Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής'

πρόγραμμα στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις 5 Νοεμβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής» για την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει κοινοτική υποστήριξη σχετικά με οριζόντιες δράσεις τεχνικής βοήθειας για τις ελληνικές περιφέρειες στο πλαίσιο του αμιγούς στόχου σύγκλισης (Κρήτη, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Ήπειρος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία και Νησιά Βορείου Αιγαίου). Ο προϋπολογισμός του δεν περιλαμβάνει κονδύλια για περιφέρειες που βρίσκονται σε φάση σταδιακής εξόδου από το στόχο της σύγκλισης (phasing out) ούτε για περιφέρειες που βρίσκονται σε φάση σταδιακής εισόδου στο στόχο της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης (phasing in).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 226 εκατ. ευρώ και η κοινοτική συνδρομή του ΕΤΠΑ σε 192 εκατ. ευρώ.

1. Σκοπός και στόχος του προγράμματος

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης για την περίοδο 2007 – 2013, η Ελλάδα έχει πολύ μικρή διοικητική ικανότητα για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων σε αυτήν.

Σκοπός και στόχος του προγράμματος είναι: η ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού που είναι υπεύθυνο για το σύνολο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων, ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα.

2. Προτεραιότητες

«Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων»

Ο στρατηγικός στόχος είναι η διαμόρφωση και συνεχής εξασφάλιση των κατάλληλων οργανωτικών συνθηκών για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του ελληνικού Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Οι συνθήκες αυτές είναι, κατά προτεραιότητα:

Προτεραιότητα 1

η ανάγκη αναβάθμισης και η ποιοτικής ενίσχυσης των δομών και λειτουργιών του συστήματος διοίκησης. Η ανάγκη αυτή σχετίζεται άμεσα με την αποτελεσματική προώθηση των μεταρρυθμίσεων και την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών, που αποτελούν τις προϋποθέσεις για την εναρμόνιση με την αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας.

Προτεραιότητα 2

η ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και πιστοποίησης της επάρκειας των δικαιούχων φορέων.

Προτεραιότητα 1

η ανάγκη ενίσχυσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας στις παρεμβάσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης.

3. Διαχειριστική αρχή

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής'

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007GR161PO003

Number of decision

C(2007) 5444

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

05/11/2007

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων 192 000 000 33 882 353 225 882 353
Σύνολο 192 000 000 33 882 353 225 882 353