Έγγραφο καθοδήγησης για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχετικά με μια κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των ...

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2014

Σκοπός του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης είναι να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο
που θα συνδράμει τους ελεγκτές στην αξιολόγηση της λειτουργίας των συστημάτων
διαχείρισης και ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί από τα κράτη μέλη για τα προγράμματα
των ΕΔΕΤ (πλην του ΕΓΤΑΑ).
Βασίζεται στο ισχύον έγγραφο καθοδήγησης για την περίοδο 2007-2013 και στα
συμπεράσματα ομάδας εργασίας στην οποία συμμετείχαν μέλη του προσωπικού των
υπηρεσιών ελέγχου της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, της ΓΔ
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης και της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και
Αλιείας της Επιτροπής, με σκοπό τη δημιουργία πλαισίου αναφοράς για:
• την ανάλυση των βασικών απαιτήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται (βλέπε ΚΚΔ
και ΚΕΚ)·
• την ανάλυση των κριτηρίων αξιολόγησης που πρέπει να χρησιμοποιούνται για κάθε
βασική απαίτηση·
• την παροχή κατευθυντήριων γραμμών για την εξαγωγή συμπερασμάτων για κάθε
βασική απαίτηση και ανά αρχή·
• την παροχή κατευθυντήριων γραμμών για την εξαγωγή γενικού συμπεράσματος
σχετικά με το σύστημα (ή μέρος του συστήματος) διαχείρισης και ελέγχου ενός
προγράμματος ή μιας ομάδας προγραμμάτων, λαμβανομένων υπόψη τυχόν
υφιστάμενων παραγόντων μετριασμού του κινδύνου ή αντισταθμιστικών ελέγχων.
Συνεπώς, το έγγραφο καθοδήγησης απευθύνεται καταρχάς στις διευθύνσεις ελέγχου των
προαναφερόμενων υπηρεσιών της Επιτροπής και στις αρχές ελέγχου και αποσκοπεί στη
διασφάλιση της αντικειμενικότητας, της συνέπειας και της διαφάνειας κατά την αξιολόγηση
της συμμόρφωσης των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου με τις βασικές κανονιστικές
απαιτήσεις. Τα «στάδια αξιολόγησης» που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης
ορίζουν τη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων των
συστημάτων. Οι αρχές ελέγχου καλούνται να χρησιμοποιούν το παρόν έγγραφο
καθοδήγησης κατά τους ελέγχους συστημάτων που διενεργούν στις διαχειριστικές αρχές,
στις αρχές πιστοποίησης και στους ενδιάμεσους φορείς ή στο πλαίσιο της εποπτείας των
εργασιών άλλων συμμετεχόντων φορέων ελέγχου προκειμένου, αφενός, να διασφαλίζεται η
εναρμόνιση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και, αφετέρου, οι ελεγκτές στα διάφορα
σημεία της αλυσίδας ελέγχου να μπορούν να βασίζονται στο έργο των συναδέλφων τους.

Publications