Τεχνική Βοήθεια

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Programme description

Περιγραφή προγράμματος:

Το πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει την υλοποίηση των δομικών παρεμβάσεων που έχουν αναληφθεί από άλλα εθνικά, ειδικά ανά τομέα, και περιφερειακά προγράμματα. Στόχος του είναι να θέσει και να εξασφαλίσει τις οργανωτικές συνθήκες που θα επιτρέψουν την ομαλή υλοποίηση των παρεμβάσεων των ΕΔΕΤ.

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Το Πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε:

 • Ενίσχυση των συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης και συντονισμού συμπεριλαμβανομένων ενεργειών κατά της απάτης.
 • Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας φορέων εμπλεκομένων στην υλοποίηση των παρεμβάσεων των ΕΔΕΤ.
 • Αναβάθμιση της διαχειριστικής και υλοποιητικής επάρκειας των δικαιούχων.

 Αναμενόμενος αντίκτυπος

 • Καθώς το ΕΠ «Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» είναι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει τα άλλα εθνικά και περιφερειακά ΕΠ όσον αφορά τα εργαλεία, τις διαδικασίες, το ανθρώπινο δυναμικό και την οικοδόμηση επάρκειας των δικαιούχων, ο αντίκτυπός του αντικατοπτρίζεται στην επιτυχημένη υλοποίηση των άλλων προγραμμάτων.
 • Θα υποστηριχτεί προσωπικό 933 ατόμων για την εξασφάλιση της υλοποίησης όλων των ΕΠ, στη βάση ενός βιώσιμου σχεδίου δράσης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Η προώθηση και ενημέρωση θα στηριχτεί με περίπου 7,9 εκατομμύρια EUR.
 • Εκτιμάται ότι θα γίνουν περίπου 1000 έλεγχοι του συστήματος διαχείρισης, ελέγχου και πληρωμών, καθώς και 2.300 έλεγχοι ποιότητας.

κείμενο του προγράμματος

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια  

Regions

 • Greece

Funds

 • Cohesion Fund (CF): 61,831,216.00 €
 • Regional Development Fund (ERDF): 156,808,672.00 €
 • European Social Fund (ESF): 70,110,753.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance

Financial information

Total OP budget: 365,586,939.00 €

Total EU contribution: 288,750,641.00 €

CCI number: 2014GR16M3TA001