Διασυνοριακό επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Ελλάδας - Ιταλίας'

επιχειρησιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο του στόχου 'Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία', συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ)

Ιταλία

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις 28 Μαρτίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το επιχειρησιακό πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή κοινοτικής στήριξης ως μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ) για συγκεκριμένες ελληνικές και ιταλικές περιφέρειες που βρίσκονται κατά μήκος των κοινών τους συνόρων:

Ελλάδα : οι νομοί Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας (περιφέρεια δυτικής Ελλάδας)· οι νομοί Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου (περιφέρεια Ιονίων νήσων)· οι νομοί Ιωαννίνων, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας (περιφέρεια Ηπείρου).
Ιταλία : οι επαρχίες Bari, Brindisi και Lecce.
Παρακείμενες περιοχές που είναι επίσης επιλέξιμες (ήτοι λαμβάνουν 20%, κατ’ανώτατο όριο, της χρηματοδότησης ΕΤΠΑ που διατίθεται στο πρόγραμμα) περιλαμβάνουν τους ελληνικούς νόμους Ηλείας και Άρτας μαζί με τις ιταλικές επαρχίες Taranto και Foggia.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα εμπίπτει στο πλαίσιο που ορίζεται από το στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 118 εκατομμυρίων ευρώ. Η κοινοτική χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) φθάνει περίπου τα 89 εκατομμύρια ευρώ, ποσόν που αντιπροσωπεύει κατά προσέγγιση το 1.0% των συνολικών επενδύσεων της ΕΕ που έχουν διατεθεί για το στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» βάσει της Πολιτικής για τη Συνοχή 2007-13.

1. Σκοπός και στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει στόχο τη διασύνδεση αγορών και κοινοτήτων βελτιώνοντας την προσπελασιμότητά τους. Αυτό θα καταστήσει δυνατή τη μεταφορά της τεχνογνωσίας σε όλη την περιοχή της παρέμβασης και θα θέσει τη βάση πάνω στην οποία μπορούν να δημιουργηθούν κοινές δομές για αειφόρο ανάπτυξη. Η παροχή κινήτρων για έμψυχο δυναμικό και οικονομικά κεφάλαια στη διασυνοριακή περιοχή θα οδηγήσει σε ταχύτερη ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία. Το πρόγραμμα θα βελτιώσει επίσης την εσωτερική συνοχή, θα καταστήσει την περιοχή ελκυστικότερη για τους επενδυτές και θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή του προγράμματος προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της σύνδεσης του δυναμικού από αμφότερες τις πλευρές της θαλάσσιας συνοριακής γραμμής. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας και της βελτίωσης της προσπελασιμότητας, ειδικά σε σχέση με τα περιφερειακά δίκτυα και υπηρεσίες. Το πρόγραμμα αποβλέπει και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη διαφύλαξη και διαχείριση του περιβάλλοντος και στην αύξηση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής.

2. Αναμενόμενος αντίκτυπος των επενδύσεων

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα εστιαστεί στη διασύνδεση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας με την αγορά εργασίας μέσω της βελτίωσης της προσπελασιμότητας και της ποιότητας ζωής σε ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση, είναι προφανές ότι η περιοχή συνεργασίας διαθέτει ορισμένα βέβαια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα χάρη στη γεωγραφική της θέση και στους τουριστικούς, πολιτιστικούς και θαλάσσιους πόρους της, αλλά συγχρόνως εμφανίζει συγκεκριμένες αδυναμίες όπως χαμηλά ποσοστά ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) και σχετικά χαμηλές δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη.
Tο πρόγραμμα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής ως βάση για περαιτέρω ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής. Συγχρόνως, θα γίνουν προσπάθειες για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της περιοχής.

3. Προτεραιότητες

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Προτεραιότητα 1: Ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας (περίπου 28.0% της συνολικής χρηματοδότησης)

Η προτεραιότητα εστιάζεται στην αύξηση των δυνατοτήτων ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME). Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία μπορεί να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής του προγράμματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενθάρρυνσης της διασυνοριακής οικονομικής συνεργασίας μεταξύ τοπικών διοικητικών φορέων και της ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ MME, δημοσίων αρχών και οργανισμών έρευνας.
O κύριος σκοπός είναι η ενσωμάτωση της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία μέσω ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και κατάρτισης, πράγμα που θα μπορέσει να οδηγήσει στη δημιουργία νέων αγορών και και προηγμένων νέων τεχνολογιών.

Προτεραιότητα 2: Βελτίωση της προσπελασιμότητας σε βιώσιμα δίκτυα και υπηρεσίες (περίπου 25.0% της συνολικής χρηματοδότησης)
Ο στόχος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών μέσω της ενίσχυσης των δυνατοτήτων δικτύωσης των αρμοδίων φορέων, όπως λιμενικές και αερολιμενικές αρχές και τοπικοί δημόσιοι μεταφορικοί φορείς. Η διαρθρωτική ολοκλήρωση θα μπορούσε επίσης να βελτιωθεί μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών στους τομείς τηλεπικοινωνιών,ΤΠ και μεταφορών.
Ο στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των διασυνοριακών συνδέσεων με έναν ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο. Αυτό επίσης θα βοηθούσε στη βελτίωση των δικτύων και υπηρεσιών μεταφορών, ΤΠ και επικοινωνιών.

Προτεραιότητα 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής (περίπου 41.0% της συνολικής χρηματοδότησης)

Αυτή η προτεραιότητα αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της κοινωνικής ενσωμάτωσης καθώς και μέσω της ανάπτυξης καλύτερων τρόπων προστασίας και διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων. Η προστασία της δημόσιας υγείας και η εξεύρεση τρόπων για τον περιορισμό των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο της παρούσας προτεραιότητας. Η όλη εργασία θα ακολουθήσει τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Προτεραιότητα 4: Τεχνική βοήθεια (περίπου 6.0% της συνολικής χρηματοδότησης)
Η τεχνική βοήθεια παρέχεται για την υλοποίηση του προγράμματος. Η οικονομική στήριξη δύναται να καλύπτει δαπάνες διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου.

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

Διασυνοριακό επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Ελλάδας - Ιταλίας'

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007CB163PO060

Number of decision

C/2008/1132

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

28/03/2008

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας 24 907 448 8 302 482 33 209 930
Βελτίωση της προσπελασιμότητας σε βιώσιμα δίκτυα και υπηρεσίες 22 238 792 7 412 931 29 651 723
Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενδυνάμωση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής 36 471 620 12 157 206 48 628 826
Τεχνική βοήθεια 5 337 310 1 779 104 7 116 414
Σύνολο 88 955 170 29 651 723 118 606 893