Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'URBACT ΙΙ'

URBACT II (πρóγραμμα δικτύου για την αστική ανάπτυξη) για την κοινοτική διαρθρωτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας σε όλα τα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή της Νορβηγίας και της Ελβετίας.

Νορβηγία

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις 2 Οκτωβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το URBACT ΙΙ 2007-2013, ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που καλύπτει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας στους τομείς της αστικής ανάπτυξης και στην ενίσχυση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 68 εκατομμύρια ευρώ, Η κοινοτική ενίσχυση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 53 εκατομμύρια ευρώ περίπου, ποσό που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 12% των συνολικών επενδύσεων της ΕΕ που έχουν διατεθεί για την διαπεριφερειακή συνεργασία και προγράμματα δικτύωσης βάσει του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013.

1. Σκοπός και στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα δικτύου για την αστική ανάπτυξη URBACT ΙΙ στοχεύει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αστικής ανάπτυξης και να ενισχύσει την κοινή αντίληψη της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Υποστηρίζει την κεφαλαιοποίηση και τη διάδοση της γνώσης και συμβάλλει ενεργά στην εφαρμογή της (ανανεωμένης) στρατηγικής της Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς και της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης της ΕΕ.

Το πρόγραμμα εστιάζεται κυρίως :

Στο να παρέχει ένα εργαλείο ανταλλαγών και εκμάθησης για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τους επαγγελματίες και άλλους οργανισμούς που συμμετέχουν στην ανάπτυξη αστικών πολιτικών: το URBACT ΙΙ είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγών που χρησιμοποιείται για να οργανώσει θεματικά δίκτυα και ομάδες εργασίας («έργα») - κάθε έργο αναλαμβάνεται ουσιαστικά από πόλεις, αλλά οι τοπικές αρχές, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν

 • στη μ άθηση από τις ανταλλαγές μεταξύ των εταίρων URBACT που μοιράζονται τις εμπειρίες και την ορθή πρακτική, συνάγουν συμπεράσματα και στηρίζονται σ'αυτά χρησιμοποιώντας μια θεματική προσέγγιση και την πείρα
 • στη δ ιάδοση και μεταφορά της ορθής πρακτικής και των διδαγμάτων που αποκτώνται από ανταλλαγές σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις
 • στην α ρωγή στους υπευθύνους διαμόρφωσης πολιτικής των πόλεων, τους επαγγελματίες και τους διαχειριστές επιχειρησιακών προγραμμάτων για τον σχεδιασμό τοπικών προγραμμάτων δράσης με άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές πρακτικές και πολιτικές αστικής ανάπτυξης.

2. Προσδοκώμενος αντίκτυπος των επενδύσεων

Σ υνολικά το πρόγραμμα URBACT ΙΙ θα υποστηρίξει 46 θεματικά δίκτυα και 14 ομάδες εργασίας. Αυτά όλα θα συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών αστικής ανάπτυξης και θα ενισχύσουν την κοινή αντίληψη για μια ολοκληρωμένη και αειφόρο αστική ανάπτυξη.

Για να αυξήσει τον τοπικό αντίκτυπο και την υποδειγματική φύση των ανταλλαγών, κάθε συνεργάτης προγράμματος πρέπει να αναπτύξει ένα πρόγραμμα τοπικής δράσης, που αναπτύσσεται με τη βοήθεια μιας τοπικής ομάδας υποστήριξης. Διαμορφώνονται θεματικοί πόλοι για να διευκολύνουν τη συζήτηση και δραστηριότητες συμμερισμού γνώσεων μεταξύ των διαφόρων θεματικών δικτύων και των ομάδων εργασίας. Αυτό εξασφαλίζει ότι το URBACT ΙΙ μπορεί να αποκομίσει το μέγιστο όφελος από τη διαθέσιμη γνώση και εμπειρία. Για να καταστεί δυνατή η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ URBACT και τοπικών φορέων, εγκαθίστανται εθνικά σημεία διάδοσης σε διάφορα κράτη μέλη.

