Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Programme description

Περιγραφή προγράμματος:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 16 άξονες προτεραιότητας, μοιρασμένους μεταξύ των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Βασίζεται στο πλαίσιο Θεματικοί Στόχοι:

 • στήριξη της στροφής προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα σε όλους τους τομείς,
 • προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων,
 • διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, και προώθηση της αποδοτικής χρήσης πόρων,
 • προώθηση βιώσιμων μεταφορών και άρση προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων.

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Σχετικά με τις μεταφορές, το ΕΠ:

 • Προωθεί την ολοκλήρωση μέρους των υποδομών του κεντρικού ΔΕΔ-Μ (οδικών και σιδηροδρομικών) και αναπτύσσει/βελτιώνει το αποπερατωμένο ΔΕΔ-Μ (με έμφαση στον οδικό και σιδηροδρομικό τομέα, αλλά επίσης με στοχευμένες παρεμβάσεις σε λιμένες και αερολιμένες).
 • Προωθεί τη συνδυασμένη μεταφορά και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών.
 • Βελτιώνει την ασφάλεια στις μεταφορές.
 • Αναπτύσσει και επεκτείνει βιώσιμες και οικολογικές αστικές μεταφορές (αστικές μεταφορές σταθερής τροχιάς και άλλα πράσινα μέσα επίγειων μεταφορών).

 Σχετικά με το περιβάλλον, το ΕΠ:

 • Στοχεύει να υλοποιήσει σημαντικά περιβαλλοντικά προγράμματα και συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό κεκτημένο κυρίως στους τομείς στερεών αποβλήτων, υδάτων και λυμάτων και βιοποικιλότητας.
 • Εστιάζει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από πλημμύρες.
 • Αναλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για τη μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης και ιδιαίτερα της μόλυνσης της ατμόσφαιρας και της ηχορρύπανσης.
 • Προάγει τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και προωθεί τα προγράμματα έξυπνης ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια και την ευρύτερη χρήση της τηλεθέρμανσης.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Σχετικά με τις μεταφορές:

Οι ανωτέρω αναφερόμενες παρεμβάσεις, μαζί με το μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» που αφορά τις μεταφορές, θα έχουν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • μια επιπλέον διπλή σιδηροδρομική γραμμή μήκους 161 χλμ στον άξονα ΠΑΘΕ-Π, μειωμένους χρόνους ταξιδίου μεταξύ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας καθώς και πολλές άλλες οδικές τροχιές,
 • τη μείωση της μόλυνσης και των επιπτώσεων του φαινομένου του θερμοκηπίου μέσω της μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα: μείον πάνω από ισόποσο 95.000 τόνων CO2, Θεσσαλονίκη: μείον πάνω από ισόποσο 67.000 τόνων CO2),
 • σημαντική αύξηση στην εξυπηρέτηση επιπλέον πληθυσμού με ηλεκτρικά και σταθερής τροχιάς μέσα δημόσιας μεταφοράς, (719.000 στην Αθήνα και 580.000 στη Θεσσαλονίκη),
 • σημαντική μείωση του κινδύνου θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων,
 • ετήσια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου χάρη των εργασιών του μετρό κατά ισόποσο 67.126 τόνων CO2 - 14,40 χλμ νέων γραμμών μετρό μόνο στη Θεσσαλονίκη.

Σχετικά με το περιβάλλον:

Οι ανωτέρω αναφερόμενες παρεμβάσεις, θα συμβάλουν μεταξύ άλλων, στα εξής:

 • ενιαία διαχείριση στερεών αποβλήτων σε ολόκληρο τον κύκλο των αποβλήτων με την αύξηση της ανακύκλωσης περίπου 650 χιλιάδων τόνων ετησίως,
 • αύξηση του πληθυσμού που θα εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κατά 661.000 ι.π.,
 • αύξηση των προστατευμένων περιοχών Natura 2000 κατά 80 %,
 • μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτίρια κατά 49 εκατομμύρια kWh/έτος,
 • συνολική κάλυψη της Ελλάδας με σχέδια διαχείρισης των κινδύνων από πλημμύρες.

Το συνολικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα δημιουργήσει κατά την περίοδο υλοποίησής του 82.000 θέσεις εργασίας, με περισσότερες από 32.000 στον τομέα των μεταφορών και περίπου 50.000 στον περιβαλλοντικό τομέα.

Regions

 • Greece

Funds

 • Cohesion Fund (CF): 2,714,567,293.00 €
 • Regional Development Fund (ERDF): 1,165,644,648.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 4,652,099,899.00 €

Total EU contribution: 3,880,211,941.00 €

View the data

CCI number: 2014GR16M1OP001