Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Νοτιοανατολική Ευρώπη (South East Europe - SEE)'

Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας για έναν ευρωπαϊκό χώρο μετάβασης προς την ολοκλήρωση «Νοτιοανατολική Ευρώπη (South East Europe - SEE)» 2007-2013 στο πλαίσιο του στόχου ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Σλοβενία

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας 'Νοτιοανατολική Ευρώπη' για την περίοδο 2007-2013. Με το εν λόγω πρόγραμμα παρέχεται κοινοτική υποστήριξη σε περιφέρειες από 16 χώρες – κράτη μέλη, υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, καθώς και τρίτες χώρες.

- Για 14 χώρες, ολόκληρη η επικράτεια της χώρας θεωρείται επιλέξιμη περιοχή· συγκεκριμένα πρόκειται για την Αλβανία, την Αυστρία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κροατία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη Μολδαβία.

- Σε 2 χώρες θεωρούνται επιλέξιμες μόνον ορισμένες περιοχές. Στην Ιταλία πρόκειται για τις περιοχές Lombardia, Bolzano/Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata, και στην Ουκρανία για τις περιοχές Cjermovestka Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast και Odessa Oblast.

Καλύπτεται συνολικός πληθυσμός 200 εκατ. ατόμων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 245 εκατ. ευρώ και η κοινοτική ενίσχυση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 206 εκατ. ευρώ.

1. Στόχοι του προγράμματος

Ο συνολικός στρατηγικός στόχος του προγράμματος συνίσταται στην αναβάθμιση «της διαδικασίας εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης και στη συμβολή στη συνοχή, στη σταθερότητα και στην ανταγωνιστικότητα» μέσω της ανάπτυξης διακρατικών εταιρικών σχέσεων. Το πρόγραμμα εστιάζεται σε τέσσερις θεματικές προτεραιότητες: καινοτομία, περιβάλλον, προσβασιμότητα, καθώς και βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία για τα Δυτικά Βαλκάνια ώστε να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εμβαθύνει τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ.

Η περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι η πλέον ποικιλόμορφη, ετερογενής και πολύπλοκη περιοχή διακρατικής συνεργασίας στην Ευρώπη, αποτελούμενη από ευρύ φάσμα χωρών. Η εμφάνιση νέων χωρών και η παράλληλη δημιουργία νέων συνόρων έχει μεταβάλει τη δομή των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σχέσεων.

Η περιοχή υφίσταται θεμελιώδεις μεταβολές στις οικονομικές δομές και τις δομές παραγωγής μετά τις αλλαγές που σημειώθηκαν το 1990. Ενώ ορισμένες περιοχές, ιδίως οι πρωτεύουσες, προσαρμόζονται καλά στις νέες προκλήσεις, άλλες περιοχές επιχειρούν να αλλάξουν τον προσανατολισμό τους. Ουσιώδη σημασία για την περιοχή του προγράμματος έχουν οι περιφερειακές ανισότητες μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών σε ό,τι αφορά την οικονομική δύναμη, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την προσβασιμότητα.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί γέφυρα μεταξύ της βόρειας, της νότιας, της ανατολικής και της δυτικής Ευρώπης. Ωστόσο, τα υφιστάμενα δίκτυα δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό της αύξησης της ζήτησης και των όλο και απαιτητικότερων προτύπων και προδιαγραφών. Πολλά μέσα και έννοιες όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ) και οι πανευρωπαϊκοί διάδρομοι μεταφορών διασχίζουν την περιοχή, αλλά πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Υπάρχουν ποταμοί που είναι κατάλληλοι για μεταφορές εμπορευμάτων, θαλάσσια σύνορα και ο Δούναβης, μια σημαντική διεθνής εσωτερική πλωτή οδός και παράγοντας ολοκλήρωσης σε πολλούς τομείς, όπως οι μεταφορές, το εμπόριο και το περιβάλλον. Η νοτιοανατολική Ευρώπη χαρακτηρίζεται από ευρεία βιοποικιλότητα και από φυσικούς πόρους υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. Οι δυνατότητες χρήσης τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και τα πλεονεκτήματα για τη μελλοντική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αποτελούν τα δυνατά σημεία της περιοχής, αλλά πρέπει να καλυφθεί επίσης η περιβαλλοντική ζημία που κληρονομήθηκε.

2. Προβλεπόμενος αντίκτυπος των επενδύσεων

Το πρόγραμμα θα διευκολύνει την καινοτομία, το επιχειρηματικό πνεύμα, τη γνώση, την οικονομία και την κοινωνία της πληροφορίας με συγκεκριμένες ενέργειες συνεργασίας και απτά αποτελέσματα. Επίσης, επιδιώκει την αναβάθμιση της ελκυστικότητας περιφερειών και πόλεων λαμβάνοντας υπόψη τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη φυσική προσβασιμότητα και τη προσβασιμότητα σε γνώσεις , καθώς και την ποιότητα του περιβάλλοντος με ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, συγκεκριμένες ενέργειες συνεργασίας και απτά αποτελέσματα. Τέλος, θα ενθαρρύνει την ολοκλήρωση με την υποστήριξη ισορροπημένων δυνατοτήτων διακρατικής εδαφικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα.

