ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και συναφών εργαλείων της ΕΕ

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 28/11/2014

Αυτή η Καθοδήγηση για Δικαιούχους δεν είναι ένας εξαντλητικός κατάλογος των διαθέσιμων ευρωπαϊκών ταμείων. Βασίζεται στο Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (Παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1303/2013) το οποίο παρέχει τη βάση για βέλτιστο συντονισμό μεταξύ των ΕΔΕΤ και των άλλων εργαλείων της ΕΕ.

Για κάθε θεματικό στόχο ή ΘΣ που καθορίζεται στον κανονισμό των ΕΔΕΤ, η καθοδήγηση παρέχει μια επισκόπηση συμπληρωματικών εργαλείων, διαθέσιμων σε επίπεδο ΕΕ, με λεπτομερείς πηγές πληροφόρησης, παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για τον συνδυασμό διαφορετικών ροών χρηματοδότησης, καθώς και μια περιγραφή των σχετικών αρχών και φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση κάθε εργαλείου.

Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε όλο το έγγραφο θα επιτρέψουν σε δυνητικούς δικαιούχους να πλοηγηθούν στο λαβύρινθο του υλικού που διατίθεται στο διαδίκτυο, οδηγώντας τους στις πιο άμεσες και χρήσιμες ιστοσελίδες και έγγραφα. Διατίθεται επίσης ένας ηλεκτρονικός κατάλογος ελέγχου για βοήθεια των δυνητικών δικαιούχων προκειμένου να προσδιορίσουν τις πιο κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης.

More information :

Online checklist

Publications