Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Programme description

Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη της ελληνικής διοίκησης προκειμένου να καταστεί συνεκτική, σωστά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και αποτελεσματική, να αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις παρέχοντας συνεχώς αναβαθμισμένες υπηρεσίες με γνώμονα τον πολίτη, οι οποίες θα αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάκαμψης της χώρας.

Υπάρχουν τρεις προτεραιότητες χρηματοδότησης:

  • η ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και των τοπικών αρχών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
  • η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα.
  • η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα, μέσα από τον εξορθολογισμό της κατανομής τους, την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών και την κατάρτιση.

Μεταξύ των κύριων δικαιούχων των προγραμματισμένων δράσεων περιλαμβάνονται η δημόσια διοίκηση, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, η τοπική διοίκηση, οι δημόσιοι λειτουργοί, οι πολίτες, οι κοινωνικοί εταίροι και οι επιχειρήσεις.

κείμενο του προγράμματος

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Regions

  • Greece

Funds

  • Regional Development Fund (ERDF): 238,955,188.00 €
  • European Social Fund (ESF): 223,388,449.00 €

Thematic priorities

  • TA - Technical Assistance
  • TO11 - Better public administration
  • TO2 - Information and communication technologies

Financial information

Total OP budget: 596,299,834.00 €

Total EU contribution: 462,343,637.00 €

CCI number: 2014GR05M2OP001