Τι είναι η μακροπεριφερειακή στρατηγική της EE;

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Polish Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 15/12/2017

Μια μακροπεριφερειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι ένα πλαίσιο πολιτικής που επιτρέπει στις χώρες που βρίσκονται στην ίδια περιοχή να αντιμετωπίζουν και να βρίσκουν λύσεις από κοινού σε προβλήματα ή να επωφελούνται από τις κοινές δυνατότητες που διαθέτουν (π.χ. ρύπανση, πλοηγησιμότητα, παγκόσμιος επιχειρηματικός ανταγωνισμός, κλπ.) Κάνοντάς το αυτό, επωφελούνται από ενισχυμένη συνεργασία, με στόχο να καταστήσουν τις πολιτικές τους πιο αποτελεσματικές σε σχέση με τον τρόπο που θα αντιμετώπιζαν τα ζητήματα μεμονωμένα. Μια μακροπεριφερειακή στρατηγική της ΕΕ μπορεί να υποστηρίζεται από ταμεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

Για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας των μακρο- περιφερειακών στρατηγικών της ΕΕ, οι εταίροι που συμμετέ- χουν (κράτη μέλη, περιφέρειες, δήμοι, ΜΚΟ, κλπ.) πρέπει να βασίζουν τις δράσεις τους σε μερικές βασικές αρχές: μια σχε- τική εταιρική σχέση και έναν επαρκή μηχανισμό συνεργασίας, καλό συντονισμό δράσεων όσον αφορά τις σχετικές πολιτικές και τους πόρους χρηματοδότησής τους, και ένα υψηλό πνεύμα συνεργασίας εντός και μεταξύ των χωρών και των τομέων στη μακροπεριφέρεια. 

More information :

Macro-Regional Strategies

Publications