'Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας' Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA 2007-2013

«Πρόγραμμα ΙΡΑ Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013», που λαμβάνει κοινοτική βοήθεια από το μέσο διασυνοριακής συνεργασίας του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA)

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την περίοδο 2007-2013, το οποίο υιοθετήθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από το μέσο διασυνοριακής συνεργασίας του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινοτική υποστήριξη για επτά ελληνικές και τις περιοχές της ΠΓΔΜ που εκτείνονται κατά μήκος του συνόρου των δύο χωρών: Οι περιοχές Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών από την ελληνική πλευρά, και οι περιοχές Pelagonia, Vardar και το νοτιοδυτικό τμήμα της ΠΓΔΜ. Η ελληνική περιοχή της Θεσσαλονίκης και το νοτιοδυτικό τμήμα της ΠΓΔΜ μπορεί να συμμετάσχει σε έργα ως παρακείμενη περιοχή, π.χ. λαμβάνοντας έως και 20 % της κατανεμημένης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2007-2011 είναι περίπου 21,3 εκατομμύρια ευρώ, με την κοινοτική βοήθεια να ανέρχεται σε περίπου 16,8 εκατομμύρια ευρώ. Η κοινοτική βοήθεια συμπληρώνεται με περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ εθνικής χρηματοδότησης από τις δύο συμμετέχουσες χώρες.

1. Σκοπός και στόχος του προγράμματος

Ο συνολικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθεί η σύγκλιση στην περιοχή του προγράμματος μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Ο συνολικός στόχος είναι να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της βιωσιμότητας στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική του πτυχή, λαμβάνοντας έτσι υπόψη την ανάγκη προσδιορισμού και επικέντρωσης, από τη μία, στην κοινωνικο-οικονομική διάσταση και, από την άλλη, στο αδιαίρετο της φύσης και του πολιτισμού και των αλληλεπιδράσεών τους στην περιοχή του προγράμματος.

2. Προσδοκώμενος αντίκτυπος των επενδύσεων

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας αναμένεται να οδηγήσει σε ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ οικονομικών φορέων και παραγόντων μέσων κοινών προσεγγίσεων για την υποστήριξη κοινών οικονομικών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη τοπικών ανθρώπινων πόρων και την προστασία της ανθρώπινης υγείας ως πυλώνων για τη βιώσιμη τοπική οικονομική ανάπτυξη. Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας αφιερώνει επίσης τους πόρους του στην προστασία και προώθηση του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού δυναμικού στην περιοχή του προγράμματος ως μέσου για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

3. Προτεραιότητα

Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης [περίπου 45 % της συνολικής χρηματοδότησης]
Αυτή η προτεραιότητα αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω παρεμβάσεων, επιπλέον της διευκόλυνσης των διασυνοριακών σχέσεων. Η προτεραιότητα υλοποιείται μέσω τεσσάρων μέτρων: Προώθηση επιχειρηματικότητας, ενίσχυση ανθρωπίνων πόρων, ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού και προστασία της δημόσιας υγείας μέσω διασυνοριακών δραστηριοτήτων.
Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του προγράμματος [περίπου 45 % της συνολικής χρηματοδότησης]
Ο στόχος αυτής της προτεραιότητας είναι να προωθηθούν κοινές δράσεις για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, και την κινητοποίηση φυσικών και εθνικών πόρων. Η προτεραιότητα υλοποιείται μέσω δύο μέτρων με έμφαση στην προώθηση και προστασία περιβαλλοντικών πόρων, και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
Προτεραιότητα 3: Τεχνική βοήθεια [περίπου 10 % της συνολικής χρηματοδότησης]
Ο στόχος είναι να πραγματοποιηθούν επιμέρους δράσεις για να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος.

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

'Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας' Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA 2007-2013

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007CB16IPO009

Number of decision

C(2008)4717

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

05/09/2008

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Συνεργασίας 6 727 076 1 827 433 8 554 509
Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του προγράμματος 8 408 850 2 284 290 10 693 140
Τεχνική Βοήθεια 1 086 608 456 858 2 138 627
Σύνολο 16 222 534 4 568 581 21 386 276