ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία για τη

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/08/2006

Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να παρουσιάσει ένα σύνολο κανόνων εργασίας οι οποίοι θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη συνοχή και ακρίβεια στις μελλοντικές αναλύσεις κόστους-οφέλους (ΑΚΟ) για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής και, συνεπώς, σε καλύτερα τεκμηριωμένες λήψεις αποφάσεων.

Προορίζεται για τις διοικητικές αρχές οι οποίες ζητούν τη διενέργεια αναλύσεων κόστους-οφέλους ή τις διενεργούν στο εσωτερικό τους. Εντούτοις, δεν προορίζεται να αποτελέσει οδηγό ή εγχειρίδιο για τη διεξαγωγή αναλύσεων κόστους οφέλους.

 

Publications