ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/03/2012

Η αναδρομική στήριξη έγκειται στη χορήγηση ενωσιακής βοήθειας από μια διαχειριστική αρχή σε μια πράξη για την οποία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δαπάνες από εθνικές πηγές ή η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί προτού υποβληθεί επισήμως αίτηση για παροχή ενωσιακής βοήθειας ή προτού χορηγηθεί η εν λόγω βοήθεια– στο εξής «αναδρομική ενωσιακή βοήθεια».

Publications