Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Περιφέρεια Αττικής'

Επιχειρησιακό πρόγραμμα κοινοτικής παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Αττικής, που εντάσσεται στο στόχο 'Σύγκλιση'

Ελλάδα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις 5 Νοεμβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το επιχειρησιακό πρόγραμμα κοινοτικής παρέμβασης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που εντάσσεται στο στόχο «Σύγκλιση» για την Περιφέρεια Αττικής.

Το συνολικό κόστος (=δημόσια δαπάνη) του προγράμματος ανέρχεται σε 3,05 δισ. ευρώ, από τα οποία η κοινοτική συμμετοχή (ΕΤΠΑ) αντιστοιχεί σε 2,4 δισ. ευρώ (ανώτατη συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ: 79,91%), ενώ η προβλεπόμενη εθνική συμμετοχή ανέρχεται σε 613 εκατ. ευρώ.

1. Στρατηγικοί στόχοι και προτεραιότητες του επιχειρησιακού προγράμματος

Ο στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της Αθήνας ως μητροπολιτικού και διεθνούς πόλου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και η αποκατάσταση των αδυναμιών της πόλης και της περιφέρειας Αττικής ως προς τις υποδομές. Το πρόγραμμα αυτό εναρμονίζεται με το νέο ρυθμιστικό σχέδιο για τη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Οι τέσσερις στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

  • βελτίωση της ελκυστικότητας της περιφέρειας,
  • βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος,
  • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της περιφέρειας,
  • δημιουργία καλύτερων και περισσότερων θέσεων εργασίας.

Το 59% των πόρων που διατίθενται δυνάμει του ΕΤΠΑ θα επικεντρωθούν στις λεγόμενες προτεραιότητες «της Λισαβόνας» (στο πλαίσιο της στρατηγικής για την απασχόληση και την ανάπτυξη που καθόρισαν τα κράτη μέλη το 2000).

2. Προσδοκώμενα αποτελέσματα των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η κοινοτική χρηματοδότηση αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία 2.380 θέσεων εργασίας χάρη στη στήριξη των επιχειρήσεων και τη χορήγηση 15 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Προβλέπεται επίσης να αυξηθεί κατά 30.000 και πλέον ο αριθμός των χρηστών του τραμ ανά ημέρα χάρη στην ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών. Έχει τεθεί επίσης ως στόχος να αυξηθεί:

  • στο 95% το ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων χάρη στα έργα που θα υλοποιηθούν στα ανατολικά της περιφέρειας,
  • στο 51% το ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας χάρη στην κατασκευή νέων κέντρων υγείας,
  • στο 20% το ποσοστό του πληθυσμού της περιφέρειας που χρησιμοποιούν τις δημιουργούμενες υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά.

3. Οι άξονες προτεραιότητας

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαρθρώνεται με βάση 5 προτεραιότητες.

Προτεραιότητα 1: ενίσχυση υποδομών προσπελασιμότητας – ενέργειας

Δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του δικτύου των αστικών μεταφορών, την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, την επέκταση των περιφερειακών και διευρωπαϊκών οδικών αξόνων καθώς και τη στήριξη των έργων στους τομείς της ενέργειας και του ηλεκτρικού δικτύου, ο άξονας αυτός συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους στους τομείς αυτούς.

Προτεραιότητα 2: αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής

Σκοπός της προτεραιότητας αυτής είναι:

 

  • αφενός, η ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης των υδάτινων πόρων καθώς και του συστήματος επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων και των λυμάτων, η προστασία των υδάτινων πόρων, η προαγωγή της βιοποικιλότητας του περιβάλλοντος, η πρόληψη των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων·
  • αφετέρου, η ενίσχυση των υποδομών υγείας και πρόνοιας (βρεφονηπιακοί σταθμοί), η προώθηση της χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών από τους πολίτες και η ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης καθώς και των πολιτιστικών και τουριστικών υποδομών.

 

Προτεραιότητα 3: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης

Η προαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις επιχειρήσεις, η μεταφορά τεχνογνωσίας για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, η στήριξη της μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), η στήριξη των επενδύσεων στις επιχειρήσεις που έχουν άμεση σχέση με την έρευνα και την καινοτομία, η δικτύωση των ΜΜΕ, η στήριξη των ΜΜΕ για τη χρήση σύγχρονων χρηματοδοτικών μέσων, η ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας και των υπηρεσιών πληροφορικής προς όφελος των τουριστικών υπηρεσιών είναι ορισμένες από τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Αττική για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας στην περιφέρεια αυτή.

Προτεραιότητα 4: αναζωογόνηση αστικών περιοχών

Σκοπός είναι, αφενός, η αποκατάσταση υποβαθμισμένων συνοικιών μέσω της δημιουργίας πάρκων και, αφετέρου, η αστική και κοινωνικοοικονομική αναγέννηση προαστίων που έχουν αναπτυξιακές δυνατότητες. Θα εξεταστεί επίσης η δυνατότητα ενίσχυσης πολιτιστικών, τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Προτεραιότητα 5: τεχνική στήριξη εφαρμογής

Στόχος είναι η διεξαγωγή μελετών και δράσεων για την υλοποίηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προγραμματισμού για την περίοδο 2007/13, η βελτίωση της ανταλλαγής εμπειριών καθώς και η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων σχετικών με τη δημοσιότητα του προγράμματος και την πληροφόρηση των δικαιούχων και των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής.

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Περιφέρεια Αττικής'

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007GR161PO006

Number of decision

C(2007)5443

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

05/11/2007

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Ενίσχυση υποδομών προσπελασιμότητας – ενέργειας 717 000 000 127 000 000 844 000 000
Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής 1 026 560 000 256 440 000 1 283 000 000
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης 528 940 000 174 060 000 703 000 000
Αναζωογόνηση αστικών περιοχών 141 000 000 47 000 000 188 000 000
Τεχνική στήριξη Εφαρμογής 24 500 000 8 500 000 33 000 000
Σύνολο 2 438 000 000 613 000 000 3 051 000 000