αντιμετώπιση των σφαλμάτων που κοινοποιούνται στις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 09/10/2015

Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να παράσχει κατευθύνσεις προς τις αρχές των κρατών μελών, ιδίως προς τις ΑΕ, διευκρινίζοντας τα βασικά ζητήματα που έθεσαν οι αρχές αυτές κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 σχετικά με την αντιμετώπιση και την αξιολόγηση των σφαλμάτων που εντοπίζουν στο πλαίσιο του λογιστικού ελέγχου των πράξεων τον οποίο διενεργούν. Το επεξηγηματικό σημείωμα παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του ποσοστού συνολικού προβαλλόμενου σφάλματος, τα συναφή διορθωτικά μέτρα και την επίπτωση της ελεγκτικής γνώμης της ΑΕ που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί επικαιροποίηση των επεξηγηματικών σημειωμάτων της Επιτροπής COCOF 11-0041-01-EN της 07/12/2011 και EFFC/87/2012 της 09/11/2012, και λαμβάνει υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον χρόνο κατάρτισής τους μέσω της αξιολόγησης των ΕΕΕ του 2012, του 2013 και του 2014. Το παρόν επεξηγηματικό σημείωμα ενοποιεί σε ένα έγγραφο τις διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί στις ΑΕ από το 2011, δεόντως επικαιροποιημένες, όπου κρίθηκε αναγκαίο. Στο παράρτημα 3 περιλαμβάνεται πίνακας που παρουσιάζει σύγκριση της δομής του προηγούμενου εγγράφου με τη δομή του επικαιροποιημένου επεξηγηματικού σημειώματος για την αντιμετώπιση των σφαλμάτων. Το παρόν επεξηγηματικό σημείωμα αποτελεί τη βάση για το επεξηγηματικό σημείωμα που αφορά την αντιμετώπιση των σφαλμάτων για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, του οποίου η έκδοση επίκειται.

Publications