'Ελλάδα-Αλβανία' Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA 2007-2013

«Πρόγραμμα ΙΡΑ Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2007-2013», που λαμβάνει κοινοτική βοήθεια από το μέσο διασυνοριακής συνεργασίας του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA)

Αλβανία

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για την περίοδο 2007-2013, το οποίο υιοθετήθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από το μέσο διασυνοριακής συνεργασίας του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Κοινοτική υποστήριξη για οκτώ ελληνικές και αλβανικές περιοχές που εκτείνονται κατά μήκος του κοινού συνόρου των χωρών: Οι ελληνικές περιοχές της Κέρκυρας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς και Φλώρινας και οι αλβανικές Vlorë, Gjirokastër και Korçë. Η ελληνική περιοχή των Γρεβενών μπορεί να συμμετάσχει σε έργα ως παρακείμενη περιοχή, π.χ. λαμβάνοντας έως και 20% της κατανεμημένης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2007-2011 είναι περίπου 18,8 εκατομμύρια ευρώ, με την κοινοτική βοήθεια να ανέρχεται σε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Η κοινοτική βοήθεια συμπληρώνεται με περίπου 3,8 εκατομμύρια ευρώ εθνικής χρηματοδότησης από τις δύο συμμετέχουσες χώρες.

1. Σκοπός και στόχος του προγράμματος

Ο συνολικός στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι να αυξηθεί το επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης στη διασυνοριακή περιοχή. Αντιμετωπίζει κυρίως το ζήτημα της βιωσιμότητας στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική της πτυχή.

2. Προσδοκώμενος αντίκτυπος των επενδύσεων

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού μέσω της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης στη διασυνοριακή περιοχή. Αυτό θα επιτευχθεί ακολουθώντας δύο στρατηγικές προτεραιότητες.
- Η πρώτη προβλέπει την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ οικονομικών φορέων και παραγόντων με χρήση κοινών προσεγγίσεων, με αποτέλεσμα την υποστήριξη τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη τοπικών ανθρωπίνων πόρων που αντανακλούν τις ανάγκες της περιοχής.
- Η δεύτερη στρατηγική προτεραιότητα θα πρέπει να οδηγήσει στην προστασία του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού δυναμικού της επιλέξιμης συνοριακής περιοχής και στην προώθησή του ως μέσου για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

3. Προτεραιότητα

Το Διασυνοριακό Πρόγραμμα IPA δομείται γύρω από τις εξής προτεραιότητες:

Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης [περίπου 45 % της συνολικής χρηματοδότησης]
Αυτή η προτεραιότητα αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω παρεμβάσεων, επιπλέον της διευκόλυνσης των διασυνοριακών σχέσεων. Η προτεραιότητα υλοποιείται μέσω τεσσάρων μέτρων: προώθηση επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη τουρισμού, προώθηση δράσεων ‘από άνθρωπο σε άνθρωπο', και βελτίωση προσβασιμότητας στα σύνορα.
Προτεραιότητα 2: Προώθηση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των εθνικών και φυσικών πόρων [περίπου 45 % της συνολικής χρηματοδότησης]
Ο στόχος αυτής της προτεραιότητας είναι να προωθηθούν κοινές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της φυσικής και εθνικής κληρονομιάς και τη διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ παράλληλα η φυσική και εθνική κληρονομιά διαφυλάσσεται από τις επιπτώσεις της οικονομικής ανάπτυξης.
Προτεραιότητα 3: Τεχνική Βοήθεια [περίπου 10 % της συνολικής χρηματοδότησης]
Ο στόχος είναι να πραγματοποιηθούν επιμέρους δράσεις για να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος.

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

'Ελλάδα-Αλβανία' Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA 2007-2013

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007CB16IPO010

Number of decision

C(2008)4708

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

20/09/2008

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Συνεργασίας 6 754 433 1 733 444 8 487 877
Προώθηση και Ανάπτυξη του Περιβάλλοντος και των Εθνικών και Φυσικών Πόρων 6 754 433 1 733 444 8 487 877
Τεχνική Βοήθεια 1 500 984 385 212 1 886 195
Σύνολο 15 009 850 3 852 100 18 861 949