Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση στη διαχειριστική αρχή που είναι αρμόδια για το περιφερειακό πρόγραμμα που σας αφορά. Η αρχή αυτή θα αξιολογήσει το σχέδιό σας και θα αποφασίσει εάν θα σας χορηγήσει τη χρηματοδότηση.
Βρείτε την αρμόδια διαχειριστική αρχή de en fr

 • Μεταξύ των φορέων που μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από περιφερειακά κονδύλια συγκαταλέγονται οι δημόσιοι οργανισμοί, ορισμένοι ιδιωτικοί φορείς (ιδίως μικρές επιχειρήσεις) πανεπιστήμια, ενώσεις, ΜΚΟ και εθελοντικές οργανώσεις. Οι ξένες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην περιφέρεια η οποία καλύπτεται από το σχετικό επιχειρησιακό πρόγραμμα δικαιούνται να ζητήσουν χρηματοδότηση εφόσον πληρούν τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.
 • Επικοινωνήστε με την αρμόδια διαχειριστική αρχή de en fr για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιοι δικαιούνται να ζητήσουν χρηματοδότηση στην περιφέρειά σας.
 • Οι φορείς υλοποίησης έργων σε χώρες που είναι υποψήφιες ή δυνάμει υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ πρέπει να απευθύνονται στο Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (MΠB).
 • Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρηματοδότηση παρέχεται για την υλοποίηση συγκεκριμένων σχεδίων, οπότε η κατάρτιση του σχεδίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση, την οποία θα λάβετε στη συνέχεια σε διάφορα στάδια της διαδικασίας.
 • Προτού υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση ενημερωθείτε για τα ευρωπαϊκά επιχειρησιακά προγράμματα de en fr που υλοποιούνται στην περιφέρειά σας. Το σχέδιο για το οποίο υποβάλλετε αίτηση πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλογής και τις επενδυτικές προτεραιότητες του περιφερειακού προγράμματος που σας ενδιαφέρει.
 • Πρέπει επίσης να τηρήσετε τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής. Ορισμένες διαχειριστικές αρχές δέχονται αιτήσεις ολόκληρο το χρόνο ενώ άλλες μόνο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Βλ. τον δικτυακό τόπο της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής de en fr για περισσότερες πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν ελάχιστα όρια όσον αφορά το μέγεθος των σχεδίων. Αυτό που μετρά είναι η προστιθέμενη αξία τους για την Ευρώπη, ο αντίκτυπός τους στην απασχόληση, ο καινοτόμος χαρακτήρας τους και το κατά πόσο συμβάλλουν στην οικονομική ανταγωνιστικότητα της περιφέρειάς σας.

 • Οι δικαιούχοι ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων συχνά επισημαίνουν ότι ο χρόνος που χρειάστηκαν για να καταρτίσουν την αίτηση που υπέβαλαν για τη χρηματοδότησή τους από περιφερειακά κονδύλια αντισταθμίζεται με το παραπάνω από τα μακροπρόθεσμα οφέλη.
 • Αν και η χρηματοδότηση από τα περιφερειακά κονδύλια καλύπτει μόνο ένα μέρος του εκάστοτε σχεδίου, ωστόσο έχει σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Η εξασφάλιση χρηματοδότησης από την ΕΕ συχνά παρακινεί και άλλους εταίρους να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο σχέδιο.

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά μερικές από τις πολλές πηγές από τις οποίες μπορείτε να αντλήσετε βοήθεια και συμβουλές σχετικά με την εξασφάλιση χρηματοδότησης από περιφερειακά κονδύλια

 • Το δίκτυο πληροφόρησης Europe Direct, με εκατοντάδες κέντρα παροχής πληροφοριών σε όλη την Ευρώπη
 • Η αρμόδια διαχειριστική αρχή de en fr η οποία μπορεί να σας παρέχει συμβουλές για κάθε στάδιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
 • Οι υπάλληλοι των τοπικών αρχών ή εμπορικών επιμελητηρίων που είναι αρμόδιοι για ευρωπαϊκά θέματα
 • Το δίκτυο Enterprise Europe Network en που παρέχει εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε μικρές επιχειρήσεις σχετικά με τους τρόπους πρόσβασης σε δημόσια κονδύλια και επιχορηγήσεις της ΕΕ στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτομίας, των επενδύσεων, της απασχόλησης και της κατάρτισης.
 • Η ΕΕ παρέχει χρηματοδότηση και επιχορηγήσεις σε ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε πολλούς τομείς πολιτικής, όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η έρευνα και το περιβάλλον.
 • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. επιχορηγήσεις, κονδύλια και προγράμματα της ΕΕ
 • EuroAccess : Your gateway to funding in the EU Macro-Regions