Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Πέντε κύρια Ταμεία συνεργάζονται για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης όλων των χωρών της ΕΕ, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»:

Κάθε περιφέρεια της ΕΕ μπορεί να επωφεληθεί από τη στήριξη του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. Ωστόσο, μόνο οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες μπορούν να λάβουν στήριξη από το ταμείο συνοχής.

Ταμείο αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Ταμείο αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) παρέχει βοήθεια στην περίπτωση μεγάλων φυσικών καταστροφών.

Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας

Η στήριξη για υποψήφιες και πιθανές υποψήφιες χώρες παρέχεται μέσω του Μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ).