Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Κεντρική Μακεδονία - Δυτική Μακεδονία - Ανατολική Μακεδονία και Θράκη'

Πρόγραμμα που εντάσσεται στο στόχο 'Σύγκλιση' και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις 26 Οκτωβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013. Με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία – Δυτική Μακεδονία – Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» παρέχεται κοινοτική υποστήριξη σε 3 περιφέρειες NUTS II της Βόρειας Ελλάδας: την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» και έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,265 δισ. ευρώ περίπου. Η κοινοτική συνδρομή μέσω του ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 2,675 δισ. ευρώ περίπου, ποσό που αντιπροσωπεύει το 13,34% περίπου των συνολικών χρημάτων που επενδύει η ΕΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή κατά την περίοδο 2007-2013.

1. Σκοπός και στόχος του προγράμματος

Οι τρεις περιφέρειες που καλύπτονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διαθέτουν πλούσιο περιβάλλον, ισόρροπη οικονομική διάρθρωση, σημαντικές υποδομές και διεθνείς συνδέσεις, εγγύτητα με τις νέες οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τα Βαλκάνια, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, σημαντικούς και διαφοροποιημένους τουριστικούς πόρους καθώς και ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Ωστόσο, το περιφερειακό κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και το ποσοστό απασχόλησης είναι κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Οι σπουδαιότερες προσπάθειες των οικονομικών δημόσιων επενδύσεων που αναλαμβάνονται για την περίοδο 2007-2013 αποσκοπούν:

 • στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης μέσω της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία·
 • στην ενίσχυση της θέσης των περιφερειών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω αναβαθμισμένων ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών υποδομών προσπελασιμότητας, καθώς και μέσω εξωστρεφών και καινοτόμων επιχειρηματικών δικτύων·
 • στην προώθηση βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης μέσω συνετής περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης των φυσικών πόρων·
 • στην ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων και της ενδοπεριφερειακής οικονομικής συνοχής·
 • στη χρησιμοποίηση του τουρισμού και του πολιτισμού για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης·
 • στην προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και της επιχειρηματικότητας.

2. Αναμενόμενα αποτελέσματα των επενδύσεων

Οι διάφορες δράσεις του προγράμματος θα εξασφαλίσουν τη δημιουργία 2.000 περίπου νέων θέσεων εργασίας. Περίπου 270 χλμ. οδικού δικτύου και 35 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών θα κατασκευαστούν ή θα ανακαινιστούν και θα αναβαθμιστούν. Οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα εξοικονομήσουν ενέργεια αντίστοιχη με 72.300 τόνους πετρελαίου ανά έτος. Το τοπίο θα αποκατασταθεί όσον αφορά 85 χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ θα υλοποιηθούν 21 προγράμματα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, περισσότεροι από 24.000 μαθητές θα επωφεληθούν από την κατασκευή νέων ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εκπαιδευτικών υποδομών. Οι κάτοικοι των τριών περιφερειών θα επωφεληθούν επίσης από 90 και πλέον προγράμματα για τη φροντίδα υγείας, σε μια προσπάθεια για τη στρατηγική ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα.

3. Προτεραιότητες

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από τρεις θεματικούς στόχους: υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας, ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα, και αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής. Στο πλαίσιο κάθε στόχου έχουν σχεδιαστεί τρεις ομάδες θεματικών αξόνων προτεραιότητας για καθεμιά από τις τρεις περιφέρειες που καλύπτονται από το πρόγραμμα. Μια τέταρτη ομάδα προτεραιοτήτων περιλαμβάνει τους προϋπολογισμούς για την παροχή τεχνικής βοήθειας με σκοπό την υλοποίηση των τριών θεματικών προτεραιοτήτων σε κάθε μία από τις τρεις περιφέρειες.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία – Δυτική Μακεδονία – Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» διαρθρώνεται γύρω από τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Προτεραιότητα 1: υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας [12,7% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Μεταξύ των ειδικών στόχων σ’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας περιλαμβάνονται:

 • η δημιουργία ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου αστικών κέντρων, το οποίο συνδέεται με τα διευρωπαϊκά δίκτυα (TEN) μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών·
 • η βελτίωση της πρόσβασης της περιφέρειας στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Προτεραιότητα 2: υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας [2,8% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Σκοπός της προτεραιότητας αυτής είναι να βελτιώσει την προσπελασιμότητα και την ασφάλεια των μεταφορών της περιφέρειας μέσω του διαπεριφερειακού οδικού δικτύου, με την υλοποίηση νέων έργων μεταφορών που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να συνδεθεί η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με άλλες ελληνικές περιφέρειες. Αυτό θα ενισχύσει το ρόλο των αστικών κέντρων και θα στηρίξει το άνοιγμα της περιφέρειας στις γειτονικές της βαλκανικές χώρες.

