Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου'

Πρόγραμμα που εντάσσεται στους στόχους 'Σύγκλιση' και 'Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση' και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις 5 Νοεμβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013. Με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» παρέχεται κοινοτική υποστήριξη σε 3 περιφέρειες NUTS II των ελληνικών νησιών: στην Κρήτη, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.194 εκατ. ευρώ περίπου. Η κοινοτική συνδρομή μέσω του ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 871 εκατ. ευρώ περίπου, ποσό που αντιπροσωπεύει το 4,35% περίπου των συνολικών χρημάτων που επενδύει η ΕΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή κατά την περίοδο 2007-2013.

1. Σκοπός και στόχος του προγράμματος

Οι τρεις περιφέρειες που καλύπτονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διαθέτουν πλούσιο περιβάλλον, δυνατότητα δημιουργίας εσόδων από υψηλής ποιότητας τουρισμό, σημαντικές υποδομές για διεθνείς συνδέσεις (ιδίως για τις θαλάσσιες μεταφορές), διάφορους τουριστικούς πόρους, καθώς και διακεκριμένα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Ωστόσο, εκτός από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το περιφερειακό κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και το ποσοστό απασχόλησης στις περιοχές αυτές είναι κάτω από τον εθνικό μέσο όρο.

Οι σπουδαιότερες προσπάθειες των οικονομικών δημόσιων επενδύσεων που αναλαμβάνονται για την περίοδο 2007-2013 αποσκοπούν:

  • στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης του τουριστικού τομέα με στόχο υψηλότερης ποιότητας μερίδια της αγοράς και καινοτόμες προσεγγίσεις·
  • στην παροχή καλύτερων υποδομών για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα·
  • στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση όλων των δράσεων·
  • στην παροχή υποδομών περιβάλλοντος, προστασίας της φύσης και σωστής διαχείρισης των φυσικών πόρων·
  • στην ανάδειξη της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης·
  • στην προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και της επιχειρηματικότητας·
  • στην καταπολέμηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, ιδίως στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

2. Αναμενόμενα αποτελέσματα των επενδύσεων

Οι διάφορες δράσεις του προγράμματος θα εξασφαλίσουν τη δημιουργία 900 περίπου νέων θέσεων εργασίας. Γύρω στις 375.000 κάτοικοι θα συνδεθούν με συστήματα ύδρευσης και 150.000 με συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Θα βελτιωθούν επίσης οι δημόσιες μεταφορές για 54.000 περίπου κατοίκους και θα εξασφαλιστεί η κατασκευή οδικών αρτηριών μήκους 250 χιλιομέτρων. Περίπου 100.000 μαθητές και φοιτητές θα επωφεληθούν από την κατασκευή νέων ή τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών υποδομών.

3. Προτεραιότητες

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από τρεις θεματικούς στόχους: υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας, αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής και ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο κάθε στόχου έχουν σχεδιαστεί τρεις ομάδες θεματικών προτεραιοτήτων για καθεμιά από τις τρεις περιφέρειες που καλύπτονται από το πρόγραμμα. Μια τέταρτη προτεραιότητα αφορά τα μικρότερα νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Μια άλλη προτεραιότητα περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό για την τεχνική υποστήριξη με σκοπό την υλοποίηση των θεματικών στόχων σε καθεμιά από τις τρεις περιφέρειες.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» διαρθρώνεται γύρω από τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Προτεραιότητα 1: υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην περιφέρεια Κρήτης [18,1% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Κύριος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και των υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της περιφέρειας

Προτεραιότητα 2: υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου [11,8 % περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Σκοπός της προτεραιότητας αυτής είναι η βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών μεταξύ τους, καθώς και της διασύνδεσης των νησιών της περιφέρειας με τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας. Οι βελτιώσεις στις συνθήκες μεταφορών στα νησιά θα εξασφαλίσουν καλύτερες συνδέσεις με τα οικονομικά και διοικητικά κέντρα και με τα κύρια λιμάνια και αεροδρόμια.

Προτεραιότητα 3: υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου [2,6% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Κύριοι στόχοι είναι η βελτίωση της προσπελασιμότητας της περιφέρειας μέσω παρεμβάσεων σε λιμάνια, αεροδρόμια, τοπικά οδικά δίκτυα και δημόσιες μεταφορές καθώς η παροχή υποδομής για την εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας στα νησιά της περιφέρειας.

Προτεραιότητα 4: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια Κρήτης [3,2% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και η προώθηση της καινοτομίας, καθώς και η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Προτεραιότητα 5: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου [2,6% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Κύριος στόχος είναι η διεύρυνση και ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής βάσης της τοπικής οικονομίας.

Προτεραιότητα 6: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου [4,5% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Η προτεραιότητα αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών για τις ιδιωτικές επενδύσεις και στην προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ σε όλους τους τομείς της οικονομίας της περιφέρειας, π.χ. στον τουριστικό τομέα.

Προτεραιότητα 7: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Κρήτης [26,8% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Μεταξύ των ειδικών στόχων σ’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας περιλαμβάνονται:

  • ο εκσυγχρονισμός των υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας·
  • η προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων·
  • η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Προτεραιότητα 8: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου [20,3% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Κύριοι στόχοι είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (από τους κύριους πόρους του τουρισμού) και η βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Προτεραιότητα 9: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου [5,6% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Κύριοι στόχοι της προτεραιότητας αυτής είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, που αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, και η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής μέσω της παροχής σύγχρονων υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Προτεραιότητα 10: χωρική συνοχή και συνεργασία στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου [3,1% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Κύριος στόχος είναι η αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ των περισσότερο αναπτυγμένων νησιών και των περισσότερο απομακρυσμένων και μικρότερων νησιών.

Προτεραιότητα 11: τεχνική υποστήριξη στις περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου [1,2% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Επίκεντρο της προτεραιότητας αυτής θα είναι η υποστήριξη των δικαιούχων του προγράμματος και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών όσον αφορά την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στις περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου.

Προτεραιότητα 12: τεχνική υποστήριξη στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου [0,3% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Επίκεντρο της προτεραιότητας αυτής θα είναι η υποστήριξη των δικαιούχων του προγράμματος και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών όσον αφορά την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου'

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007GR16UPO002

Number of decision

C/2007/5439

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

05/11/2007

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην περιφέρεια Κρήτης 157 500 000 37 500 000 195 000 000
Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 102 500 000 18 100 000 120 600 000
Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 22 600 000 22 503 325 45 103 325
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια Κρήτης 27 750 000 7 250 000 35 000 000
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 22 500 000 6 080 952 28 580 952
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 39 300 000 37 656 380 76 956 380
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Κρήτης 233 250 000 59 750 000 293 000 000
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 177 000 000 51 319 048 228 319 048
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 48 700 000 48 491 665 97 191 665
Χωρική συνοχή και συνεργασία στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 27 400 000 27 282 790 54 682 790
Τεχνική υποστήριξη στις περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου 10 500 000 3 000 000 13 500 000
Τεχνική υποστήριξη στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2 300 178 3 765 840 6 066 018
Σύνολο 871 300 178 322 700 000 1 194 000 178