Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ψηφιακή σύγκλιση'

πρόγραμμα στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις 26 Οκτωβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Ελλάδα για την περίοδο προγραμματισμού 2007-13. Tο πρόγραμμα «Ψηφιακή σύγκλιση» περιλαμβάνει την παροχή κοινοτικής υποστήριξης για ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο· οι περιφέρειες σταδιακής σύγκλισης δεν περιλαμβάνονται).

Tο επιχειρησιακό πρόγραμμα εμπίπτει στο πλαίσιο που καθορίζεται για το στόχο σύγκλισης και έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 1,075 δισ. ευρώ. Η κοινοτική συνδρομή από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 860 εκατομμύρια ευρώ περίπου και αποτελεί κονδύλιο το οποίο αντιστοιχεί στο 4,2% σχεδόν του συνολικού ποσού που επενδύει η ΕΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 2007-13.

1. Σκοπός και στόχος του προγράμματος

Σύμφωνα με το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς για την περίοδο 2007-13, η Ελλάδα χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε μικρότερο βαθμό από τα άλλα 25 κράτη μέλη της. Κατά την τελευταία δεκαετία, οι ΤΠΕ δεν προσέφεραν σημαντική συμβολή στη βελτίωση της παραγωγικότητας της χώρας ή στην ποιότητα ζωής των ελλήνων πολιτών.

Ο γενικότερος στόχος του επιχειρησιακού προγράμματος είναι να συμβάλλει στην ψηφιακή σύγκλιση της Ελλάδας με την υπόλοιπη ΕΕ μέσω της χρήσης των ΤΠΕ. Το επίκεντρο του προγράμματος θα είναι στην εφαρμογή εξατομικευμένης αναπτυξιακής στρατηγικής με ιδιαίτερη έμφαση στους ανταγωνιστικούς τομείς της Ελλάδας όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός

2. Αναμενόμενος αντίκτυπος των επενδύσεων

Tο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή σύγκλιση» θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εθνικής «ψηφιακής στρατηγικής 2006-13. Θα συμβάλλει κυρίως στην εξοικονόμηση 18 ανθρωποημερών για επιχειρήσεις και 14 ανθρωποημερών για τους πολίτες κατά τις συναλλαγές με δημόσιες διοικήσεις. Το πρόγραμμα θα αυξήσει επίσης τη συμβολή των ΤΠΕ στο ελληνικό ΑΕγχΠ από 0,41% κατά την περίοδο προγραμματισμού 1995-2003 σε 0,55% για την περίοδο 2005-13. Το ποσοστό του πληθυσμού που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για τις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες θα αυξηθεί από το ποσοστό του 8% το 2005 στο 38% το 2013.

3. Προτεραιότητες

Tο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή σύγκλιση» διαρθρώνεται με βάση τις ακόλουθες δύο προτεραιότητες:

Προτεραιότητα 1: βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ [46,7 % του συνολικού ποσού χρηματοδότησης]

Στους ειδικούς στόχους της εν λόγω προτεραιότητας περιλαμβάνονται:

  • η βελτιωμένη διείσδυση των ΤΠΕ στις παραγωγικές διαδικασίες σε συνδυασμό με την ανάπτυξη επιχειρηματικών καινοτομιών με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Θα δοθεί έμφαση στην κινητοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου των επιχειρήσεων της χώρας μέσω ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου εκπαιδευτικού χαρακτήρα και μέσω ανάπτυξης πλατφορμών και εφαρμογών για τη διαχείριση και διάδοση πληροφοριών επιχειρηματικού περιεχομένου («Business Gateways»)·
  • η αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ στις καθημερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων·
  • η ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Προτεραιότητα 2: ΤΠΕ και βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών [51,4 % του συνολικού ποσού χρηματοδότησης]

Στους ειδικούς στόχους της εν λόγω προτεραιότητας περιλαμβάνονται:

  • η ισότητα στην πρόσβαση των πολιτών στη χρήση και γνώση των ΤΠΕ·
  • η αύξηση της παροχής ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών·
  • η εξάλειψη του «ψηφιακού χάσματος» που οφείλεται σε παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση, η ηλικία και το φύλο·
  • ο εξορθολογισμός και η ψηφιοποίηση των συχνότερα χρησιμοποιούμενων δημοσίων υπηρεσιών (ειδικότερα των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη στρατηγική «i2010») καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης·
  • η ενθάρρυνση των πολιτών να συμμετάσχουν σε κοινοτικές δραστηριότητες με την ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ που απευθύνονται σε ΜΚΟ·
  • η προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας·
  • η ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών ΤΠΕ που προσφέρουν ισότιμη πρόσβαση σε γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Προτεραιότητα 3: τεχνική υποστήριξη εφαρμογής [1,9 % του συνολικού ποσού χρηματοδότησης]

δεν έχει οριστεί ακόμη

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ψηφιακή σύγκλιση'

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007GR161PO002

Number of decision

C/2007/5339

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

26/10/2007

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ 402 000 000 100 500 000 502 500 000
ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής 442 000 000 110 500 000 552 500 000
Τεχνική συνδρομή 16 000 000 4 000 000 20 000 000
Σύνολο 860 000 000 215 000 000 1 075 000 000