Προτεραιότητα 3: υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης [7,9% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Μεταξύ των ειδικών στόχων σ’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας περιλαμβάνονται:

 • η βελτίωση της πρόσβασης στις βιομηχανικές ζώνες, τα λιμάνια, τις απομονωμένες περιοχές και τις ορεινές περιοχές της περιφέρειας·
 • η βελτίωση της λιμενικής υποδομής της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας·
 • η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου και η σύνδεσή του με τις βιομηχανικές ζώνες και τα λιμάνια·
 • η ενίσχυση των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω σχετικών υποδομών.

Προτεραιότητα 4: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας [19,4% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Σκοπός αυτής της προτεραιότητας είναι να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και να προαχθεί η χρήση πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον, σε μια προσπάθεια να παραχθούν υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες σε τομείς που ενσωματώνουν γνώση, καινοτομία και περιβαλλοντικές ανησυχίες (ιδίως στους τομείς υγείας, εκπαίδευσης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα). Η χρηματοδότηση αυτής της προτεραιότητας θα τονώσει επίσης τη συμβολή που έχει η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην περιφερειακή οικονομία και στους κατοίκους της περιφέρειας.

Προτεραιότητα 5: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας [3,6% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Σκοπός της προτεραιότητας αυτής είναι να προαχθεί η χρήση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, με σκοπό να βελτιωθεί η παραγωγικότητα της περιφερειακής οικονομίας και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

Προτεραιότητα 6: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης [0,6% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Μεταξύ των ειδικών στόχων σ’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας περιλαμβάνονται:

 • η προώθηση των επενδύσεων στο εμπόριο και τις υπηρεσίες σε συγκεκριμένες ζώνες και τομείς που απειλούνται από την οικονομική ανασυγκρότηση, για ειδικές ομάδες πληθυσμού, καθώς και για συγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες (π.χ. τον αγροτουρισμό)·
 • η προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και της συνετής διαχείρισης των ενεργειακών πόρων.

Προτεραιότητα 7: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας [33,5% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Αυτή η προτεραιότητα θα προωθήσει την προστασία, τη βελτίωση και τη βιώσιμη χρήση του περιβάλλοντος, ιδίως όσον αφορά τη συνετή διαχείριση των στερεών, των υγρών και των επικίνδυνων αποβλήτων. Ορισμένοι από τους άλλους στόχους είναι η αειφόρος ανάπτυξη του πολιτισμού και του τουρισμού, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και των εκπαιδευτικών υποδομών.

Προτεραιότητα 8: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας [9,1 % περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η πολυθεματική παρέμβαση στο περιβάλλον, η χωρική οργάνωση και η ανάπτυξη των αστικών κέντρων και της υπαίθρου (ιδίως στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και των εκπαιδευτικών υποδομών).

Προτεραιότητα 9: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης [9,1% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η προστασία και η συνετή διαχείριση του περιβάλλοντος, σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η υγεία των κατοίκων της περιφέρειας με τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υποδομών και με την προώθηση του πολιτισμού ως παράγοντα που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας.

Προτεραιότητα 10: τεχνική υποστήριξη στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Δυτικής Μακεδονίας [1,1% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Η προτεραιότητα αυτή θα εστιάζεται στη στήριξη όσων επωφελούνται από συγχρηματοδούμενες ενέργειες στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Δυτικής Μακεδονίας.

Προτεραιότητα 11: τεχνική υποστήριξη στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης [0,4% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης]

Η προτεραιότητα αυτή θα εστιάζεται στη στήριξη όσων επωφελούνται από συγχρηματοδούμενες ενέργειες στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Κεντρική Μακεδονία - Δυτική Μακεδονία - Ανατολική Μακεδονία και Θράκη'

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007GR161PO008

Number of decision

C/2007/5337

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

26/10/2007

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας 340 290 000 69 710 000 410 000 000
Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας 73 980 000 18 556 000 92 536 000
Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 211 600 000 48 597 000 260 197 000
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας 517 917 000 96 723 000 614 640 000
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας 95 540 000 28 020 000 123 560 000
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 16 000 000 7 301 000 23 301 000
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας 895 039 000 183 961 000 1 079 000 000
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας 243 980 000 55 524 000 299 504 000
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 242 800 000 62 395 000 305 195 000
Τεχνική υποστήριξη στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Δυτικής Μακεδονίας 28 254 000 17 006 000 45 260 000
Τεχνική υποστήριξη στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 9 600 000 1 707 000 11 307 000
Σύνολο 2 675 000 000 589 500 000 3 264 500 000