Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Μεσογειακό πρόγραμμα'

Επιχειρησιακό πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας βάσει του στόχου 'Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία', συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Σλοβενία

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας (+ IPA : HR, BA, ME, AL) για την περίοδο 2007-2013. Το «μεσογειακό» πρόγραμμα εμπίπτει στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 256 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Η κοινοτική χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 193 εκατομμύρια ευρώ περίπου, ποσό που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 2,2% των συνολικών επενδύσεων που έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει η ΕΕ για το στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή το διάστημα 2007-2013.

1. Σκοπός και στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομίας της εν λόγω περιφέρειας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η απασχόληση για τις μελλοντικές γενιές. Στοχεύει επίσης στην υποστήριξη της εδαφικής συνοχής και στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιφέρεια αυτή.

2. Προσδοκώμενα αποτελέσματα της επένδυσης

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα:

  • θα διαδώσει καινοτόμες τεχνολογίες και τεχνογνωσία·
  • θα ενισχύσει τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών και των οργανισμών οικονομικής ανάπτυξης·
  • θα προστατεύσει και θα ενισχύσει τους φυσικούς πόρους και την πολιτιστική κληρονομιά·
  • θα προωθήσει την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα·
  • θα μειώσει τους θαλάσσιους κινδύνους και θα βελτιώσει την ασφάλεια στη Μεσόγειο· και
  • θα βελτιώσει τη δυνατότητα πρόσβασης στη θάλασσα και στους τοπικούς λιμένες μέσω της χρήσης συνδυασμένων λύσεων μεταφορών.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει επίσης έργα που αποσκοπούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση των φυσικών καταστροφών. Θα διατεθούν επίσης κονδύλια για να υποστηριχθεί η καλύτερη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις απομακρυσμένες περιοχές και για να ενισχυθούν οι πολιτιστικοί δεσμοί σε ολόκληρη την περιφέρεια. Επιπλέον, το πρόγραμμα υπόσχεται να βελτιώσει το συντονισμό των αναπτυξιακών πολιτικών και την εδαφική διακυβέρνηση.

3. Προτεραιότητες

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι δομημένο γύρω από τους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας:

Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας [περίπου 30,0% της συνολικής χρηματοδότησης]

Οι τεχνολογικές, οικονομικές και οργανωτικές δυνατότητες της περιφέρειας της Μεσογείου πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, για να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και μεγέθυνσης κατά τα επόμενα έτη.

Η οικονομία χαρακτηρίζεται από περιφερειακές ανισότητες, ενώ οι οικονομικοί φορείς αναπτύσσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με εξαιρετικά κατακερματισμένο τρόπο. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι συνέργειες και να δημιουργηθεί η αναγκαία κρίσιμη μάζα μεταξύ αυτών των οικονομικών παραγόντων. Θα παρασχεθεί υποστήριξη για τη διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας στις φτωχότερες περιοχές της περιφέρειας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αναμένεται επίσης να ενισχύσουν τις διεθνείς τους σχέσεις με την υποστήριξη του προγράμματος.

Προτεραιότητα 2: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης [περίπου 34,0% της συνολικής χρηματοδότησης]

Η περιφέρεια του προγράμματος, λόγω των ποικίλων γεωγραφικών χαρακτηριστικών της, δέχεται μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών πιέσεων που απειλούν τη βιοποικιλότητα, τους θαλάσσιους οικότοπους, τους υδάτινους πόρους και την πολιτιστική κληρονομιά της. Η ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως η υπεραλίευση και η εντατική γεωργία, είναι οι κύριοι ένοχοι.

Σε απάντηση στις εν λόγω πιέσεις, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την περιφερειακή ανάπτυξη, το σχεδιασμό και τους σχετικούς τομείς αναμένεται να συνεργαστούν για να εξασφαλιστεί η υπεύθυνη διαχείριση, προστασία και ανάπτυξη των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου.

Προτεραιότητα 3: Βελτίωση της κινητικότητας και της εδαφικής προσπελασιμότητας [περίπου 20,0% της συνολικής χρηματοδότησης]

Μερικά μέρη της Μεσογείου - ιδιαίτερα απομονωμένες περιοχές, νησιά και αγροτικές περιοχές - δεν έχουν καλές συγκοινωνιακές συνδέσεις ούτε μεταξύ τους ούτε με τις γειτονικές περιφέρειες. Συγχρόνως, η οικονομική ανάπτυξη, ο τουρισμός και η αύξηση της κυκλοφορίας εμπορευμάτων και προσώπων ασκούν πίεση στις παράκτιες και τις αστικές περιοχές της Μεσογείου, καθώς και στους κύριους μεταφορικούς της άξονες.

Αυτή η προτεραιότητα αποσκοπεί στη βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων, ούτως ώστε να προωθηθεί η κινητικότητα και να ενισχυθούν οι εδαφικοί δεσμοί. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, για να υποστηριχθεί η σύνδεση των απομονωμένων περιοχών με την υπόλοιπη κοινωνία. Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών θα βελτιώσει επίσης τις οικονομικές, δημοσιονομικές και διοικητικές επιδόσεις ολόκληρης της περιφέρειας.

Προτεραιότητα 4: προώθηση ενός πολυκεντρικού και ολοκληρωμένου μεσογειακού χώρου [περίπου 10,0% της συνολικής χρηματοδότησης]

Πολλά αστικά κέντρα που καλύπτονται από το πρόγραμμα παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας, κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) και επιστημονικής ικανότητας. Στις περιοχές αυτές παρατηρούνται συγκεντρώσεις πλούτου και επίπεδα υπηρεσιών που έρχονται σε κραυγαλέα αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί σε πολλά τμήματα της αγροτικής ενδοχώρας τους. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών και επιδιώκει τη βελτίωση της διακυβέρνησης σε διάφορα ζητήματα που έχουν σημασία για την ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες αυτές θα συμβάλουν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και θα εμποδίσουν τη διεύρυνση των εδαφικών ανισοτήτων.

Το πρόγραμμα θα προωθήσει επίσης πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της μεσογειακής ταυτότητας και του μεσογειακού πολιτισμού ενόψει των προκλήσεων της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και του διεθνούς ανταγωνισμού.

Προτεραιότητα 5: τεχνική βοήθεια [περίπου 6% της συνολικής χρηματοδότησης]

Θα παρασχεθεί τεχνική βοήθεια για να υποστηριχθεί η εκτέλεση του προγράμματος.

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Μεσογειακό πρόγραμμα'

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007CB163PO045

Number of decision

C/2007/6578

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

20/12/2007

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας 57 957 399 19 009 318 76 966 717
Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης 65 685 053 21 543 894 87 228 946
Βελτίωση της κινητικότητας και της εδαφικής προσπελασιμότητας 38 638 266 12 672 879 51 311 145
Προώθηση ενός πολυκεντρικού και ολοκληρωμένου μεσογειακού χώρου 19 319 133 6 336 439 25 655 572
Τεχνική βοήθεια 11 591 480 3 863 827 15 455 306
Σύνολο 193 191 331 63 426 357 256 617 686