Ευρωπαϊκός κώδικας καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Bulgarian German Greek English Spanish French Italian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 03/10/2011

Η ευρωπαϊκή αγορά μικροχρηματοδοτήσεων αποτελεί νέο και αναπτυσσόμενο τομέα ο οποίος διαθέτει σημαντικό δυναμικό. Η αγορά αυτή παραμένει, ωστόσο, ιδιαίτερα ανομοιογενής λόγω των διαφορών των νομικών και θεσμικών πλαισίων στα κράτη μέλη και της ποικιλίας των παρόχων μικροπιστώσεων.
Στην ΕΕ, μικροδάνεια χορηγούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, π.χ. εμπορικές τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεταιριστικές τράπεζες και κρατικές τράπεζες, καθώς επίσης και από ορισμένες μη τραπεζικές οντότητες, όπως οργανισμούς μικροχρηματοδότησης, ιδρύματα, πιστωτικές ενώσεις, φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ΜΚΟ κ.ά.

Publications