Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Ελλάδα - Βουλγαρία'

Επιχειρησιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο του στόχου 'Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία', συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ)

Βουλγαρία

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις 28 Μαρτίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για την περίοδο 2007-13. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινοτική υποστήριξη για τις ελληνικές περιφέρειες Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Θεσσαλονίκης και Σερρών· και τις περιφέρειες της Βουλγαρίας: Blagoevgrad, Smolyan, Kardzhali και Haskovo. Η ελληνική περιφέρεια της Καβάλας μπορεί να συμμετάσχει στο έργο ως όμορη περιοχή, δηλαδή μπορεί να λάβει 20%, κατ’ ανώτατο όριο, της χρηματοδότησης που διατίθεται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι περίπου 130 εκατ. ευρώ, ενώ η κοινοτική ενίσχυση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ) ανέρχεται σε 111 εκατ. ευρώ περίπου. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 1,3% περίπου των συνολικών επενδύσεων της ΕΕ που έχουν διατεθεί για το στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 2007-2013.

1. Γενικός στόχος και επιμέρους στόχοι του προγράμματος

Χαρακτηριστικό της επιλέξιμης περιοχής είναι οι σημαντικοί ορεινοί όγκοι, που δυσχεραίνουν την πρόσβαση στις περιοχές των δύο πλευρών των συνόρων. Παράλληλα, οι υδάτινοι πόροι ευνοούν τα ευαίσθητα οικοσυστήματα (υγροτόπους, παραποτάμια δάση κλπ.),τα οποία απαιτούν προσοχή όσον αφορά τη διαχείρισή τους. Η ετερογενής οικονομική δομή της διασυνοριακής περιοχής οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η Βουλγαρία βρίσκεται στο μεταβατικό στάδιο της οικονομικής, φορολογικής και θεσμικής μεταρρύθμισής της. Η επιλέξιμη περιοχή χαρακτηρίζεται από γήρανση του πληθυσμού και συνεπώς από μειωμένο εργατικό δυναμικό. Στη συγκεκριμένη περιοχή σημειώθηκαν σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας, οι οποίες σχετίζονται με τη χαμηλή ή ανεπαρκή εξειδίκευση, ενώ η ζήτηση προσωπικού καταρτισμένου και με εξειδικευμένες γνώσεις αυξάνεται.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μέσω της επαφής διαφορετικών φορέων της διασυνοριακής περιοχής, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη της περιοχής, η μετεξέλιξή της σε πυρήνα για την αειφόρο ανάπτυξη και τη διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κυρίως στο κέντρο των Βαλκανίων, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.

2. Αναμενόμενος αντίκτυπος των επενδύσεων

Το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των δικτύων και της συνεργασίας στους τομείς της συνοριακής ασφάλειας, της διαχείρισης των φυσικών πόρων και των επιχειρηματικών και ερευνητικών δικτύων, με στόχο την προαγωγή βιώσιμων λύσεων για ανεμπόδιστη επικοινωνία μέσω σύγχρονων υποδομών. Επίσης, αποσκοπεί στην αρμονική, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής και στη μείωση, παράλληλα, των οικονομικών και κοινωνικών εδαφικών ανομοιοτήτων. Η διαδικασία οικονομικής και κοινωνικής αναδόμησης σε αυτές τις περιοχές αναμένεται να επιταχυνθεί.

3. Προτεραιότητες

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαμορφώνεται με βάση τους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας:

Προτεραιότητα 1: Ποιότητα ζωής (περίπου 46% της συνολικής χρηματοδότησης)

Ο κύριος στόχος αυτής της προτεραιότητας είναι η αναβάθμιση και η διαχείριση του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου, η αντιμετώπιση ιατροφαρμακευτικών και κοινωνικών ζητημάτων, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη διασυνοριακή περιοχή και την ευημερία των κατοίκων της. Άλλοι στόχοι είναι: 1) η προστασία και η προβολή των πλούσιων και ποικίλων φυσικών πόρων της περιοχής ως μέσο για ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη· 2) η προώθηση της κοινής διαχείρισης κινδύνων στους τομείς διαχείρισης των υδάτων, των αποβλήτων και των κινδύνων για την προστασία από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές· 3) η προώθηση και η προστασία των πολιτιστικών στοιχείων και η δημιουργία πολιτιστικών συνεργασιών στη διασυνοριακή περιοχή· και 4) η εξασφάλιση συνεργασίας για ζητήματα υγείας και κοινωνικής προστασίας.

