Ήπειρος

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Programme description

Περιγραφή προγράμματος:

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να συμβάλει στην υλοποίηση του οράματος της Περιφέρειας να γίνει η Ήπειρος ένα αξιοπρεπές μέρος για κατοίκηση, ανταγωνιστικό και εξωστρεφές. Με την ώθηση των επενδύσεων σε περιοχές όπου η περιφέρεια έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αντιμετωπίζοντας την ανεργία, προωθώντας την κοινωνική ένταξη και τις ίσες ευκαιρίες, συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Εκτιμάται ότι θα στηρίξει τις ΜΜΕ να γίνουν ανταγωνιστικότερες και να άγονται από την καινοτομία και θα δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης. Θα επενδύσει επίσης σε τομείς όπως της επεξεργασίας λυμάτων βοηθώντας την Ελλάδα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του κεκτημένου της Ένωσης, και να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση.

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Η στήριξη του ΕΠ θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των ακολούθων βασικών ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων:

 • «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με την προώθηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 13,43 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): αύξηση του δυναμικού έρευνας και των ιδιωτικών επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, προώθηση της καινοτομίας και των αποτελεσμάτων των ΜΜΕ, ιδιαίτερα στους δυναμικούς τομείς της περιφέρειας, ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για επιχειρήσεις και πολίτες.
 • «Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη» (ΕΤΠΑ – 40,16 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια / ιδιωτικά κτίρια, μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών κέντρων, επένδυση στον τομέα του νερού και των λυμάτων, προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • «Βελτίωση υποδομών μεταφορών» (ΕΤΠΑ – 22,82 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): επένδυση στο οδικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας κυρίως μέσω δευτερευουσών και τριτευουσών συνδέσεων με το ΔΕΔ-Μ.
 • «Ενίσχυση των υποδομών της εκπαίδευσης και της υγείας και των κοινωνικών υποδομών» (ΕΤΠΑ – 8,88 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): βελτίωση της πρόσβασης και χρήση των υποδομών της υγείας, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών υποδομών.
 • «Ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων, της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής φροντίδας» (ΕΚΤ – 12,87 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): βελτίωση της πρόσβασης σε απασχόληση και υγεία για μη-προνομιούχα άτομα, μείωση της διαρροής επιστημονικού προσωπικού, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας.
 • «Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 1,6 % και ΕΚΤ 0,6 % της χρηματοδότησης της ΕΕ αντίστοιχα): παροχή τεχνικής βοήθειας.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

 • Στήριξη περισσοτέρων από 270 ΜΜΕ
 • Αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης για ΕΑΚ κατά 20 %
 • Δημιουργία ισοδύναμου τουλάχιστον 260 θέσεων πλήρους απασχόλησης
 • Βελτιωμένη παροχή ύδρευσης σε 14.000 άτομα επιπλέον και επεξεργασία λυμάτων σε 30.000 άτομα επιπλέον
 • Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά ισόποσο 5.270 τόνων CO2 ετησίως
 • Περισσότερα από 4.000 μη-προνομιούχα άτομα θα ωφεληθούν από μέτρα ενεργής ένταξης στις αγορές εργασίας

κείμενο του προγράμματος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Regions

 • Greece
  • Ipeiros

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 227,598,308.00 €
 • European Social Fund (ESF): 42,062,715.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 337,076,281.00 €

Total EU contribution: 269,661,023.00 €

CCI number: 2014GR16M2OP004