Βόρειο Αιγαίο

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Programme description

Περιγραφή προγράμματος:

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη, σε ευθυγράμμιση και με τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να γίνουν ανταγωνιστικότερες και περισσότερο διορατικές. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα συμβάλει επίσης στην αντιμετώπιση της πιεστικής ανάγκης για συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ΕΕ στον περιβαλλοντικό τομέα και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Η στήριξη του ΕΠ θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των ακολούθων βασικών ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων:

 • «Ανάσχεση της πτώσης στην παραγωγική/επιχειρηματική δραστηριότητα, ενίσχυση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και του εξαγωγικού προσανατολισμού των νησιών, ιδιαίτερα των ΜΜΕ και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με την καινοτομία ως αιχμή του δόρατος» (ΕΤΠΑ – 13,2 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): αύξηση της συμμετοχής επιχειρήσεων στην έρευνα, την καινοτομία και τις ΤΠΕ, προώθηση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και αύξηση των συνεργατικών σχηματισμών ανάμεσα στις ΜΜΕ και προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ από πολίτες και επιχειρήσεις.
 • «Ανάπτυξη, εκμετάλλευση και αύξηση της συμμετοχής ανθρώπινων πόρων στην αγορά εργασίας, ενεργή ένταξη και κοινωνική ολοκλήρωση των ευάλωτων ομάδων» (ΕΚΤ – 10,9 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): αύξηση της ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης και βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας για ευάλωτες ομάδες.
 • «Υποδομές για τη στήριξη των ανθρωπίνων πόρων» (ΕΤΠΑ – 12,3 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): βελτίωση των υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και της ελκυστικότητας των υποδομών στον εκπαιδευτικό τομέα.
 • «Περιβαλλοντική προστασία και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον, με επαρκείς πόρους για ανάπτυξη, απασχόληση και την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής» (ΕΤΠΑ – 41,9 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): μείωση της μέσης ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, προστασία κατά των φυσικών καταστροφών, συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και στην επεξεργασία των λυμάτων σε ευαίσθητες/τουριστικές περιοχές.
 • «Ολοκλήρωση των βιώσιμων υποδομών που είναι απαραίτητες για ανάπτυξη και απασχόληση» (ΕΤΠΑ – 19,9 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ και αναβάθμιση των διαπεριφερειακών συνδέσεων μεταξύ των νησιών και με την ηπειρωτική χώρα.
 • «Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 1,6 % και ΕΚΤ 0,2 % της χρηματοδότησης της ΕΕ αντίστοιχα): παροχή τεχνικής βοήθειας.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

 • Στήριξη 35 νέων ΜΜΕ και συνεργασία περίπου 15 επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα
 • Δημιουργία ισόποσου 140 θέσεων εργασίας πλήρους ωραρίου
 • Βελτιωμένη παροχή ύδρευσης σε 15.000 άτομα επιπλέον και επεξεργασία λυμάτων σε 8.000 άτομα επιπλέον
 • Πρόσθετη επάρκεια ανακύκλωσης αποβλήτων 5.000 τόνων ετησίως
 • Αύξηση της επάρκειας των υποδομών κοινωνικής φροντίδας για την κάλυψη στόχου 40 επιπλέον ασθενών και ωφέλεια από τους αναμενόμενους 5.500 επιπλέον μαθητές της πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους 500 σπουδαστές της ανώτερης εκπαίδευσης.
 • Μείωση κατά 9,5 εκατομμύρια kw της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτίρια
 • Βελτιωμένη ταξινόμηση ενεργειακής κατανάλωσης για 310 νοικοκυριά
 • Εξυπηρέτηση από τις υποδομές μεταφορών περισσοτέρων από 570.000 επιπλέον επιβάτες μέσα και έξω από την περιφέρεια.

κείμενο του προγράμματος

ΕΠ Βορείου Αιγαίου

Regions

 • Greece
  • Voreio Aigaio

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 215,180,871.00 €
 • European Social Fund (ESF): 32,866,559.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 310,059,290.00 €

Total EU contribution: 248,047,430.00 €

View the data

CCI number: 2014GR16M2OP010