εθνικές αρχές και διαχειριστικές αρχές για Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΕΤΠΑ/ΤΣ, φορείς προώθησης έργου/δικαιούχοι σημαντικών έργων στον τομέα των μεταφορών που υποστηρίζονται από ΕΤΠΑ/ΤΣ, οικονομικοί φορείς στον τομέα των μεταφορών, ΜΚΟ ή ομάδες συμφερόντων, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί με ειδίκευση στις μεταφορές. Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, καλούνται να το πράξουν.

Ημερομηνία 11/04/2018 - 23/05/2018


Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα ταμεία της ΕΕ στον τομέα της συνοχής

Δραστηριότητα πολιτικής

Regional policy, Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις, Κοινωνική ένταξη, Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Ομάδα-στόχος

Στην παρούσα διαβούλευση είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες, οι οργανώσεις και οι φορείς που ενδιαφέρονται για την πολιτική συνοχής ή/και είναι δικαιούχοι προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ, όπως, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, διακυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, η κοινωνία των πολιτών και επιχειρήσεις.

Ημερομηνία 10/01/2018 - 09/03/2018


Δημόσια διαβούλευση: Έξυπνη εξειδίκευση: μια νέα προσέγγιση στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη και την απασχόληση μέσω περιφερειακών στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας

Δραστηριότητα πολιτικής

Πολιτική συνοχής, πολιτική έρευνας και καινοτομίας, βιομηχανική πολιτική, εκπαιδευτική πολιτική και σχετικές πολιτικές (ψηφιακή ενιαία αγορά, ενεργειακή ένωση, σχέδιο ανάπτυξης και επενδύσεων, εσωτερική αγορά, κ.λπ.)

Ομάδα-στόχος

Η διαβούλευση αυτή είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες και τους φορείς της ΕΕ που ενδιαφέρονται για μια καινοτόμο ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων που συμβάλλουν δραστήρια στην υλοποίηση της καινοτομίας στην ΕΕ.

Ημερομηνία 21/12/2016 - 24/03/2017


Διαβούλευση για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2007-2013

Δραστηριότητα πολιτικής

Regional policy

Ομάδα-στόχος

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Ημερομηνία 03/02/2016 - 27/04/2016


Διαβούλευση για την εξάλειψη των εμποδίων στις παραμεθόριες περιοχές

Δραστηριότητα πολιτικής Εκτός της περιφερειακής πολιτικής και της εδαφικής συνοχής, η διαβούλευση καλύπτει όλους τους σημαντικούς τομείς πολιτικής (εμπόριο, απασχόληση, εκπαίδευση, μεταφορές, έρευνα, ενέργεια κ.λπ.)
Ομάδα-στόχος Ιδιαίτερα επιθυμητή είναι η συμμετοχή πολιτών που κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές (τόσο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσο και μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ)· εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών· διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων· ακαδημαϊκών ιδρυμάτων· της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε διασυνοριακές δραστηριότητες.
Ημερομηνία 21/09/2015 - 21/12/2015


Δημόσια διαβούλευση σχετικά με "τη αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ - βασικά χαρακτηριστικά ενός αστικού θεματολογίου της ΕΕ"

Δραστηριότητα πολιτικής Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης
Ομάδα-στόχος Όλοι οι πολίτες καθώς και οργανισμοί , φορείς αρμόδιοι ή/και ενδιαφερόμενοι για την ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, οργανώσεων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
Ημερομηνία 18/07/2014 - 26/09/2014


Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων

Δραστηριότητα πολιτικής όλοι οι κυριότεροι τομείς πολιτικής (μεταφορές, ενέργεια, περιβάλλον, εμπόριο, απασχόληση, έρευνα κ.λπ.)
Ομάδα-στόχος κράτη μέλη, περιφερειακές και τοπικές αρχές, διακυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί φορείς, δημόσιοι οργανισμοί, επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών και το ευρύ κοινό
Ημερομηνία 16/07/2014 - 15/10/2014


Διαβούλευση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EN)

Δραστηριότητα πολιτικής Περιφερειακή πολιτική
Ομάδα-στόχος Κράτη μέλη, χώρες εκτός ΕΕ, περιφερειακές και τοπικές αρχές, διακρατικοί και μη κυβερνητικοί φορείς, δημόσιοι οργανισμοί, επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών και ευρύ κοινό
Ημερομηνία λήξης 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Δραστηριότητα πολιτικής Green Public Procurement
Ομάδα-στόχος Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Ημερομηνία λήξης From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Δραστηριότητα πολιτικής Social, Economic and Territorial Cohesion
Ομάδα-στόχος Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Ημερομηνία λήξης From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Δραστηριότητα πολιτικής All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Ομάδα-στόχος Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Ημερομηνία λήξης 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Δραστηριότητα πολιτικής Cohesion Policy
Ομάδα-στόχος Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Ημερομηνία λήξης 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Δραστηριότητα πολιτικής Cohesion Policy
Ομάδα-στόχος Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Ημερομηνία λήξης 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Δραστηριότητα πολιτικής Cohesion Policy
Ομάδα-στόχος Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Ημερομηνία λήξης March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Δραστηριότητα πολιτικής Cohesion Policy
Ομάδα-στόχος Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Ημερομηνία λήξης January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Δραστηριότητα πολιτικής Urban contribution to growth and jobs in the regions
Ομάδα-στόχος All
Ημερομηνία λήξης February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Δραστηριότητα πολιτικής Cohesion Policy 2007-2013
Ομάδα-στόχος All
Ημερομηνία λήξης September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Δραστηριότητα πολιτικής Information and publicity on the Structural Funds
Ομάδα-στόχος Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Ημερομηνία λήξης December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Δραστηριότητα πολιτικής Mid-term review of structural funds
Ομάδα-στόχος Regional and local authorities
Ημερομηνία λήξης 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Δραστηριότητα πολιτικής Follow-up on the White Paper on European Governance
Ομάδα-στόχος Regional and local authorities
Ημερομηνία λήξης 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Δραστηριότητα πολιτικής Regional development and cohesion
Ομάδα-στόχος European citizens
Ημερομηνία λήξης 2004


Τα νέα μας