Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Ενίσχυση της προσπελασιμότητας'

πρόγραμμα στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις 10 Οκτωβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραμμα «ενίσχυση της προσπελασιμότητας» προβλέπει κοινοτική στήριξη για οκτώ ελληνικές περιφέρειες: Ήπειρο, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα εμπίπτει στο πλαίσιο που προβλέπεται για το στόχο σύγκλισης και έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 4,976 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κοινοτική βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής ανέρχεται περίπου σε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 18,45% των συνολικών κοινοτικών επενδύσεων που θα γίνουν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή την περίοδο 2007-2013.

1 . Σκοπός και στόχος του προγράμματος

Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί στην Ελλάδα η πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα των μεταφορικών υποδομών, για να ολοκληρωθούν τα διευρωπαϊκά οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, να κατασκευαστούν οι συνδετήριοι και περιφερειακοί άξονες που λείπουν, να προωθηθούν οι δημόσιες συγκοινωνίες και να εξασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη των διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Στόχος του επιχειρησιακού προγράμματος είναι να βελτιωθεί η υποδομή μεταφορών στην Ελλάδα, καθώς και οι διεθνείς συνδέσεις της. Με τον τρόπο αυτό, θα διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της προσπελασιμότητας των απομακρυσμένων και μεσόγειων περιφερειών της Ελλάδας, καθώς επίσης στη βελτίωση της θέσης της στον τομέα των διεθνών μεταφορών.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ενίσχυση της προσπελασιμότητας» καλύπτει τόσο λιγότερο όσο και περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ελλάδας και, κατά συνέπεια, αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση της γεωγραφικής συνοχής, εξασφαλίζοντας τη συνεκτικότητα και τη συμπληρωματικότητα των διαρθρωτικών παρεμβάσεων με τα άλλα επιχειρησιακά προγράμματα.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με καταλλήλως σχεδιασμένα νέα έργα, με την αύξηση της αποτελεσματικότητας των μεταφορικών δικτύων, καθώς και με τη λήψη μέτρων που προάγουν τις καθαρότερες μεταφορές, ιδίως στις μεγάλες αστικές ζώνες. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα αποδίδει προτεραιότητα στην προώθηση της ασφάλειας μεταξύ των διαφόρων τρόπων και δικτύων μεταφοράς.

2. Αναμενόμενος αντίκτυπος των επενδύσεων

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ενίσχυση της προσπελασιμότητας» θα παράσχει ισχυρή υποστήριξη στο πρόγραμμα της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, συμβάλλοντας στη γεφύρωση του χάσματος που χωρίζει την Ελλάδα από τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης στον τομέα των μεταφορικών υποδομών. Το 86,58% των επενδύσεων που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο του προγράμματος προορίζονται για τις προτεραιότητες της Λισαβόνας. Επιπλέον, σκοπός του προγράμματος είναι να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω διαφόρων συμβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων, με σκοπό την ολοκλήρωση του βασικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων της ηπειρωτικής χώρας έως το 2015.

3.  Προτεραιότητες

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει δύο στρατηγικούς στόχους:

ενίσχυση της προσπελασιμότητας των περιφερειών της χώρας σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης των μεταφορικών υποδομών (οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, αεροπορικές και δημόσιες μεταφορές)·

βελτίωση της ποιότητας των μεταφορικών υπηρεσιών, με έμφαση στη μείωση του χρόνου και του κόστους των μετακινήσεων, στην ασφάλεια των μεταφορών και στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ενίσχυση της προσπελασιμότητας» έχει τους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας:

Προτεραιότητα 1: υποδομές οδικών μεταφορών [περίπου 58,8% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης]

Οι ειδικοί στόχοι της προτεραιότητας αυτής συμπεριλαμβάνουν:

  • την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ)·
  • την ανάπτυξη του δευτερεύοντος περιφερειακού δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης οδικών συνδέσεων με τις κύριες πύλες εισόδου στη χώρα.

Προτεραιότητα 2: υποδομές σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών [περίπου 19,5% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης]

Οι ειδικοί στόχοι της προτεραιότητας αυτής συμπεριλαμβάνουν:

  • την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου·
  • την κατασκευή και αποπεράτωση του διευρωπαϊκού άξονα ΠΑΘΕ/Π (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη), ο οποίος προσφέρει δυνατότητα μετακίνησης με υψηλή ταχύτητα (160 km/h), με διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή και σηματοδότηση, καθώς και την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στον άξονα αυτό.

Προτεραιότητα 3: δημόσιες αστικές συγκοινωνίες [περίπου 11,1% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης]

Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η ανάπτυξη του συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς, με στόχο την ανάπτυξη της κινητικότητας, τη βελτίωση της ελκυστικότητας των δημόσιων μεταφορών, την παροχή υπηρεσιών ποιότητας και την προώθηση ενός καθαρότερου περιβάλλοντος.

Προτεραιότητα 4: υποδομές αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών [περίπου 7,4% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης]

Η Ελλάδα έχει εκτεταμένο δίκτυο λιμένων (155) και αεροδρομίων (41). Οι ειδικοί στόχοι της προτεραιότητας αυτής συμπεριλαμβάνουν:

  • βελτιώσεις στο σύστημα θαλάσσιων μεταφορών μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων λιμενικών υποδομών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων·
  • την ανάπτυξη περιφερειακών αεροδρομίων.

Προτεραιότητα 5: οδική ασφάλεια και ασφάλεια των μεταφορικών δικτύων [περίπου 1,2% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης]

Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας των μεταφορικών δικτύων και υπηρεσιών. Αυτό το τμήμα του επιχειρησιακού προγράμματος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα ασφάλειας και διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Προτεραιότητα 6: τεχνική βοήθεια [περίπου 1,1% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης]

Για την υλοποίηση του προγράμματος διατίθεται χρηματοοικονομική στήριξη για την κάλυψη των δαπανών διοικητικής διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου.

Δεν έχει γνωστοποιηθεί

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Ενίσχυση της προσπελασιμότητας'

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007GR161PO004

Number of decision

C/2007/5436final

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

10/10/2007

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Υποδομές οδικών μεταφορών 2 176 600 000 725 580 000 2 902 180 000
Υποδομές σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορικών 723 000 000 127 560 000 850 560 000
Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες 411 550 000 241 550 000 653 100 000
Υποδομές αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών 274 000 000 66 330 000 340 330 000
Οδική ασφάλεια και ασφάλεια μεταφορικών δικτύων 43 200 000 43 200 000 86 400 000
Κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική διαχείριση μεταφορικών δικτύων 31 035 000 31 035 000 62 070 000
Τεχνική βοήθεια 40 775 864 40 775 864 81 551 728
Σύνολο 3 700 160 864 1 276 030 864 4 976 191 728