Πρόγραμμα Αδριατικής Διασυνοριακής Συνεργασίας ΜΠΒ 2007-2013

«Πρόγραμμα Αδριατικής Διασυνοριακής Συνεργασίας ΜΠΒ», που λαμβάνει κοινοτική βοήθεια από το μέσο διασυνοριακής συνεργασίας του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)

Σλοβενία

 Πρόσθετα εργαλεία

 

 Στις 25 Μαρτίου 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας μεταξύ τριών Κρατών Μελών της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία), και τεσσάρων υποψηφίων/μελλοντικών υποψηφίων χωρών (Κροατία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο) για την περίοδο 2007-2013. Το Πρόγραμμα υιοθετήθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από το μέσο διασυνοριακής συνεργασίας του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ). Η Σερβία συμμετέχει στο πρόγραμμα στη φάση σταδιακής εξόδου (phasing-out) και η συνεργασία επικεντρώνεται στην ενίσχυση της θεσμικής επάρκειας.
Η κοινοτική χρηματοδότηση για το πρόγραμμα κατά την περίοδο 2007-2011 ανέρχεται στα 245,6 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που συμπληρώνεται στη συνέχεια από περίπου 43,3 εκατομμύρια ευρώ εθνικής χρηματοδότησης από τις συμμετέχουσες χώρες. Η συνολική αξία του προγράμματος συνεπώς είναι περίπου 289 εκατομμύρια ευρώ.

1. Στόχος και σκοπός του προγράμματος

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας αποτελεί τη συνέχεια και επέκταση των δύο προηγούμενων Προγραμμάτων Γειτονίας 2004-2006: «Ιταλία-Αδριατική» και «Ιταλία-Αλβανία». Ο συνολικός στόχος παραμένει αναλλοίωτος ουσιαστικά: η ενίσχυση των ικανοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης στην περιφέρεια της Αδριατικής μέσω μιας ενορχηστρωμένης στρατηγικής δράσεων μεταξύ των εταίρων των επιλέξιμων περιοχών. Ο συνολικός στόχος έχει χωριστεί σε τρεις επιμέρους στόχους από τις συμμετέχουσες χώρες. Αυτοί είναι οι εξής:
- Να προωθηθεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: παροχή υποστήριξης για οικονομική ανάπτυξη μέσω υποστήριξης στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση της ανάπτυξης της περιφέρειας της Αδριατικής μέσω οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής συνεργασίας.
- Να ενισχυθεί περαιτέρω η ελκυστικότητα και η ποιότητα ζωής στις περιφέρειες με θαλάσσια σύνορα: προστασία και κοινή διαχείριση πολύτιμων φυσικών και πολιτιστικών πόρων, με παράλληλη αποτροπή τεχνολογικών και φυσικών κινδύνων, διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και διεύρυνση του βιώσιμου τουρισμού.
- Να προωθηθεί η κοινωνική συνοχή και συνεργασία: καλλιέργεια πραγματικού αισθήματος κοινής χρήσης μέσω υποστήριξης των ανθρώπινων πόρων και ανάπτυξης της αγοράς εργασίας, πολιτιστικών ανταλλαγών και διασυνοριακών δικτύων για την προώθηση και ανάπτυξη υπηρεσιών μεταφορών, πληροφόρησης και επικοινωνίας.

2. Αναμενόμενος αντίκτυπος των επενδύσεων

Έχει αναπτυχθεί μια σειρά δεικτών, με εφαρμογή σε κάθε μία από τις προτεραιότητες του προγράμματος, από τις συμμετέχουσες χώρες που επιτρέπουν την αξιολόγηση της προόδου της πορείας υλοποίησης του προγράμματος. Τα αποτελέσματα θα μετρηθούν σε επίπεδο διασυνοριακής μετακίνησης ανθρώπων και αγαθών, σύστασης νέων επιχειρήσεων, ποσοστών απασχόλησης, επιπέδων μόλυνσης, επιπέδων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, θαλάσσιων συνδέσεων, κλπ.

