Ιόνια Νησιά

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Programme description

Περιγραφή προγράμματος:

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στα Ιόνια νησιά. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη, σε ευθυγράμμιση και με τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να γίνουν ανταγωνιστικότερες και να άγονται από την καινοτομία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα συμβάλει επίσης στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένουτης Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την επεξεργασία των λυμάτων και την αύξηση της ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Το ΕΠ θα συμβάλει στην προώθηση των εξής βασικών προτεραιοτήτων:

 • «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 10,45 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, ενίσχυση της πρόσβασης σε πληροφορίες και τεχνολογίες επικοινωνίας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • «Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη» (ΕΤΠΑ – 39,3 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): αύξηση ενεργειακής απόδοσης σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια.
 • «Βελτίωση των υποδομών μεταφοράς» (ΕΤΠΑ – 15,55 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): προώθηση βιώσιμων μεταφορών και άρση προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων.
 • «Ενίσχυση των υποδομών της εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών υποδομών» (ΕΤΠΑ – 18,8 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε είδους διάκρισης, επενδύσεις στην εκπαίδευση καθώς και στην υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική μέριμνα.
 • «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και αγώνας κατά του αποκλεισμού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων» (ΕΚΤ - 14,01 % της χρηματοδότησης της ΕΕ). βελτίωση της ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της περιφερειακής κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, καταπολέμηση κάθε είδους διάκρισης, προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
 • «Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 1,58 % και ΕΚΤ 0,26 % της χρηματοδότησης της ΕΕ αντίστοιχα): παροχή τεχνικής βοήθειας.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

 • Στήριξη περισσοτέρων από 100 ΜΜΕ και συνεργασία περισσοτέρων από 10 επιχειρήσεις με ερευνητικά ιδρύματα.
 • Δημιουργία ισοδύναμου 72,5 θέσεων πλήρους απασχόλησης.
 • Βελτιωμένη παροχή ύδρευσης σε 65.000 άτομα επιπλέον και επεξεργασία στερεών αποβλήτων σε 3.341 άτομα επιπλέον.
 • Ετήσια μείωση εκπομπών σε CO² κατά ισόποσο 234 τόνων.
 • Υποστήριξη 30 κοινωνικών επιχειρήσεων ενώ εκτιμάται ότι 350 άνεργοι θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα.
 • Το αναμενόμενο συνολικό μήκος του αναβαθμισμένου οδικού δικτύου θα φτάσει τα 13 χλμ μέχρι το 2023.
 • Οι κάτοικοι που θα καλύπτονται από βελτιωμένες υγειονομικές υπηρεσίες αναμένεται να είναι περισσότεροι από 35.000.

κείμενο του προγράμματος

ΕΠ Ιονίων Νήσων

Regions

 • Greece
  • Ionia Nisia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 156,105,100.00 €
 • European Social Fund (ESF): 29,342,022.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 231,808,906.00 €

Total EU contribution: 185,447,122.00 €

CCI number: 2014GR16M2OP009