JESSICA: Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Η JESSICA (Kοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Στηρίζει τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και ανάπλαση μέσω μηχανισμών χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιλέξουν να επενδύσουν μέρος των χρηματοδοτήσεών τους από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ σε ταμεία ανανεούμενων πιστώσεων, για να συμβάλλουν στην ανακύκλωση των οικονομικών πόρων, ώστε να επιταχύνουν τις επενδύσεις στις αστικές περιοχές της Ευρώπης.

Η Jessica προωθεί τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη υποστηρίζοντας έργα στους ακόλουθους τομείς:

 • αστικές υποδομές - περιλαμβανομένων μεταφορών, ύδρευσης/επεξεργασίας λυμάτων, ενέργειας
 • χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος - για τουριστικές ή άλλες βιώσιμες χρήσεις
 • αποκατάσταση υποβαθμισμένων βιομηχανικών τοποθεσιών ­ περιλαμβανομένης της εκκαθάρισης και απορρύπανσης του χώρου
 • δημιουργία νέων επιφανειών για εμπορική χρήση, για τους τομείς των ΜΜΕ, των ΤΠ και/ή Ε&Α
 • πανεπιστημιακά κτήρια - ιατρικές, βιοτεχνολογικές και άλλες εξειδικευμένες εγκαταστάσεις
 • βελτιώσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα

Οι χρηματοδοτήσεις από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) χορηγούνται στα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης (TAA), τα οποία τις επενδύουν σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή άλλα έργα που περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Οι επενδύσεις αυτές μπορούν να λάβουν τη μορφή εισφοράς κεφαλαίων, δανείων και/ή εγγυήσεων.

Εναλλακτικά, οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν τη διοχέτευση των κεφαλαίων στα ΤΑΑ μέσω Ταμείων Συμμετοχών (ΤΣ), τα οποία συστήνονται για να επενδύσουν σε πολλά ΤΑΑ.

Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, ωστόσο προσφέρει στις διαχειριστικές αρχές το πλεονέκτημα της δυνατότητας να αναθέτουν την εκτέλεση ορισμένων από τις εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση της Jessica σε έμπειρους επαγγελματίες.

Λόγω του ανανεούμενου χαρακτήρα των εν λόγω μέσων, οι αποδόσεις των επενδύσεων επανεπενδύονται σε νέα έργα αστικής ανάπτυξης, ανακυκλώνοντας με τον τρόπο αυτόν τους δημόσιους πόρους και προωθώντας τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού και εθνικού δημόσιου χρήματος.

 • Βιωσιμότητα - Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής όπως η JESSICA βασίζονται στην παροχή επιστρεπτέων ενισχύσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία σε επενδύσεις που αναμένεται να αποφέρουν αποδόσεις, με τις οποίες θα εξοφληθούν οι επενδυτές. Αυτό αποτελεί μια πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση σε σχέση με τις ενισχύσεις που παραδοσιακά παρέχονται μέσω επιχορηγήσεων.
 • Μόχλευση - Συνδυάζοντας τα διαρθρωτικά ταμεία με άλλες υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης, η Jessica αυξάνει ουσιαστικά τους πόρους, διευκολύνοντας την παροχή υποστήριξης σε μεγάλο αριθμό έργων.
 • Ευελιξία - Η Jessica προσφέρει ευελιξία, τόσο όσον αφορά τη δομή, όσο και τη χρήση των χρηματοδοτήσεων με επενδύσεις εισφοράς κεφαλαίων, δανείων ή εγγυήσεων, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στις ειδικές ανάγκες των συγκεκριμένων χωρών και περιφερειών.
 • Εμπειρογνωμοσύνη - Η Jessica δίνει τη δυνατότητα σε διαχειριστικές αρχές διαρθρωτικών ταμείων, πόλεις και κωμοπόλεις να συμπράττουν με τον ιδιωτικό και τον τραπεζικό τομέα. Αυτό συμβάλλει στη μόχλευση περαιτέρω επενδύσεων, καθώς και την αναβάθμιση των τεχνικών και χρηματοοικονομικών ικανοτήτων υλοποίησης και διαχείρισης των έργων.
 • Εταιρικές σχέσεις - Η Jessica αποτελεί τον καρπό της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Κοινότητας της ΕΤΕ και της CEB. Μπορεί επιπλέον να λειτουργήσει ως ισχυρός καταλύτης για τη σύναψη εταιρικών σχέσεων μεταξύ χωρών, περιφερειών, πόλεων, ΕΤΕ, CEB, άλλων τραπεζών, επενδυτών κλπ., προκειμένου να διευθετηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές.

Η πλατφόρμα δικτύωσης του JESSICA English τέθηκε σε λειτουργία το 2009 από την Επιτροπή (ΓΔ Περιφερειακής πολιτικής) σε συνεργασία με την ΕΤΕπ/CEB και το ETE για να στηρίξει την εφαρμογή του JESSICA.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • Έκτη σύνοδος στις 28 Ιουνίου 2011: Πλατφόρμα δικτύωσης Jessica English
 • 29-30 Νοεμβρίου 2010: Jeremie & Jessica: Στόχος η επιτυχής εφαρμογή English
 • 22-23 Οκτωβρίου 2009: Διάσκεψη Jeremie & Jessica: Καινοτόμα χρηματοοικονομικά μέσα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ EnglishDeutschfrançais
 • Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Αναπτυξιακής Τράπεζας του Συμβουλίου της Ευρώπης: "Μια συντονισμένη προσέγγιση στη χρηματοδότηση της αστικής ανάπλασης και ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων" pdf English
 • Μελέτες αξιολόγησης της Jessica English με αναλύσεις αγοράς για μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που υποστηρίζουν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και συστάσεις ή προτάσεις για κατάλληλη δράση στα συγκεκριμένα κράτη μέλη και περιφέρειες.
 • Οριζόντιες μελέτες της Jessica που παρέχουν καθοδήγηση πάνω σε λειτουργικά ζητήματα που αφορούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη English
 • Νομοθετικές διατάξεις και καθοδηγητικά σημειώματα English σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής.
 • JESSICA implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Μέσα ειδικής στήριξης

Σχετικοί σύνδεσμοι

 • ΕΤΕ-JESSICA EnglishDeutschfrançais
 • CEB Englishfrançais