3. Προτεραιότητες

 Προκειμένου να επιτευχθούν οι επιμέρους και οι συνολικοί στόχοι, το πρόγραμμα προτείνει την εργασία σε τρεις κύριες θεματικές προτεραιότητες, με μια τέταρτη να είναι αφιερωμένη στη διαχείριση του προγράμματος (προτεραιότητα «τεχνικής βοήθειας»). Το Πρόγραμμα Αδριατικής Διασυνοριακής Συνεργασίας ΜΠΒ 2007-2013 υποδιαιρείται στις εξής προτεραιότητες:
Προτεραιότητα 1: Πόροι οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής συνεργασίας [περίπου 30 % της συνολικής χρηματοδότησης]
Αυτή η προτεραιότητα επικεντρώνεται ιδίως σε ζητήματα επιχειρήσεων και απασχόλησης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα καλύτερο περιβάλλον εντός του οποίου νέες επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν οι συνθήκες για την απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση. Θα υπάρξει ενθάρρυνση και υποστήριξη σε δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, ομαδοποιήσεων και μάρκετινγκ, ενώ έντονη θα είναι και η ανθρώπινη διάσταση σε δραστηριότητες και δίκτυα που επικεντρώνονται στην υγεία, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την κοινωνική ενσωμάτωση, τις ευάλωτες ομάδες κλπ.
Σε επίπεδο θεσμικής συνεργασίας, η προτεραιότητα αυτή προωθεί καινοτόμες υπηρεσίες προς τον ευρύ πληθυσμό μέσω ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών μεταξύ αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι παρεμβάσεις σε αυτό το πεδίο προκρίνουν την εμπλοκή εταίρων από τη Σερβία.
Προτεραιότητα 2: Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων [περίπου 30 % της συνολικής χρηματοδότησης]
Η δεύτερη προτεραιότητα στοχεύει στην προώθηση, βελτίωση και προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων, με αποτροπή τεχνολογικών και φυσικών κινδύνων. Υποστηρίζονται δραστηριότητες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. διαφύλαξη της υφιστάμενης βιοποικιλότητας, κοινή διαχείριση τόπων φυσικού κάλλους) και την αποτροπή φυσικών καταστροφών. Υπάρχει επίσης μια σειρά δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την εκπαίδευση στο πλαίσιο του τοπικού πληθυσμού.
Αυτή η προτεραιότητα αφορά επίσης πολιτιστικούς πόρους και προσφέρει χρηματοοικονομική υποστήριξη σε έργα που στοχεύουν στη διατήρηση και προώθηση των πολυάριθμων και πολύτιμων τόπων πολιτιστικής αξίας της περιφέρειας. Η συνεργασία ενθαρρύνεται ουσιαστικά μέσω της κοινής ανάπτυξης παρεμβάσεων πολιτιστικού τουρισμού και ανταλλαγών εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.
Προτεραιότητα 3: Προσβασιμότητα και δίκτυα [περίπου 30 % της συνολικής χρηματοδότησης]
Η τρίτη προτεραιότητα στοχεύει στην προώθηση, βελτίωση και ανάπτυξη υπηρεσιών μεταφορών, πληροφόρησης και επικοινωνίας. Η υποστήριξη αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των υποδομών λιμένων και αεροδρομίων προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το υφιστάμενο δυναμικό μέσω βελτιώσεων στις υπηρεσίες, μεγαλύτερης ασφάλειας και αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα επιδιώκει να παράσχει ένα αποδοτικό, ασφαλές και βιώσιμο σύστημα μεταφορών με στόχο την επίτευξη ολοκληρωμένης ανάπτυξης στην περιφέρεια της Αδριατικής και την πρόσβαση σε γειτονικές περιοχές. Θα ενισχυθούν και αναπτυχθούν περαιτέρω δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας, ως εργαλεία για την ανταλλαγή καλών πρακτικών.
Προτεραιότητα 4: Τεχνική βοήθεια [περίπου 10 % της συνολικής χρηματοδότησης]
Η τέταρτη και τελευταία προτεραιότητα παρέχει υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος.

Χρηματοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες

Πρόγραμμα Αδριατικής Διασυνοριακής Συνεργασίας ΜΠΒ 2007-2013

Τύπος Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αριθμός CCI

2007CB16IPO001

Number of decision

C(2008)1073

Ημερομηνία τελικής έγκρισης

25/03/2008

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας Επένδυση της ΕΕ Εθνική δημόσια δαπάνη Σύνολο δημόσιας δαπάνης
Οικονομική, κοινωνική και θεσμική συνεργασία 49 947 100 8 814 194 58 761 294
Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 49 947 100 8 814 194 58 761 294
Προσβασιμότητα και Δίκτυα 49 947 099 8 814 194 58 761 293
Τεχνική Βοήθεια 16 649 033 2 938 065 19 587 098
Σύνολο 166 490 332 29 380 647 195 870 979