Κρήτη

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Programme description

Περιγραφή προγράμματος:

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην Κρήτη. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη, σε ευθυγράμμιση και με τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να γίνουν ανταγωνιστικότερες και να άγονται από την καινοτομία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα συμβάλει επίσης στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένουτης Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την επεξεργασία των λυμάτων και την αύξηση της ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Η στήριξη του ΕΠ θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των ακολούθων βασικών ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων:

 • «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας» (ΕΤΠΑ – 12 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην έρευνα, την καινοτομία και τις ΤΠΕ, προώθηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και επενδύσεων σε τομείς προστιθέμενης αξίας.
 • «Βιώσιμη ανάπτυξη με περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσαρμογές στην κλιματική αλλαγή» (ΕΤΠΑ – 59,4 % της χρηματοδότησης της ΕΕ) αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, προώθηση των επενδύσεων για την άμβλυνση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής και άλλων καταστάσεων, αύξηση της ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων και βελτίωση της ποιότητας του νερού, προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας.
 • «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» (ΕΤΠΑ – 11 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): επενδύσεις σε εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και σε υγεία και κοινωνική φροντίδα.
 • «Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογής των εργαζομένων σε αλλαγές» (ΕΚΤ – 1,2 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): βελτίωση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων στις περιοχές της περιφερειακής στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης.
 • «Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» (ΕΚΤ – 15,2 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): βελτίωση της πρόσβασης σε απασχόληση για μη προνομιούχα άτομα, καταπολέμηση παντός είδους διακρίσεων, προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων και πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες για μη προνομιούχα άτομα.
 • «Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 1 % και ΕΚΤ 0,2 % της χρηματοδότησης της ΕΕ αντίστοιχα): παροχή τεχνικής βοήθειας.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

 • Στήριξη περισσοτέρων από 500 ΜΜΕ και συνεργασία περισσοτέρων από 200 επιχειρήσεις με ερευνητικά ιδρύματα
 • Δημιουργία ισόποσου 270 θέσεων εργασίας πλήρους ωραρίου
 • Βελτιωμένη παροχή ύδρευσης σε 30.000 άτομα επιπλέον και επεξεργασία λυμάτων σε 75.000 άτομα επιπλέον
 • Πρόσθετη επάρκεια ανακύκλωσης 70.000 τόνων αποβλήτων ετησίως
 • Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης των 902 ktoe
 • Στήριξη 25 επιχειρηματικών σχεδίων για κοινωνικές επιχειρήσεις
 • Εκτιμάται ότι περίπου 11.000 μη προνομιούχα άτομα θα ωφεληθούν από υγειονομικές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

κείμενο του προγράμματος

ΕΠ Κρήτης

Regions

 • Greece
  • Kriti

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 291,757,766.00 €
 • European Social Fund (ESF): 67,964,514.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 449,652,852.00 €

Total EU contribution: 359,722,280.00 €

CCI number: 2014GR16M2OP011