Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι νήσοι'

Πρόγραμμα που εντάσσεται στο στόχο σύγκλισης ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Eυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις 5 Νοεμβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το επιχειρησιακό πρόγραμμα για τις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και των Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2007-2013, που εμπίπτουν όλες στο στόχο «σύγκλιση».

Ο συνολικός δημόσιος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1,14 δις. ευρώ περίπου και η κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 914 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως υποδομές μεταφορών, το περιβάλλον, την αγροτική και αστική ανάπτυξη, τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα και την ψηφιακή σύγκλιση, τις κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια.

1. Σκοπός και στόχος των επενδύσεων της ΕΕ

Το νέο πρόγραμμα θα προωθήσει τις υφιστάμενες παρεμβάσεις, αξιοποιώντας τα επιτυχή αποτελέσματα και την πείρα των προηγούμενων προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων, αλλά και θα ενθαρρύνει νέες και καινοτόμους προσεγγίσεις. Έχουν προσδιοριστεί τρεις γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι, συγκεκριμένα α) η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφοράς, β) η προαγωγή της ψηφιακής σύγκλισης με τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η στήριξη της επιχειρηματικότητας και γ) η προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής. Οι στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος είναι να αυξηθεί η ελκυστικότητα της περιφέρειας.

2. Προσδοκώμενα αποτελέσματα των επενδύσεων

Το μεγαλύτερο μέρος της συνδρομής του ΕΤΠΑ (62%) προορίζεται για παρεμβάσεις που αφορούν την ποιότητα ζωής και την αειφόρο ανάπτυξη. Θα δημιουργηθούν και θα εκσυγχρονιστούν περίπου 950 νοσοκομειακές κλίνες. Έχει προγραμματιστεί η κατασκευή 9 χώρων υγειονομικής ταφής και αναμένεται ότι το σύνολο του πληθυσμού θα εξυπηρετείται από σύγχρονες εγκαταστάσεις για τα απόβλητα. Πρόκειται να κατασκευαστούν δεκατρείς μονάδες επεξεργασίας λυμάτων οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες των σημαντικότερων αστικών και αγροτικών κέντρων. Στον τομέα των έργων υποδομής και της προσπελασιμότητας θα συντηρηθούν και θα εκσυγχρονιστούν 48 χιλιόμετρα εθνικών δρόμων, ενώ 245 περίπου χιλιόμετρα δευτερευόντων δικτύων θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση στα μεγαλύτερα κέντρα των τριών περιφερειών. Σε ό,τι αφορά την ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα, 720 επιχειρήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του προγράμματος. Τέλος, θα εκσυγχρονιστούν τουριστικές μονάδες που αντιστοιχούν συνολικά σε 13.000 κλίνες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (12.600) βρίσκεται στην περιφέρεια των Ιονίων νήσων, έτσι ώστε η περιοχή αυτή να μετατραπεί σε διεθνή τουριστικό προορισμό που θα παρέχει υπηρεσίες ποιότητας.

3. Προτεραιότητες

Εννέα προτεραιότητες, συν μια προτεραιότητα τεχνικής συνδρομής, έχουν καθοριστεί στο πρόγραμμα:

Προτεραιότητα 1: έργα υποδομής και προσπελασιμότητα Δυτικής Ελλάδας

Η ολοκλήρωση των σημαντικότερων υποδομών μεταφορών στον τομέα των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών και λιμένων είναι μια από τις στρατηγικές προθέσεις. Η ανάπτυξη και επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των υποδομών και των υπηρεσιών και, ιδίως, η δημιουργία και η λειτουργία του δυτικού οδικού άξονα ΠΑΘΕ (Κορίνθου-Πάτρας) έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Προτεραιότητα 2: έργα υποδομής και προσπελασιμότητα Πελοποννήσου

Η προτεραιότητα αυτή αφορά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής που θα εξασφαλίσουν τη διασύνδεση της ενδοχώρας συμπεριλαμβανομένων αστικών και ημιαστικών κέντρων. Έμφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση των βασικών οδικών αξόνων, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών παρεμβάσεων στα δευτερεύοντα δίκτυα/μεταφορές, την πολεοδομία και τις υποδομές παραγωγής και διανομής ενέργειας.

Προτεραιότητα 3: έργα υποδομής και προσπελασιμότητα Ιονίων Νήσων

Σκοπός είναι η βελτίωση του υφιστάμενου βασικού οδικού δικτύου· η διευκόλυνση της πρόσβασης στην ενδοχώρα κάθε νησιού, συμπεριλαμβανομένης της εύκολης πρόσβασης σε λιμένες και αεροδρόμια καθώς και θεμάτων διαχείρισης και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, σκοπός είναι η συμπλήρωση και η βελτίωση των εγκαταστάσεων και των έργων υποδομής που έχουν τοπική και περιφερειακή σημασία.

