Κεντρική Μακεδονία

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Programme description

Περιγραφή προγράμματος:

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην Κεντρική Μακεδονία. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη, σε ευθυγράμμιση και με τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να γίνουν ανταγωνιστικότερες και να άγονται από την καινοτομία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα συμβάλει επίσης στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Η στήριξη του ΕΠ θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των ακολούθων βασικών ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων:

 • «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» (ΕΤΠΑ – 2,38 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Ενίσχυση της πρόσβασης σε, και χρήσης και ποιότητας των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 1,16 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ» (ΕΤΠΑ – 10,79 % της χρηματοδότησης της ΕΕ)
 • «Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα σε όλους τους τομείς» (ΕΤΠΑ – 3,4 % της χρηματοδότησης της ΕΕ)
 • «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου» (ΕΤΠΑ – 7,66 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων» (ΕΤΠΑ – 12,51 % της χρηματοδότησης της ΕΕ)
 • «Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και άρση προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων» (ΕΤΠΑ – 37,19 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, και στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» (ΕΚΤ – 1,26 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων - ΕΤΠΑ» (ΕΤΠΑ – 3,16 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων - ΕΚΤ» (ΕΚΤ – 15,42 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Επενδύσεις σε εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για δεξιότητες και δια βίου μάθηση» (ΕΤΠΑ – 3,16 % της χρηματοδότησης της ΕΕ)
 • «Άξονας τεχνικής βοήθειας» (ΕΤΠΑ – 1,52 % και ΕΚΤ - 0,31 % της χρηματοδότησης της ΕΕ αντίστοιχα): παροχή τεχνικής βοήθειας.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

 • Στήριξη περισσοτέρων από 900 ΜΜΕ και συνεργασία περισσοτέρων από 400 επιχειρήσεις με ερευνητικά ιδρύματα
 • Δημιουργία 1300 νέων θέσεων απασχόλησης
 • Βελτίωση των αντιπλημμυρικών μέτρων για 300.000 επιπλέον κατοίκους και αναβαθμισμένα δίκτυα μεταφοράς για 445.000 επιπλέον άτομα
 • Ετήσια ενεργειακή εξοικονόμηση 160 ktoe και προστασία 530.000 επιπλέον εκταρίων τοποθεσιών Natura
 • Υποστήριξη 35 επενδυτικών σχεδίων για κοινωνικές επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν 175 θέσεις απασχόλησης και μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης που θα καλύψουν 1000 άτομα με αναπηρία και 6500 μετανάστες.

κείμενο του προγράμματος

ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Regions

 • Greece
  • Kentriki Makedonia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 646,354,922.00 €
 • European Social Fund (ESF): 161,594,654.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 1,009,936,974.00 €

Total EU contribution: 807,949,576.00 €

CCI number: 2014GR16M2OP002