Κανονισμοί για τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2007-2013

Τα άρθρα 158-162 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζουν ότι η Ένωση πρέπει να προάγει την αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της και να ενισχύει την οικονομική και κοινωνική συνοχή με τη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών. Για την περίοδο 2007-2013, τη νομική βάση των μέσων για την επίτευξη των στόχων αυτών συνιστούν πέντε κανονισμοί που εξέδωσαν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2006.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Οι παρακάτω κανονισμοί δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eur-Lex). Ο σύνδεσμος του Eur-Lex προσφέρει πρόσβαση σε βιβλιογραφική περιγραφή που περιλαμβάνει πλήρες κείμενο, διορθωτικό και παραρτήματα (εφόσον υπάρχουν), καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες πάνω στη διαδικασία παραγωγής και τη σχέση μεταξύ εγγράφων.

Γενικός Κανονισμός

Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006 , περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Ο γενικός κανονισμός ορίζει κοινές αρχές, κανόνες και πρότυπα για την εφαρμογή των τριών μέσων συνοχής, δηλ. του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. Με βάση την αρχή της κοινής διαχείρισης μεταξύ της Ένωσης, των κρατών μελών και των περιφερειών, ο κανονισμός αυτός καθορίζει μια νέα διαδικασία προγραμματισμού, η οποία βασίζεται στις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους καθώς και σε κοινά πρότυπα χρηματοδοτικής διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης. Με τη μεταρρύθμιση του συστήματος υλοποίησης, η διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής αφενός θα απλουστευθεί, αφετέρου θα γίνει αναλογική και θα αποκεντρωθεί.

Πλήρες κείμενο του κανονισμού στο Eur-Lex

Εφαρμογή του Κανονισμού

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2006 , για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής την περίοδο 2007-2013 αποτελεί ενιαίο σύνολο λεπτομερών κανόνων που αφορούν τη διαχείριση των χρηματοδοτικών μέσων της συνοχής.

Πλήρες κείμενο του κανονισμού στο Eur-Lex

Κανονισμός ΕΤΠΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 τουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 , γιατοΕυρωπαϊκόΤαμείοΠεριφερειακήςΑνάπτυξηςκαιγιατηνκατάργησητουκανονισμού (ΕΚ) αριθ1783/1999

Ο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καθορίζει το ρόλο του τελευταίου και τα πεδία παρεμβάσεων, όπως η προώθηση των κρατικών και ιδιωτικών επενδύσεων που συμβάλλουν στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. Το ΕΤΠΑ θα στηρίξει προγράμματα που εστιάζονται στην περιφερειακή ανάπτυξη, τις οικονομικές αλλαγές, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εδαφική συνεργασία στο σύνολο της ΕΕ. Στους τομείς προτεραιότητας για χρηματοδότηση ανήκουν η έρευνα, η καινοτομία, η περιβαλλοντική προστασία και η πρόληψη των κινδύνων, ενώ σημαντικό ρόλο διατηρούν οι επενδύσεις στις υποδομές, ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Πλήρες κείμενο του κανονισμού στο Eur-Lex

Κανονισμός ΕΚΤ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 τουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 , γιατοΕυρωπαϊκόΚοινωνικόΤαμείοκαιτηνκατάργησητουκανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999

Το ΕυρωπαϊκόΚοινωνικόΤαμείο (ΕΚΤ) θα αξιοποιηθεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και θα εστιάζεται σε τέσσερις κύριους τομείς: την αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης με την καταπολέμηση των διακρίσεων και με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθώς και την προώθηση συμπράξεων για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης.

Πλήρες κείμενο του κανονισμού στο Eur-Lex

Κανονισμός ΕΟΕΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 , για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

Το Ταμείο Συνοχής συμβάλλει στις παρεμβάσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Καλύπτει τα κράτη μέλη με ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕγχΠ) κάτω του 90% του κοινοτικού μέσου όρου, δηλ. τα νέα κράτη μέλη καθώς και την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Η Ισπανία θα είναι επιλέξιμη για το Ταμείο Συνοχής σε μεταβατική βάση. Κατά τη νέα περίοδο το Ταμείο Συνοχής θα συμμετέχει, μαζί με το ΕΤΠΑ, σε πολυετή επενδυτικά προγράμματα με αποκεντρωμένη διαχείριση και δεν θα χρειάζεται να υποβάλλονται μεμονωμένα σχέδια προς έγκριση από την Επιτροπή.

Πλήρες κείμενο του κανονισμού στο Eur-Lex

Κανονισμός Ταμείου Συνοχής

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 τουΣυμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006 , γιατηνίδρυσηΤαμείουΣυνοχήςκαιτηνκατάργησητουκανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94

Ο πέμπτος κανονισμός εισάγει τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ).Σκοπός του νέου αυτού νομικού μέσου είναι η διευκόλυνση της διασυνοριακής, διεθνικής και/ή διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών αρχών. Οι εν λόγω αρχές θα διαθέτουν νομική προσωπικότητα για την εφαρμογή προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας με βάση σύμβαση που θα συνάπτουν οι συμμετέχουσες εθνικές, περιφερειακές, τοπικές ή άλλες αρχές.

Πλήρες κείμενο του κανονισμού στο Eur-Lex

Κανονισμός Ταμείου Συνοχής

ανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006 , για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA)

Πλήρες κείμενο του κανονισμού στο Eur-Lex