3. Προτεραιότητες

Προτεραιότητα 1: Η διευκόλυνση της καινοτομίας και του επιχειρηματικού πνεύματος

να συμβάλλει συγκεκριμένα στη μελλοντική ανάπτυξη της νοτιοανατολικής Ευρώπης ως περιοχής καινοτομίας, στη διευκόλυνση της καινοτομίας, του επιχειρηματικού πνεύματος και της οικονομίας της γνώσης, καθώς και στην αναβάθμιση της ολοκλήρωσης και των οικονομικών σχέσεων στην περιοχή συνεργασίας. Οι εν λόγω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με την ανάπτυξη δικτύων τεχνολογίας και καινοτομίας, την προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αναβάθμιση των όρων πλαισίωσης για την καινοτομία. Παραδείγματα επιλέξιμων σχεδίων για υποστήριξη είναι τα εξής: μελέτες σκοπιμότητας, κοινά προγράμματα κατάρτισης για την καινοτομία και την επιστήμη, δημιουργία δικτύων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) κλπ.

Προτεραιότητα 2: Η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος

επιδιώκει να συμβάλλει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και στην καλύτερη διαχείριση των προστατευόμενων και άλλων φυσικών/ημιφυσικών περιοχών, στην άρση των περιορισμών που επιβάλλονται από τα φυσικά εμπόδια, στην πρόβλεψη των μελλοντικών περιβαλλοντικών απειλών και ευκαιριών και στην ανάπτυξη κοινής διακρατικής δράσης για την προστασία της φύσης και των ανθρώπων. Οι εν λόγω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων και την πρόληψη και διαχείριση των πλημμυρών, την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προώθηση των πόρων και της ενεργειακής απόδοσης. Παραδείγματα επιλέξιμων σχεδίων είναι, μεταξύ άλλων: τα κοινά συστήματα πολιτικής άμυνας, οι κοινοί μηχανισμοί προειδοποίησης, οι στρατηγικές αγροτικού και θαλάσσιου τουρισμού, η ανάπτυξη δικτύων για «πράσινες βιομηχανίες» κλπ.

Προτεραιότητα 3: Η βελτίωση της προσβασιμότητας

επιδιώκει να συνδέσει τους τοπικούς και τους περιφερειακούς φορείς με τα ευρωπαϊκά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των οδικών, σιδηροδρομικών, εσωτερικών και θαλάσσιων μεταφορών). Περιλαμβάνονται οι φυσικές υποδομές και η πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας. Επίσης, προωθείται η συντονισμένη προετοιμασία για την ανάπτυξη των δικτύων προσβασιμότητας και την υποστήριξη πολυμεσικών λύσεων. Ο εν λόγω στόχος μπορεί να επιτευχθεί με το συντονισμό της προώθησης, του σχεδιασμού και της λειτουργίας κύριων και δευτερευόντων δικτύων μεταφοράς, την ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση του «ψηφιακού χάσματος» και τη βελτίωση των όρων πλαισίωσης για τις πολυμεσικές πλατφόρμες.

Προτεραιότητα 4: Η ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών για τις περιοχές βιώσιμης ανάπτυξης

επιδιώκει να καλύψει τις αυξανόμενες αποκλίσεις μεταξύ ορισμένων περιφερειών και πόλεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη και να καταλήξει σε ένα «πολυκεντρικό» είδος ανάπτυξης. Ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με την αναφορά στις προκλήσεις των ζωτικών προβλημάτων που επηρεάζουν τις μητροπολιτικές περιοχές και τα περιφερειακά συστήματα εγκατάστασης, την προώθηση ενός ισορροπημένου προτύπου ελκυστικών και προσβάσιμων περιοχών ανάπτυξης και την προώθηση των πολιτιστικών αξιών ως αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων. Παραδείγματα ενεργειών είναι, μεταξύ άλλων: η ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα των δημόσιων υποδομών και των δημόσιων υπηρεσιών, οι συνεργατικές λύσεις για αστική ανανέωση, τα σχέδια αναδιάρθρωσης πρώην στρατοπέδων, η βελτιωμένη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, κλπ.

Προτεραιότητα 5: Η τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αύξηση των δυνατοτήτων

θα συμβάλλει στην ορθή εφαρμογή του προγράμματος και στην αύξηση των δυνατοτήτων των φορέων και των δικαιούχων στην περιοχή του προγράμματος.

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Νοτιοανατολική Ευρώπη (South East Europe - SEE)'

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007CB163PO069

Number of decision

C/2007/6590

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

20/12/2007

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Καινοτομία 44 051 157 7 773 734 51 824 891
Περιβάλλον 53 739 828 9 483 499 63 223 327
Προσβασιμότητα 55 160 834 9 734 265 64 895 099
Περιοχές βιώσιμης ανάπτυξης 41 338 329 7 294 999 48 633 328
Τεχνική βοήθεια 12 401 497 4 133 832 16 535 329
Σύνολο 206 691 645 38 420 329 245 111 974