Ευρωπαϊκού κώδικα καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων - Τελική μεθοδολογία για αξιολογητές

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Bulgarian German Greek English Spanish French Italian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Finnish Swedish
Period :
Date : 02/09/2013

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής του "Ευρωπαϊκού κώδικα καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων" από παρόχους μικροπιστώσεων – Τελική μεθοδολογία για αξιολογητές

Το παρόν έγγραφο αποτελείτη μεθοδολογία παρακολού θησηςτηςεφαρμογήςτου ≪Ευρωπαϊκούκώδικα καλήςπρακτικήςγια τη χορήγηση μικροπιστώσεων≫ (εφεξής≪ο κώδικας・ απόπαρόχουςμικροπιστώσεων (εφεξής≪οι πάροχοι≫). Η μεθοδολογία απευθύνεται κατάκύριο λόγο στουςαξιολογητές αλλάμπορείνα είναι χρήσιμη και για το τεχνικόπροσωπικόπου εργάζεται για τουςπαρό χουςμικροπιστώσεων. Βασικόςσκοπόςτηςμεθοδολογίαςείναι η παροχήσαφούςκαι ολοκληρωμένηςεπισκόπησηςτηςδιαδικασίαςαξιολόγησης απότην προσχώρηση στον κώδικα έωςτην παροχήυποστήριξηςμετάτην απόφαση απονομήςτου πιστοποιητικούσυμμόρφωσης καθώςκαι η παροχήλεπτομερών κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση τηςδυνατότηταςεφαρμογήςτων ρητρών κτων ρητρών και τηςσυμμόρφωσηςμε αυτές.

More information :

JASMINE - European Code of Good Conduct for Microcredit Provision

Publications