Έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με τις διαχειριστικές επαληθεύσεις

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/09/2015

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά με ορισμένες πρακτικές πτυχές της εφαρμογής του άρθρου 125 παράγραφος 4 στοιχείο α) και παράγραφος 5 του ΚΚΔ καθώς και του άρθρου 23 του κανονισμού ΕΕΣ. Προορίζεται να αποτελέσει έγγραφο αναφοράς για τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω άρθρων. Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης ισχύει για τα ΕΔΕΤ, εκτός του ΕΓΤΑΑ. Συνιστάται στα κράτη μέλη να ακολουθήσουν την καθοδήγηση, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές τους οργανωτικές δομές και προβλεπόμενες πρακτικές ελέγχου. Το έγγραφο καθοδήγησης παρέχει σειρά βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να εφαρμόζονται από τη ΔΑ και τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε ΣΔΕ. Από τους λογιστικούς ελέγχους που πραγματοποίησε η Επιτροπή κατά τις περιόδους προγραμματισμού 2000-2006 και 2007-2013 αποδείχτηκαν τα πιθανά οφέλη ενός τέτοιου εγγράφου.

Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης καλύπτει τις κανονιστικές απαιτήσεις, τις γενικές αρχές και τον σκοπό των επαληθεύσεων, τους αρμόδιους φορείς για την πραγματοποίησή τους, το χρονοδιάγραμμα, το εύρος και την ένταση των επαληθεύσεων, την οργάνωση των επιτόπιων επαληθεύσεων, την υποχρέωση τεκμηρίωσης των εργασιών και την εξωτερική ανάθεση καθηκόντων. Για ορισμένους ειδικούς τομείς περιλαμβάνονται αναλυτικότερα παραδείγματα ορθών πρακτικών, συγκεκριμένα για τον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και τον τομέα των καθεστώτων ενίσχυσης, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει προβλήματα στα κράτη μέλη. Το παρόν έγγραφο περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις διαχειριστικές επαληθεύσεις στους τομείς των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, των έργων που παράγουν έσοδα και της ΕΕΣ. Καλύπτονται ζητήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα των πράξεων, την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων, καθώς και το περιβάλλον.

Λόγω των μεγάλων διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις οργανωτικές δομές, το παρόν έγγραφο δεν είναι δυνατόν να καλύψει όλες τις περιπτώσεις. Οι διαχειριστικές επαληθεύσεις αποτελούν αρμοδιότητα της ΔΑ όταν διενεργούνται βάσει του άρθρου 125 παράγραφος 4 στοιχείο α) του ΚΚΔ και βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΕΣ. Η ΔΑ έχει τη δυνατότητα να αναθέσει καθήκοντα σε ΕΦ. Συνεπώς, όταν στο έγγραφο γίνεται μνεία σε ΔΑ, η μνεία μπορεί να ισχύει για ΕΦ, στους οποίους η ΔΑ έχει αναθέσει ορισμένα ή όλα τα καθήκοντα των διαχειριστικών επαληθεύσεων. Στις λοιπές περιπτώσεις, για τα προγράμματα ΕΕΣ, η ευθύνη για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις ανήκει στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες ή στα εδάφη που ορίζουν τον φορέα ή το άτομο που είναι υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού ΕΕΣ.

Με σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους των ΕΔΕΤ, είναι ανάγκη να επισημανθεί ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δικαιούχων και διαχειριστικών αρχών, αρχών πιστοποίησης, αρχών ελέγχου και ενδιάμεσων φορέων μπορεί να διενεργείται μέσω συστημάτων ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων. Οι κανόνες της δέσμης νομοθετικών μέτρων για την περίοδο 2014-2020 που συνδέονται με την πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική συνοχή έχουν διατυπωθεί κατά τρόπο που να παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες να βρίσκουν λύσεις ανάλογα με την οργανωτική και θεσμική δομή και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ορίζοντας παράλληλα ενιαίες ελάχιστες απαιτήσεις.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications