Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα'

Πρόγραμμα στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις 26 Οκτωβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Ελλάδα για την περίοδο προγραμματισμού 2007-13. Tο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα» περιλαμβάνει κοινοτική οικονομική υποστήριξη για τις περιφέρειες της Ελλάδας που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο· οι περιφέρειες σταδιακής σύγκλισης δεν περιλαμβάνονται).

Tο επιχειρησιακό πρόγραμμα εμπίπτει στο πλαίσιο που καθορίζεται για το στόχο σύγκλισης και έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 1,519 δισ. ευρώ. Η κοινοτική συνδρομή από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 1,291 δισ. ευρώ περίπου και αποτελεί κονδύλιο το οποίο αντιστοιχεί στο 6,32% σχεδόν του συνολικού ποσού που επενδύει η ΕΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 2007-13.

1. Σκοπός και στόχος του προγράμματος

Τα τελευταία χρόνια η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας παρουσίασε έντονα σημάδια βελτίωσης και ανατροπής των μακροπρόθεσμων τάσεων. Μολονότι βελτιώθηκε το εμπορικό ισοζύγιο, η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται ακόμη από χαμηλά επίπεδα διασυνοριακής κινητικότητας καθώς και χαμηλά επίπεδα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Επιπλέον, πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους.

Ο γενικότερος στόχος αυτού του προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της διασυνοριακής κινητικότητας του ελληνικού συστήματος παραγωγής (με έμφαση στην καινοτομία). Tο πρόγραμμα προβλέπει παρεμβάσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, του εμπορίου, της προστασίας του καταναλωτή, της έρευνας και τεχνολογίας, της ενέργειας, του τουρισμού και του πολιτισμού και στοχεύει στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων όσον αφορά την ανάπτυξη του συνόλου της ελληνικής οικονομίας.

2. Αναμενόμενος αντίκτυπος των επενδύσεων

Το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει στην έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α), ένας τομέας ο οποίος προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο 1,5% του ΑΕγχΠ έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου, τόσο μέσω της άμεσης χορήγησης δημόσιων κονδυλίων όσο και με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Επίσης θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας που απορρέουν από τη συμφωνία του Κιότο.

3. Προτεραιότητες

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα» διαρθρώνεται με βάση τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Προτεραιότητα 1: δημιουργία και αξιοποίηση της καινοτομίας υποστηριζόμενης από έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη [15,1 % του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης]

Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης με την ανάπτυξη της καινοτομίας και την ενίσχυση του ρόλου της έρευνας και της τεχνολογίας στους τομείς παραγωγής της χώρας. Στο επίκεντρο της προτεραιότητας αυτής βρίσκεται η καινοτομία η οποία είναι ο κύριος παράγοντας για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Επίσης, άλλος στόχος της είναι να συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού του εθνικού εισοδήματος που δαπανάται στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Προτεραιότητα 2: υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της διασυνοριακής κινητικότητας [35,1 % του συνολικού ποσού χρηματοδότησης]

Με την προτεραιότητα αυτή επιδιώκεται η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με στόχο την αναβάθμιση στην Ελλάδα της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία και υψηλή ποιότητα, με περιβαλλοντική συναίσθηση, με γνώση και καινοτομία.

Επίσης στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η αύξηση της άμεσης επένδυσης από το εξωτερικό στην οικονομία της Ελλάδας και η ενθάρρυνση της υποστήριξης για την ανταγωνιστική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε αγορές τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Οι ενέργειες θα επικεντρωθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ωστόσο θα καλύπτουν επίσης τον τομέα του τουρισμού, στον οποίο θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη εναλλακτικών ή ειδικών μορφών τουρισμού.

Προτεραιότητα 3: βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος [21,5 % του συνολικού ποσού χρηματοδότησης]

Η ύπαρξη κατάλληλου και υγιούς περιβάλλοντος για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί ζωτικό παράγοντα για να καρποφορήσει η επιχειρηματικότητα και για να μειωθεί ο επιχειρηματικός κίνδυνος. Ο στόχος του παρόντος άξονα προτεραιότητας είναι η προσπάθεια για την επίτευξή του. Με τις ενέργειες αυτές επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός των χρηματοπιστωτικών εργαλείων και η βελτίωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που διατίθενται στις επιχειρήσεις και επιπλέον η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για τη δραστηριοποίηση σε ελεύθερες αγορές με την υποστήριξη στοιχείων όπως «one stop shops», υποδομές και εργαλεία ανάπτυξης. Επίσης, θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών. Γενικά, με την εν λόγω προτεραιότητα επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η αύξηση των δυνατοτήτων επένδυσης.

Προτεραιότητα 4: ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της βιωσιμότητάς του [26,0 % του συνολικού ποσού χρηματοδότησης]

Ο στόχος της εν λόγω προτεραιότητας είναι η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ελλάδας παράλληλα με την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, την υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και την ενσωμάτωση της μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε μεγάλα διεθνή δίκτυα. Οι ενέργειες στο πλαίσιο της παρούσας προτεραιότητας θα συμβάλλουν στην επίτευξη των ελληνικών στόχων του Κιότο. Στόχος τους είναι η σταδιακή μείωση της εξάρτησης της Ελλάδος από το πετρέλαιο με την υποστήριξη των δικτύων ενέργειας φυσικού αερίου και εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Οι ενέργειες στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας θα αποτελέσουν επίσης θεμελιώδες στοιχείο των προσπαθειών αυτών. Στην προτεραιότητα αυτή θα λαμβάνεται υπόψη η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Προτεραιότητα 5: τεχνική υποστήριξη εφαρμογής [2,3 % του συνολικού ποσού χρηματοδότησης]

δεν έχει οριστεί ακόμη

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα'

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007GR161PO001

Number of decision

C/2007/5338 final

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

26/10/2007

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Δημιουργία και αξιοποίηση της καινοτομίας υποστηριζόμενης από έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 192 083 000 33 897 000 225 980 000
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διασυνοριακής κινητικότητας 446 020 000 82 238 824 548 258 824
Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 272 907 000 48 160 059 321 067 059
Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της βιωσιμότητάς του 330 990 000 58 410 000 389 400 000
Τεχνική συνδρομή 29 000 000 5 294 117 34 294 117
Σύνολο 1 271 000 000 228 000 000 1 519 000 000