Το URBACT ΙΙ είναι επίσης ένα σημαντικό μέσο για την πρωτοβουλία «Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή». Ένα από τα βασικά στοιχεία της πρωτοβουλίας είναι η σύνδεση των έργων URBACT ΙΙ με σχετικά περιφερειακά ή εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων. Οι προβλεπόμενοι ισχυροί δεσμοί μεταξύ των διοικήσεων πόλεων και των διαχειριστικών αρχών μπορούν με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσουν για το αμοιβαίο όφελος: οι διαχειριστικές αρχές ωφελούνται από καλύτερα προετοιμασμένες αιτήσεις έργων και οι πόλεις έχουν το κέρδος της άμεσης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τις αρμόδιες χρηματοδοτικές αρχές. Η ονομασία «ταχεία» διαδικασία, δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε εκείνα τα δίκτυα URBACT , τα οποία:

 • σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν ζωτικής σημασίας συμβολή σε ένα από τα θέματα προτεραιότητας της πρωτοβουλίας των Περιφερειών για την Οικονομική Αλλαγή
 • έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για στενή συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές και τις υπηρεσίες της Επιτροπής, και
 • ανταποκρίνονται σε σειρά κριτηρίων που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Προτεραιότητα

Το πρόγραμμα URBACT ΙΙ εστιάζει στις ακόλουθες προτεραιότητες για συνεργασία:

Προτεραιότητα 1: Πόλεις, μοχλοί ανάπτυξης και απασχόλησης περίπου 44% της συνολικής χρηματοδότησης ΕΤΠΑ]

Τα ακόλουθα κύρια υπο -θέματα:

 • προώθηση της επιχειρηματικότητας·
 • βελτίωση της καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης
 • α πασχόληση και ανθρώπινο δυναμικό (απασχολησιμότητα, επαγγελματικά προσόντα, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημιουργία θέσεων εργασίας ειδικά για τις μειονεκτούσες ομάδες και περιοχές).

Προτεραιότητα 2: Ελκυστικές και συνεκτικές πόλεις [περίπου 50% της συνολικής χρηματοδότησης ΕΤΠΑ]

Καλύπτονται τα ακόλουθα κύρια υπο-θέματα:

 • ο λοκληρωμένη ανάπτυξη των μειονεκτικών περιοχών και των περιοχών σε κίνδυνο στέρησης, εγκαταλειμμένοι βιομηχανικοί χώροι, κέντρα πόλεων, μειονεκτικές περιοχές της περιφέρειας·
 • κ οινωνική ένταξη: στέγαση, διαχείριση μετανάστευσης, νεολαία, υγεία, ασφάλεια, ΤΠΕ, πολιτισμός·
 • π εριβαλλοντικά θέματα απόβλητα, βελτιωμένη εποπτεία του περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας· ποιότητα νερού και ανεφοδιασμός· ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ολοκληρωμένες πολιτικές μεταφορών, μετάβαση προς μια κοινωνία της ανακύκλωσης·
 • δ ιακυβέρνηση και πολεοδομία: πολεοδομία, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, συμμετοχή των πολιτών, εδαφική διακυβέρνηση (οριζόντια και κάθετη).

Προτεραιότητα 3: Τεχνική συνδρομή [6% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης ΕΤΠΑ]

Η τεχνική συνδρομή είναι διαθέσιμη για την εξασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του προγράμματος URBACT ΙΙ. Ανατίθεται κυρίως στη γραμματεία URBACT από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'URBACT ΙΙ'

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007CB163PO048

Number of decision

C (2007) 4454 final

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

02/10/2007

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Οι πόλεις ως μοχλοί ανάπτυξης και απασχόλησης 23 462 849 5 420 144 28 882 993
Ελκυστικές και συνεκτικές πόλεις 26 657 170 6 454 108 33 111 278
Tεχνική συνδρομή 3 199 151 2 624 453 5 823 604
Σύνολο 53 319 170 14 498 705 67 817 875