Νότιο Αιγαίο

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Programme description

Περιγραφή προγράμματος:

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στα νησιά του Νότιου Αιγαίου. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη, σε ευθυγράμμιση και με τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να γίνουν ανταγωνιστικότερες και να άγονται από την καινοτομία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα συμβάλει επίσης στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένουτης Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την ύδρευση, και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Η στήριξη του ΕΠ θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των ακολούθων βασικών ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων:

 • «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» (ΕΤΠΑ – 13,3 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): προώθηση της καινοτομίας και χρήση των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ, βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και προώθηση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις εθνικές και διεθνείς αγορές.
 • «Βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» (ΕΤΠΑ – 19,9 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων και προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • «Βελτίωση βασικών υποδομών» (ΕΤΠΑ – 24,5 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): βελτίωση των υποδομών 2 λιμένων ΔΕΔ-Μ και αναβάθμιση των διαπεριφερειακών συνδέσεων μεταξύ των νησιών και με την ηπειρωτική χώρα, βελτίωση των υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και της ελκυστικότητας του εκπαιδευτικού τομέα.
 • «Προώθηση της κοινωνικής ολοκλήρωσης - ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων» (ΕΚΤ – 25,6 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα στις προτεραιότητες έξυπνης εξειδίκευσης, βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες απασχόλησης και κοινωνικής φροντίδας για ευάλωτες ομάδες.
 • «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» (ΕΤΠΑ – 14,9 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): προώθηση της περιφερειακής συνοχής για πολύ μικρά νησιά με επενδύσεις στους τομείς περιβάλλοντος, επιχειρηματικότητας, μεταφορών, πολιτισμού, υγείας και εκπαίδευσης.
 • «Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 1,3 % και ΕΚΤ 0,5 % της χρηματοδότησης της ΕΕ αντίστοιχα): παροχή τεχνικής βοήθειας.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

 • Στήριξη 24 νέων ΜΜΕ και συνεργασία περίπου 40 επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα
 • Δημιουργία ισόποσου 84 θέσεων εργασίας πλήρους ωραρίου
 • Βελτιωμένη παροχή ύδρευσης σε επιπλέον 3.400 άτομα και επεξεργασία λυμάτων σε επιπλέον 600 άτομα
 • Ετήσια ενεργειακή εξοικονόμηση πάνω από 10 ktoe σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια
 • Μείωση τροχαίων ατυχημάτων κατά 28 %
 • Στήριξη 69 κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Βελτιωμένες υγειονομικές υπηρεσίες για 3.000 άτομα

κείμενο του προγράμματος

ΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Regions

 • Greece
  • Notio Aigaio

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 62,383,393.00 €
 • European Social Fund (ESF): 24,105,315.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 172,977,416.00 €

Total EU contribution: 86,488,708.00 €

CCI number: 2014GR16M2OP013