Οι πιθανές δράσεις καλύπτουν τρεις τομείς παρέμβασης: περιβαλλοντικά θέματα· πολιτιστικά θέματα, ·θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλειας.

Προτεραιότητα 2: Προσβασιμότητα (περίπου 24% της συνολικής χρηματοδότησης)

Κύριος στόχος αυτής της προτεραιότητας είναι η βελτίωση των δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών και η διασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων στη διασυνοριακή περιοχή. Άλλοι στόχοι είναι: 1) η βελτίωση των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων ως μέσων κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής· 2) η βελτίωση της κινητικότητας αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων στη διασυνοριακή περιοχή· και 3) ο συντονισμός των πρωτοβουλιών για τις υποδομές στη διασυνοριακή περιοχή, προκειμένου να αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα και να διασφαλιστεί η ισόρροπη χωρική ανάπτυξη.

Οι πιθανές δράσεις καλύπτουν δύο τομείς παρέμβασης: αναβάθμιση του οδικού / σιδηροδρομικού δικτύου· και κατασκευή / βελτίωση των διασυνοριακών εγκαταστάσεων στην περιοχή του προγράμματος.

Προτεραιότητα 3: Ανταγωνιστικότητα και ανθρώπινοι πόροι (περίπου 24% της συνολικής χρηματοδότησης)

Ο κύριος στόχος στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας, οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής. Άλλοι στόχοι είναι: 1) η αναδιάρθρωση της οικονομίας ως ευκαιρία για οικονομική και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου· 2) η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό ως έναν εκ των πολυτιμότερων πόρων της διασυνοριακής περιοχής για την προώθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων· 3) η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η ενσωμάτωση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών καθώς και των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας· 4) η ενσωμάτωση της καινοτομίας στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας· και 5) η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών ενόψει της επικείμενης ανοικτής αγοράς εργασίας στη διασυνοριακή περιοχή.

Οι πιθανές δράσεις καλύπτουν τρεις τομείς παρέμβασης: υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού – υποστήριξη προπαρασκευαστικών δράσεων ενόψει της ανοικτής αγοράς εργασίας· στήριξη της επιχειρηματικότητας και δράσεις για την αναδιάρθρωση της οικονομίας· και προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε ερευνητικά, τεχνολογικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιχειρηματικούς φορείς.

Προτεραιότητα 4: Τεχνική βοήθεια (περίπου 6% της συνολικής χρηματοδότησης)

Στόχος αυτής της προτεραιότητας είναι η υποστήριξη της συνολικής διαχείρισης και της υλοποίησης του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτού του άξονα προτεραιότητας θα διασφαλιστεί συνολική βοήθεια στο πρόγραμμα για την προετοιμασία του έργου, τη διαχείριση του προγράμματος και την υλοποίησή του, καθώς και για τη δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος.

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Ελλάδα - Βουλγαρία'

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007CB163PO059

Number of decision

C/2008/1129

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

28/03/2008

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Ποιότητα ζωής 50 938 541 8 989 154 59 927 695
Προσβασιμότητα 26 576 630 4 689 994 31 266 624
Ανταγωνιστικότητα και ανθρώπινοι πόροι 26 576 630 4 689 994 31 266 624
Τεχνική βοήθεια 6 644 157 1 172 498 7 816 655
Σύνολο 110 735 958 19 541 640 130 277 598