Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το ΕΚΤ επενδύει σε ανθρώπους, και στοχεύει στη βελτίωση των ευκαιριών για απασχόληση και εκπαίδευση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης έχει σκοπό να βελτιώσει την κατάσταση των πιο ευάλωτων ανθρώπων που διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας.

Οι παρεμβάσεις του ΕΚΤ καλύπτουν όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. Το διάστημα 2014-2020 έχουν δεσμευθεί πάνω από 80 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο στα κράτη μέλη, και ένα επιπλέον ποσό τουλάχιστον 3,2 δισ. ευρώ για την πρωτοβουλία «Απασχόληση των Νέων».

Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, το ΕΚΤ θα επικεντρωθεί σε τέσσερις από τους θεματικούς στόχους της πολιτικής συνοχής:

  • προώθηση της απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων,
  • προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας,
  • επενδύσεις στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση, και
  • ενίσχυση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Επιπλέον, το 20 % των επενδύσεων του ΕΚΤ θα διατεθεί για δραστηριότητες που θα βελτιώσουν την κοινωνική ένταξη και θα καταπολεμούν τη φτώχεια. Αυτό είναι γνωστό ως θεματική επικέντρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ.

Παροχές ανεργίας: Ένας εμπειρογνώμονας που βοηθά μια γυναίκα να υποβάλει αίτηση για κοινωνικές παροχές στο διαδίκτυο
Παροχές ανεργίας: Ένας εμπειρογνώμονας που βοηθά μια γυναίκα να υποβάλει αίτηση για κοινωνικές παροχές στο διαδίκτυο