Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Programme description

Περιγραφή προγράμματος:

Εκτιμάται ότι το ΕΠ θα συμβάλει σημαντικά στην προτεινόμενη μετάβαση του μοντέλου ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας από τους μη-εμπορικούς στους εμπορικούς τομείς, και της ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών των καινοτόμων και εξωστρεφών τομέων με βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μια ζωτική πτυχή του ΕΠ είναι η συνάρθρωσή του με τα Περιφερειακά ΕΠ όσον αφορά τη στήριξη των προτεραιοτήτων που επισημάνθηκαν μέσω των εθνικών/περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) στο κατάλληλο επίπεδο. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα συμβάλει επίσης στην αναβάθμιση των υποδομών της χώρας στους τομείς που ενισχύουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και του αποτελέσματος των επιχειρήσεων (κυρίως των υποδομών των ερευνητικών κέντρων, της ευρυζωνικότητας και της NGA καθώς και των παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης). Η χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων προβλέπεται στους περισσότερους ειδικούς στόχους (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με την ενεργειακή απόδοση), όπου χρειάζεται και αναλόγως των αποτελεσμάτων των συνεχιζομένων εκ των προτέρων αξιολογήσεων. Το ΕΠ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Το ΕΠ θα συμβάλει στην προώθηση των εξής βασικών προτεραιοτήτων:

 • «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες» (ΕΤΠΑ – 50,79 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): αύξηση του δυναμικού έρευνας και των ιδιωτικών επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, προώθηση της καινοτομίας και του αποτελέσματος των ΜΜΕ, ιδιαίτερα σε τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (αγροδιατροφικός, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός/πολιτισμός, ΤΠΕ, υγεία, Υλικά/Κατασκευές).
 • «Προσαρμοστικότητα των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος προς τις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» (ΕΚΤ – 18,18 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): στοχεύοντας την αντιστοίχηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων με τις αναπτυξιακές ανάγκες. παράλληλα, η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην επάρκεια της δημόσιας διοίκησης να διευκολύνει τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 • «Ανάπτυξη μηχανισμών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» (ΕΤΠΑ – 29,19 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): επένδυση στην αναβάθμιση των υποδομών της χώρας στους τομείς που ενισχύουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και του αποτελέσματος των επιχειρήσεων (κυρίως των υποδομών των ερευνητικών κέντρων, της ευρυζωνικότητας και της NGA καθώς και των παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης).
 • «Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 1,50 % και ΕΚΤ 0,34 % της χρηματοδότησης της ΕΕ αντίστοιχα): παροχή τεχνικής βοήθειας.

 Αναμενόμενος αντίκτυπος 

 • Συμβολή των επιχειρήσεων για την αύξηση της δαπάνης ΕΑΚ, σε όλες τις Περιφέρειες (από 0,34 % σε 0,51 % του ΑΕγχΠ).
 • Συμβολή για το διπλασιασμό του αριθμού των Ευρεσιτεχνιών στις περιφέρειες μετάβασης και τις περισσότερο ανεπτυγμένες.
 • Συμβολή για την αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ, έως 20 % στις περιφέρειες μετάβασης και τις περισσότερο ανεπτυγμένες, από το πολύ χαμηλό επίπεδο του 8 % που είναι σήμερα.
 • Συμβολή για την αύξηση, μέχρι το 2020, της ευρυζωνικής κάλυψης σε 100 % και των ευρυζωνικών συνδέσεων NGA από το ζωνικό εύρος των 100 Mbps κατά 50 %.
 • Στήριξη σε τουλάχιστον 1.185 επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων προϊόντων, υποστήριξη σε τουλάχιστον 22.500 ΜΜΕ, δημιουργία τουλάχιστον 8.430 νέων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που έλαβαν υποστήριξη.
 • Συμβολή για την αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας των 9 στρατηγικών τομέων της χώρας κατά τουλάχιστον 11 δισεκατομμύρια EUR.
 • Συμβολή για την αύξηση της Αξίας Εξαγωγών των 9 στρατηγικών τομέων της χώρας κατά τουλάχιστον 1,1 δισεκατομμύρια EUR.
 • Αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας έως 20 % μέχρι το 2020.
 • Διπλασιασμός της επένδυσης των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών, ώστε να μειωθεί το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα (από 38 σε 76 εκατομμύρια EUR).
 • Συμβολή για την αύξηση του όγκου των ανακυκλωμένων αποβλήτων από 765.000 σε 970.000 τόνους/έτος.
 • Συμβολή για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της χώρας από 70 ktoe/ έτος σε 900 ktoe/έτος.
 • Συμβολή για την αύξηση της εναλλακτικής χρήσης φυσικού αερίου από 4.225 σε 6.600 εκατομμύρια m³/έτος.
 • Συμβολή για την αύξηση του ποσοστού των τελικών καταναλωτών με τη χρήση έξυπνων μετρητών από 0 σε 80 % μέχρι το 2020.
 • Αξιοποίηση ενός πρόσθετου ποσού ιδιωτικών επενδύσεων της τάξης των 3,5 δισεκατομμυρίων EUR έναντι της δημόσιας επένδυσης 4,5 δισεκατομμυρίων EUR που προέρχονται από το ΕΠ.

κείμενο του προγράμματος

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Regions

 • Greece

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 3,103,666,819.00 €
 • European Social Fund (ESF): 582,356,653.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO11 - Better public administration
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market

Financial information

Total OP budget: 4,716,126,871.00 €

Total EU contribution: 3,686,023,472.00 €

CCI number: 2014GR16M2OP001