Ανταγωνιστικότητα και αειφόρος ανάπτυξη

Κύπρος

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Programme description

Περιγραφή προγράμματος:

Το Πρόγραμμα στοχεύει να δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη ώστε να βοηθήσει την Κύπρο να εξέλθει από την κρίση. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να γίνουν ανταγωνιστικότερες και να άγονται από την καινοτομία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα βοηθήσει επίσης την Κύπρο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του κεκτημένουτης Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την επεξεργασία στερεών αποβλήτων και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Η στήριξη του ΕΠ θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των βασικών ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων:

 • «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας» (ΕΤΠΑ – 25,8 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): αύξηση του εθνικού δυναμικού έρευνας και των ιδιωτικών επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία, προώθηση της επιχειρηματικότητας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα, καθώς και προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις ΜΜΕ.  
 • «Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 13,1 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): εκσυγχρονισμός των υποδομών των ΤΠΕ, ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-governance) για επιχειρήσεις και πολίτες.
 • «Μείωση των εκπομπών CO2 και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (Ταμείο συνοχής – 7,5 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια καθώς και επενδύσεις για την πρόληψη και άμβλυνση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή.
 • «Διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των υδατικών πόρων» (Ταμείο συνοχής – 22,6 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): αύξηση της ανακύκλωσης των απορριμμάτων και προώθηση της αποτροπής αποβλήτων, βελτίωση της επεξεργασίας των λυμάτων και της ύδρευσης.
 • «Διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων» (ΕΤΠΑ – 1,2 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): προστασία και προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής (ιδιαίτερα για τις περιοχές NATURA) κληρονομιάς της Κύπρου.
 • «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών» (Ταμείο συνοχής – 15,1 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): επενδύσεις στις οδικές και λιμενικές υποδομές ΔΕΔ-Μ και βελτίωση του φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος μεταφορών στην Λευκωσία.
 • «Βιώσιμη αστική ανάπτυξη» (ΕΤΠΑ – 10,7 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): προώθηση ολοκληρωμένων δράσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων των ιστορικών αστικών κέντρων.
 • «Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 1,2 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): παροχή τεχνικής βοήθειας.
 • Άξονας προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια» (Ταμείο συνοχής – 2,8 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): παροχή τεχνικής βοήθειας. ´

Αναμενόμενος αντίκτυπος

 • Στήριξη από 700 περίπου ΜΜΕ
 • Μείωση κατά 3.000.000 kw της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτίρια.
 • Αύξηση της ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων σε 50 %
 • Ευρυζωνική κάλυψη υψηλών ταχυτήτων για 50 % των νοικοκυριών
 • 1.300 νέες θέσεις εργασίας σε ΜΜΕ
 • Βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 2.300 επιπλέον ισοδύναμων πληθυσμών

Regions

 • Cyprus

Funds

 • Cohesion Fund (CF): 294,869,025.00 €
 • Regional Development Fund (ERDF): 299,898,560.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 699,726,575.00 €

Total EU contribution: 594,767,585.00 €

CCI number: 2014CY16M1OP001