Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος'

Πρόγραμμα στο πλαίσιο των στόχων σύγκλισης και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις 26 Οκτωβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» καλύπτει την υποστήριξη της Κοινότητας προς 3 περιφέρειες NUTS II στην κεντρική Ελλάδα: τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα εμπίπτει στο πλαίσιο των στόχων σύγκλισης και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 1.473 δισ. ευρώ περίπου. Η κοινοτική ενίσχυση μέσω του ΕΤΠΑ ανέρχεται σε περίπου 1.1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει ποσοστό 5,6% περίπου του συνόλου των χρημάτων της ΕΕ που επενδύονται στην Ελλάδα βάσει της πολιτικής για τη συνοχή για την περίοδο 2007-13.

1. Σκοπός και στόχος του προγράμματος

Οι τρεις περιφέρειες που καλύπτει το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» παρουσιάζουν έντονες ανισότητες όσον αφορά το εισόδημα, τα είδη οικονομικής δραστηριότητας και τη γεωγραφία, καθώς και ως προς το βαθμό προσπελασιμότητας. Ωστόσο, οι περιοχές αυτές έχουν κοινές προκλήσεις και κινδύνους όσον αφορά:

 • την κυριαρχία του πρωτογενούς τομέα στις περιφερειακές οικονομίες·
 • τις αναδυόμενες πιέσεις από τον εγχώριο και το διεθνή ανταγωνισμό στον τομέα της μεταποίησης·
 • την ανεπαρκή ευελιξία στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας·
 • τις ανεπαρκείς δεξιότητες στην πλευρά των επιχειρηματικών παραγόντων και του εργατικού δυναμικού γενικά·
 • τη μείωση του πληθυσμού.

Οι κύριες χρηματοοικονομικές προσπάθειες στις δημόσιες επενδύσεις για την περίοδο 2007-13 στοχεύουν στα εξής:

 • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφεια, ποιότητα και καινοτόμος χαρακτήρας των επιχειρήσεων·
 • επέκταση και αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών υποδομών·
 • βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού·
 • εξορθολογισμός της περιβαλλοντικής προστασίας και της διαχείρισης των φυσικών πόρων·
 • ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονομικής συνοχής·
 • χρησιμοποίηση του τουρισμού και του πολιτισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη·
 • προαγωγή της ψηφιακής σύγκλισης και της επιχειρηματικότητας.

2. Προσδοκώμενα αποτελέσματα των επενδύσεων

Οι διάφορες ενέργειες του προγράμματος θα εξασφαλίσουν τη δημιουργία 2.800 περίπου νέων θέσεων εργασίας. Πάνω από 200 χιλιόμετρα δρόμων και 14 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών θα κατασκευαστούν, θα ανακαινιστούν και θα αναβαθμιστούν, ενώ με τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα εξοικονομηθεί το ισοδύναμο 45.000 τόνων πετρελαίου ετησίως. Το τοπίο σε 61 χώρους υγειονομικής ταφής θα αποκατασταθεί και θα οικοδομηθούν τρεις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, περισσότεροι από 15.000 μαθητές θα επωφεληθούν από εντελώς νέες ή εκσυγχρονισμένες υποδομές εκπαίδευσης. Ο πληθυσμός των τριών περιφερειών θα επωφεληθεί επίσης από 14 νέες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα.

3. Προτεραιότητες

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από τρεις θεματικούς στόχους: υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας, αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής καθώς και ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα. Τρία σύνολα θεματικών προτεραιοτήτων μελετώνται για κάθε μία από τις τρεις περιφέρειες που καλύπτονται από το πρόγραμμα σε σχέση με κάθε στόχο. Μια τέταρτη προτεραιότητα περιέχει τον προϋπολογισμό τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση των θεματικών στόχων σε κάθε μία από τις τρεις περιφέρειες.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» διαρθρώνεται γύρω από τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Προτεραιότητα 1: υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Θεσσαλίας [9,0% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Ο κύριος στόχος είναι να γεφυρωθεί το περιφερειακό χάσμα όσον αφορά τις υποδομές προσπελασιμότητας μέσω:

 • της ολοκλήρωσης και της αναβάθμισης του ενδοπεριφερειακού και διαπεριφερειακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου·
 • βελτιώσεων στις λιμενικές υποδομές·
 • βελτίωσης των κυκλοφοριακών υποδομών σε αστικά και τουριστικά κέντρα·
 • μετάβασης σε πολύτροπες μεταφορές.

Προτεραιότητα 2: υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας [5,6% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Η προτεραιότητα αυτή αποβλέπει στην εξασφάλιση της ομοιογένειας του οικονομικού χώρου της περιφέρειας και στην άρση των ανισοτήτων μεταξύ των εύκολα προσπελάσιμων περιοχών στα ανατολικά και των ιδιαίτερα δύσκολα προσπελάσιμων περιοχών στα δυτικά μέσω της ολοκλήρωσης, αναβάθμισης και επέκτασης των οδικών, λιμενικών και αερολιμενικών υποδομών. Θα ενισχύσει επίσης την ελκυστικότητα της περιοχής τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους τουρίστες με τον εκσυγχρονισμό των αστικών μεταφορών και του πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς και των υποδομών παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Προτεραιότητα 3: υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Ηπείρου [6,8% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Η κύρια φιλοδοξία αυτής της προτεραιότητας είναι η βελτίωση της πρόσβασης στις υποδομές και υπηρεσίες της περιφέρειας. Αυτό θα ενισχύσει την οικονομική ανταγωνιστικότητα της περιφέρειας και την ποιότητα ζωής των πολιτών μέσω της ολοκλήρωσης ή/και της επέκτασης ασφαλέστερων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών οδικών, αστικών και πολύτροπων μεταφορών, καθώς και ποδηλατοδρόμων και αερολιμένων.

