Πελοπόννησος

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Programme description

Περιγραφή προγράμματος:

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην Πελοπόννησο. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη, σε ευθυγράμμιση και με τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να γίνουν ανταγωνιστικότερες και να άγονται από την καινοτομία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα συμβάλει επίσης στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την επεξεργασία των λυμάτων και την αύξηση της ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Η στήριξη του ΕΠ θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των ακολούθων βασικών ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιοτήτων:

 • «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ελκυστικότητας και εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ειδικά των ΜΜΕ) και μετάβαση σε μια ποιοτική επιχειρηματικότητα με εστίαση στην καινοτομία και στην αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας» (ΕΤΠΑ – 15 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της χρήσης δεξιοτήτων των ανθρώπινου δυναμικού - Ενεργή κοινωνική ένταξη» (ΕΚΤ – 25 %): Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων.
 • «Υποδομές για την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού» (ΕΤΠΑ – 9 %).
 • «Περιβαλλοντική προστασία - μετάβαση προς μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον» (ΕΤΠΑ - 22 %).
 • «Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός - ολοκλήρωση των υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» (ΕΤΠΑ–27 %).
 • «Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 1,5 % και ΕΚΤ 0,5 % της χρηματοδότησης της ΕΕ αντίστοιχα): παροχή τεχνικής βοήθειας.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

 • Στήριξη περισσοτέρων από 195 ΜΜΕ και συνεργασία περισσοτέρων από 40 επιχειρήσεις με ερευνητικά ιδρύματα
 • Δημιουργία ισοδύναμου 100 θέσεων πλήρους απασχόλησης
 • Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων ώστε να φτάσουν τους 1500 τόνους ετησίως ενώ το ποσοστό ανακύκλωσης θα πρέπει να αυξηθεί από 5 % σε 9 %
 • Βελτιωμένη παροχή ύδρευσης σε 13.000 άτομα επιπλέον και επεξεργασία στερεών αποβλήτων σε 3.341 άτομα επιπλέον
 • Εκτιμάται ότι με τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, θα έχουν άμεσο όφελος 7.750 μαθητές και 1.150 σπουδαστές. Παράλληλα, βελτιωμένες υγειονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας θα μπορούν να παρέχονται σε 50.000 άτομα.
 • Ετήσια μείωση εκπομπών σε CO2 κατά ισόποσο 120 τόνων
 • Υποστήριξη 250 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ 600 μακροχρόνια άνεργοι και 10.000 που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα
 • Τα αναβαθμισμένα τμήματα οδικών δικτύων και τα νεοκατασκευασμένα αναμένεται να φτάσουν τα 32 χλμ και 28 χλμ αντίστοιχα.
 • Σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς οι επισκέπτες μπορούν να αυξηθούν από 360.000 σε 500.000 ανά έτος.

κείμενο του προγράμματος

ΕΠ Πελοποννήσου

Regions

 • Greece
  • Peloponnisos

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 162,798,343.00 €
 • European Social Fund (ESF): 64,816,751.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 284,518,868.00 €

Total EU contribution: 227,615,094.00 €

CCI number: 2014GR16M2OP008