ΕΘΝΙΚΕΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (RIS3)

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Η «Ευρώπη 2020» είναι η αναπτυξιακή στρατηγική για την ερχόμενη δεκαετία. Σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, θέλουμε την ΕΕ να εξελιχθεί σε μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς περιορισμούς οικονομία. Αυτές οι τρεις αμοιβαία ενισχυόμενες προτεραιότητες θα πρέπει να βοηθήσουν την ΕΕ και τα Κράτη Μέλη να υλοποιήσουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.

Συγκεκριμένα, η Ένωση έχει θέσει πέντε φιλόδοξους στόχους – σε απασχόληση, καινοτομία, εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη και κλίμα/ενέργεια – να υλοποιηθούν μέχρι το 2020. Το κάθε Κράτος Μέλος έχει υιοθετήσει το δικό του εθνικό στόχο σε κάθε ένα από αυτούς τους τομείς. Συγκεκριμένες δράσεις στηρίζουν τη στρατηγική σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ.

Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη θα καταρτίσουν στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης σε διαδικασία ανακάλυψης της επιχειρηματικότητας έτσι ώστε να είναι γίνει πιο αποδοτική η χρήση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της ΕΕ και να αυξηθούν οι συνέργειες μεταξύ διαφορετικών εθνικών και περιφερειακών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

More information :

Research and Innovation

">Έρευνα και καινοτομία

Publications