Προτεραιότητα 4: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας [20,8% περίπου της χρηματοδότησης]

Οι ειδικοί στόχοι στο πλαίσιο αυτού του άξονα προτεραιότητας συνίστανται στην προαγωγή:

 • της προστασίας, της βελτίωσης και της αειφορικής χρήσης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος·
 • της βιώσιμης ανάπτυξης του πολιτισμού·
 • της σύνδεσης με τις υποδομές τουρισμού, υγείας και κοινωνικής φροντίδας·
 • της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων.

Προτεραιότητα 5: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας [περίπου 12,5% της συνολικής χρηματοδότησης]

Αυτή η προτεραιότητα αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω επενδύσεων στους εξής τομείς:

 • ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μέτρα διαχείρισης της ενέργειας·
 • ορθολογική διαχείριση των υπόγειων υδάτων και των στερεών, υγρών και επικίνδυνων αποβλήτων·
 • προστασία, προαγωγή και αποκατάσταση δασικών περιοχών.

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας θα χρηματοδοτηθούν επίσης η εθνική πολιτιστική κληρονομιά και ο χωροταξικός σχεδιασμός για τουριστικούς σκοπούς, καινοτόμα εθνικά πάρκα και περιφερειακά μουσεία, έργα αστικής ανάπλασης καθώς και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και οι υποδομές εκπαίδευσης.

Προτεραιότητα 6: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου [14,6% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Ο κύριος στόχος αυτής της προτεραιότητας είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη εξασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική προστασία. Στο πλαίσιο της προτεραιότητας θα χρηματοδοτηθούν υποδομές εκπαίδευσης και έρευνας, δημόσιες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, διαχείριση αποβλήτων, αποκατάσταση τοπίων, διαχείριση υδάτινων πόρων, αστική ανάπλαση, τουριστική ανάπτυξη και πολιτιστικές υποδομές.

Προτεραιότητα 7: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας [7,8% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Η προτεραιότητα αυτή αποβλέπει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των θεσσαλικών προϊόντων και υπηρεσιών και στην αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας της θεσσαλικής οικονομίας μέσω των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Χρηματοδότηση θα παρασχεθεί, μεταξύ άλλων, για τα εξής:

 • μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις·
 • συστήματα διαχείρισης ποιότητας για εξαγωγές της Θεσσαλίας·
 • ιδιωτικές επενδύσεις στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού·
 • δυναμικούς κλάδους στις επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής πώλησης
 • καινοτόμους δράσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ·
 • ανάπτυξη και χρήση ψηφιακού περιεχομένου με τοπική προστιθέμενη αξία·
 • υποστήριξη για καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια στον τομέα των ΤΠΕ.

Προτεραιότητα 8: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας [14,8% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας θα υποστηριχθεί η ολοκλήρωση της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας στον παραγωγικό τομέα της περιφέρειας. Θα χρηματοδοτηθούν ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για την υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των:

 • δικτύωση επιχειρήσεων·
 • επιχειρηματικοί άγγελοι και καθοδήγηση·
 • υποστήριξη ΕΤΑ και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας·
 • εκσυγχρονισμός του τουριστικού τομέα·
 • ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Προτεραιότητα 9: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Ηπείρου [6,5% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Η προτεραιότητα αποβλέπει στη βελτίωση της ικανότητας της περιφέρειας να παράγει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς επίσης και στη στήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της χρήσης των ΤΠΕ.

Προτεραιότητα 10: τεχνική υποστήριξη εφαρμογής του προγράμματος στη Θεσσαλία [0,7% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Η προτεραιότητα θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη της έγκαιρης παράδοσης των έργων στην περιφέρεια της Θεσσαλίας.

Προτεραιότητα 11: τεχνική υποστήριξη εφαρμογής του προγράμματος στη Στερεά Ελλάδα [0,4% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Η προτεραιότητα αποσκοπεί στην υποστήριξη δικαιούχων και υπηρεσιών που συμμετέχουν στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση, αξιολόγηση και δημοσιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων περιφερειακών δράσεων στη Στερεά Ελλάδα.

Προτεραιότητα 12: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής του προγράμματος στην Ήπειρο [0,6% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Η προτεραιότητα αυτή θα υποστηρίξει την εφαρμογή των αξόνων προτεραιότητας 3 (Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Ήπειρο), 6 (Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου) και 9 (Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Ηπείρου).

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος'

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007GR16UPO001

Number of decision

C/2007/5332 final

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

26/10/2007

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Θεσσαλίας 99 435 000 24 569 029 124 004 029
Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας 61 600 700 40 625 300 102 226 000
Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Ηπείρου 75 570 000 30 783 810 106 353 810
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας 229 530 000 56 713 726 286 243 726
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας 138 141 600 74 220 400 212 362 000
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου 161 620 000 43 223 492 204 843 492
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 85 890 000 21 222 245 107 112 245
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας 163 201 360 36 898 440 200 099 800
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Ηπείρου 71 510 000 27 592 698 99 102 698
Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Θεσσαλίας 8 145 000 3 490 714 11 635 714
Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας 4 056 340 6 255 860 10 312 200
Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Ηπείρου 6 300 000 3 400 000 9 700 000
Σύνολο 1 105 000 000 368 995 714 1 473 995 714