Προτεραιότητα 4: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας

Έμφαση θα δοθεί στην αύξηση των επενδύσεων σε τομείς έντασης γνώσης και ο αναπροσανατολισμός του παραγωγικού δυναμισμού της οικονομίας σε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτό θα επιδιωχθεί με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, όπως και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών, με έμφαση στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Προτεραιότητα 5: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου

Οι προγραμματισμένες δράσεις στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών των τοπικών φορέων και ΜΜΕ σε θέματα καινοτομίας και ψηφιακής σύγκλισης. Αυτό θα επιτευχθεί με την εισαγωγή και χρήση ΤΠΕ, την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας από τη δημόσια διοίκηση, ώστε να αυξηθεί η οργανωτική τους ικανότητα. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα στηρίξει τις ΜΜΕ για να αποκτήσουν πρόσβασης σε νέα σύγχρονα εργαλεία ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών.

Προτεραιότητα 6: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων

Στόχος είναι η ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την καθιέρωση προτύπων ποιότητας και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών μέσω της ενθάρρυνσης για την ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών στην επιχειρηματική κοινότητα.

Προτεραιότητα 7: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Δυτικής Ελλάδας

Στόχοι του άξονα είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η εξασφάλιση πόσιμου νερού σε επαρκείς ποσότητες και καλής ποιότητας μέσω της προαγωγής της ορθολογικής χρήσης του, η αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων και η χρήση νέων τεχνολογιών για την πρόληψη και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών και τεχνολογικών κινδύνων. Η προστασία των πολιτιστικών πόρων της περιοχής, η μείωση του ελλείμματος υποδομής στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της πρόνοιας και η προώθηση και αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές συνιστούν τους στρατηγικούς στόχους του άξονα.

Προτεραιότητα 8: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Πελοποννήσου

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη συγχρηματοδότηση δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, της υγείας, των κοινωνικών υποδομών και του περιβάλλοντος. Οι πολιτιστικές παρεμβάσεις θα έχουν στόχο τη βελτίωση των υποδομών, κυρίως αρχαιολογικών μουσείων και άλλων υποδομών νεότερου πολιτισμού, ώστε να διευρυνθούν και να διαφοροποιηθούν τα τουριστικά προϊόντα της περιοχής. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές υγείας και πρόνοιας, σκοπός είναι η βελτίωση και η δημιουργία νέων υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και μονάδων κοινωνικής πρόνοιας. Οι επενδύσεις για το περιβάλλον θα επικεντρωθούν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων και επεξεργασίας λυμάτων μαζί με την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων.

Προτεραιότητα 9: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων

Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, θα δοθεί έμφαση στην ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, την προαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και την αποκατάσταση των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρύπανσης. Οι παρεμβάσεις στον τομέα του πολιτισμού αποβλέπουν στην προώθηση σχεδίων για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους και τη βελτίωση τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές υποδομές, σκοπός είναι η βελτίωση και η διαμόρφωση των εγκαταστάσεων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, η βελτίωση των υποδομών της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, καθώς και η συμπλήρωση του ιατρικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και κέντρων υγείας, είναι μερικές από τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις.

Προτεραιότητα 10: τεχνική υποστήριξη

Αυτό το τμήμα του προγράμματος θα επικεντρωθεί στην παροχή υποστήριξης για την ωρίμανση των έργων και τη βοήθεια προς τους δικαιούχους και τις διαχειριστικές αρχές για την προπαρασκευή, την υλοποίηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση και τη δημοσιότητα των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών.

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι νήσοι'

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007GR161PO007

Number of decision

C(2007)5441

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

05/11/2007

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας – Δυτική Ελλάδα 87 100 000 15 370 588 102 470 588
Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας - Πελοπόννησος 93 000 000 18 000 000 111 000 000
Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας - Iόνιοι Νήσοι 46 050 000 11 512 500 57 562 500
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα – Δυτική Ελλάδα 46 850 000 18 219 000 65 069 000
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα - Πελοπόννησος 26 000 000 6 600 000 32 600 000
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα - Iόνιοι Νήσοι 29 200 000 5 152 747 34 352 747
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής - Δυτική Ελλάδα 217 870 000 55 143 353 273 013 353
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής - Πελοπόννησος 190 000 000 52 400 000 242 400 000
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής - Iόνιοι Νήσοι 163 450 000 43 752 500 207 202 500
Τεχνική υποστήριξη 14 480 000 2 849 312 17 329 312
Σύνολο 914 000 000 229 000 000 1 143 000 000