Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ελλάδα - Κύπρος'

Επιχειρησιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο του στόχου 'Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία', συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ)

Κύπρος

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις 28 Μαρτίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το επιχειρησιακό πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου για την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινοτική υποστήριξη για τις ελληνικές περιφέρειες Σάμου, Λέσβου, Χίου, Δωδεκανήσων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, ενώ για την Κύπρο περιλαμβάνει το σύνολο της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι περίπου 52 εκατ. ευρώ και η κοινοτική ενίσχυση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 42 εκατ. ευρώ περίπου. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 0,5% σχεδόν των συνολικών επενδύσεων της ΕΕ που έχουν διατεθεί για το στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 2007-2013.

1. Γενικός στόχος και επιμέρους στόχοι του προγράμματος

Ο συνολικός στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της περιοχής του προγράμματος ως μέτρου αειφόρου ανάπτυξης στην ευρύτερη ΝΑ Μεσόγειο.

Η συνοριακή περιοχή βρίσκεται σε μοναδική γεωγραφική θέση, στην πύλη εισόδου-εξόδου της ΕΕ, αλλά λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της περιοχής υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω απομόνωσης των νησιών. Οι μεταφορικές υποδομές είναι ελλιπείς και οι θαλάσσιες συνδέσεις με τα διευρωπαϊκά δίκτυα (TEN) πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω. Η οικονομική μεγέθυνση είναι ικανοποιητική, αλλά στην περιοχή υπάρχουν περιφερειακές και τοπικές ανισότητες. Η οικονομία βασίζεται κυρίως στον τουρισμό, ωστόσο, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για περαιτέρω ανάπτυξη και εναλλακτικών/θεματικών μορφών τουρισμού. Η περιοχή του προγράμματος χαρακτηρίζεται από πλούσιο φυσικό περιβάλλον καθώς και στοιχεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η ανεπάρκεια των υδάτινων πόρων και η άσκοπη ρύπανση θαλάσσιου χώρου/περιβάλλοντος αποτελούν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και πρέπει να αντιμετωπιστούν.

2. Αναμενόμενος αντίκτυπος των επενδύσεων

Οι επενδύσεις αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή συνεργασίας, τη βελτίωση της προστασίας και την ενίσχυση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα δίκτυα και τις υπηρεσίες. Οι σημερινές ανισότητες στην περιοχή πρέπει να μειωθούν, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στην ΕΕ και την ενδυνάμωση της ταυτότητας της διασυνοριακής περιοχής.

3. Προτεραιότητες

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαμορφώνεται με βάση τους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας:

Προτεραιότητα 1: Ανταγωνιστικότητα (περίπου 31% της συνολικής χρηματοδότησης)

Κύριος στόχος στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή του προγράμματος μέσω της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, της ενίσχυσης της έρευνας και την τεχνολογίας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι πιθανές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν δράσεις σχετικά με:

  • την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό (δράσεις βελτίωσης εξωστρέφειας επιχειρήσεων και επιχειρηματικών φορέων, δράσεις υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, δράσεις διαφοροποίησης, προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων)·
  • την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία (προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας πανεπιστημιακών και ερευνητικών ινστιτούτων)· και
  • το ανθρώπινο δυναμικό (δράσεις κατάρτισης στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και συνεργασίες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ανταλλαγών φοιτητών).

Προτεραιότητα 2: Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον (περίπου 27% της συνολικής χρηματοδότησης)

Στόχος στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας είναι οι δράσεις για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των κινδύνων και την ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών της περιοχής. Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτού του στόχου περιλαμβάνουν κοινές δράσεις για:

  • την ενθάρρυνση της προστασίας, της ανάδειξης και της ορθολογικής διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος· την πρόληψη, τον έλεγχο και τη διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων (θαλάσσια ρύπανση, πυρκαγιές, σεισμούς κλπ)·
  • την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση· και
  • την προώθηση δράσεων δικτύωσης·
  • την τουριστική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και η προώθηση του θεματικού τουρισμού (π.χ. θεματικές διαδρομές) αποτελούν δράσεις με σκοπό την ενίσχυση του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τα έργα ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και κατάρτισης στελεχών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (απόκτηση δεξιοτήτων για τη διαχείριση των κινδύνων) εντάσσονται επίσης σε αυτή την προτεραιότητα.

Προτεραιότητα 3: Προσβασιμότητα και ασφάλεια περιοχής (περίπου 36% της συνολικής χρηματοδότησης)

Στόχος στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας είναι η ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής, η ενίσχυση των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών και η ενθάρρυνση της κατάρτισης στελεχών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτού του άξονα προτεραιότητας περιλαμβάνουν δράσεις για την ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης του θαλάσσιου και του εναέριου χώρου και τη βελτίωση της ασφάλειας στα σημεία εισόδου, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την πρόληψη της λαθρομετανάστευσης, του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης.

Η ανάπτυξη συστημάτων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε θέματα μεταφορών και η παροχή πρόσβασης σε δίκτυα πληροφοριών και επικοινωνιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών θα ενισχύσει την προσβασιμότητα στην περιοχή του προγράμματος. Η κατάρτιση στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως η εκπαίδευση σε θέματα διάσωσης και πυροσβεστικών μέσων, εντάσσεται επίσης σ’ αυτή την προτεραιότητα.

Προτεραιότητα 4: Τεχνική βοήθεια (περίπου 6% της συνολικής χρηματοδότησης)

Η προτεραιότητα αυτή περιλαμβάνει δράσεις για την υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος. Αφορά τη συνολική υποστήριξη του πρόγραμματος για την προετοιμασία έργων, τη διαχείριση και την υλοποίηση του προγράμματος, τις ενέργειες δημοσιότητας και την αξιολόγηση του προγράμματος.

4. Διαχειριστική αρχή:

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ελλάδα - Κύπρος'

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007CB163PO058

Number of decision

C/2008/1131

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

28/03/2008

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Ανταγωνιστικότητα 12 940 000 3 235 000 16 175 000
Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 11 300 000 2 825 000 14 125 000
Προσβασιμότητα και ασφάλεια περιοχής 14 900 000 3 725 000 18 625 000
Τεχνική βοήθεια 2 493 290 623 323 3 116 613
Σύνολο 41 633 290 10 408 323 52 041 613