Προγράμματα

Ο συνόψεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την έναρξη των περιόδων προγραμματισμού διατίθενται παρακάτω. Τα προγράμματα εκπονούνται από κάθε Κράτος Μέλος και/ή περιφέρεια, και χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης ή το ταμείο συνοχής.
Διατίθενται πρόσθετα τομεακά φίλτρα για τα εξής:

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία