Δημοσιονομική διαχείριση

Αν και οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τρόπος με τον οποίο δαπανώνται αποτελεί κοινή αρμοδιότητα της Επιτροπής και των εθνικών αρχών:

 • η Επιτροπή διαπραγματεύεται και εγκρίνει τα αναπτυξιακά προγράμματα που προτείνουν οι χώρες τις ΕΕ και χορηγεί τις σχετικές πιστώσεις.
 • οι χώρες / περιφέρειες της ΕΕ διαχειρίζονται τα προγράμματα, διασφαλίζουν την υλοποίησή τους και επιλέγουν τα επί μέρους έργα, τα οποία ελέγχουν και αξιολογούν.
 • η Επιτροπή συμμετέχει στην παρακολούθηση των προγραμμάτων, δεσμεύει και καταβάλλει τις πιστοποιημένες δαπάνες και εξακριβώνει την καταλληλότητα των συστημάτων ελέγχου που έχουν θεσπιστεί.

Για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, η εθνική αρχή ορίζει:

 • μια διαχειριστική αρχή (εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που διαχειρίζεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα)
 • μια αρχή πιστοποίησης (εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που πιστοποιεί τις καταστάσεις δαπανών και τις αιτήσεις πληρωμής προτού αποσταλούν στην Επιτροπή)
 • μια αρχή ελέγχου (εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα που έχει οριστεί για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου).

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού για τα επιχειρησιακά προγράμματα πραγματοποιούνται ετησίως για κάθε Ταμείο και στόχο. Η Επιτροπή πραγματοποιεί την πρώτη ετήσια ανάληψη υποχρέωσης πριν από την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος. Κάθε μεταγενέστερη ανάληψη υποχρεώσεων πραγματοποιείται από την Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου εκάστου έτους.

Αυτόματη αποδέσμευση

Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτομάτως κάθε τμήμα των αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού που δεν χρησιμοποιήθηκε ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε αίτηση πληρωμής έως τις 31 Δεκεμβρίου τρίτο έτους μετά το έτος της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισμού.

Όροι χρηματοδότησης

Ανώτατα όρια συγχρηματοδότησης

Μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης:

 • Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 80 ή 85% (βλ. άρθρο 120 του κανονισμού 1303/2013 για περισσότερες λεπτομέρειες)
 • Περιφέρειες μετάβασης: 60%
 • Πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 50%
 • Ταμείο Συνοχής: 85%
 • Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία: 85%

Επιλέξιμες δαπάνες

Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες, πρέπει τα σχετικά ποσά να καταβάλλονται στους δικαιούχους το διάστημα 1.1.2014 - 31.12.2023. Οι συγχρηματοδοτούμενες δράσεις δεν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της επιλεξιμότητας Οι κανόνες θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο, με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπουν οι ειδικοί κανονισμοί κάθε Ταμείου.

Αρχείο